25 Μαΐ 2011

Πώς και πόσο είναι εγγυημένες οι καταθέσεις.

Στην Ελλάδα το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) έχει αναλάβει τον ρόλο του εγγυητή των καταθέσεων, καθώς σε περίπτωση που «σκάσει» κάποια τράπεζα αποζημιώνει τον καταθέτη με μέγιστο ποσό τις 100.000 ευρώ [σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του ν. 3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α΄ 16/02/2009]

Να παραταθεί μέχρι το 2015 ο νόμος «προστασία» για την εγγύηση των καταθέσεων ζητούν οι έμποροι και οι επαγγελματοβιοτέχνες, με επιστολή τους προς τον υπουργό Οικονομικών.

Τόσο η ΓΣΕΒΕΕ (συνομοσπονδία επαγγελματοβιοτεχνών) όσο και η ΕΣΕΕ (συνομοσπονδία εμπόρων) καλούν τον κ. Παπακωνσταντίνου να επεκτείνει την ισχύ του νόμου -λήγει στο τέλος του έτους- και σημειώνουν:

«Η προσπάθεια όλων πρέπει να επικεντρωθεί στον κατευνασμό συμπεριφορών που φυγαδεύουν χρήματα στο εξωτερικό, χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε ότι τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις τρώμε εδώ και έναν χρόνο από τα έτοιμα».

Στην Ελλάδα το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) έχει αναλάβει τον ρόλο του εγγυητή των καταθέσεων, καθώς σε περίπτωση που «σκάσει» κάποια τράπεζα αποζημιώνει τον καταθέτη με μέγιστο ποσό τις 100.000 ευρώ [σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του ν. 3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α΄ 16/02/2009].

Ας σημειωθεί ότι το ίδιο ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν οι καταθέτες είναι ότι το ΤΕΚΕ τους παρέχει την εγγύηση και όχι το κράτος.

Το ανώτατο όριο της κάλυψης φτάνει τις 100.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών, που έχουν δηλαδή ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση. Και καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ. Στην περίπτωση που συνδικαιούχος είναι ανήλικο τέκνο, η αποζημίωση εισπράττεται από τον κηδεμόνα του.

Ολες οι τράπεζες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμμετέχουν υποχρεωτικά στο σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ. Οποια τράπεζα δεν συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, δεν μπορεί να δέχεται καταθέσεις.

Ωστόσο, τα υποκαταστήματα τραπεζών που η έδρα τους βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ δεν συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ, γιατί καλύπτονται από το αντίστοιχο σύστημα εγγύησης καταθέσεων της χώρας τους.

Τα κεφάλαια του ΤΕΚΕ προέρχονται από το ιδρυτικό κεφάλαιο, τις αρχικές και τις ετήσιες τακτικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Ταμείο.

Στην περίπτωση που τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΕΚΕ δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες αν «σκάσει» κάποια τράπεζα, τότε τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά (ίση με το τριπλάσιο της ετήσιας εισφοράς τους).