5 Δεκ 2007

Πάτρα-Κέρκυρα με υδροπλάνο σε 40 λεπτά,Νέα εποχή στις μετακινήσεις στη δυτική Ελλάδα από τότε που ξεκίνησαν οι τακτικές καθημερινές πτήσεις υδροπλάνων, που συνδέουν την Πάτρα με την Κέρκυρα.

Τα δρομολόγια Πάτρα-Κέρκυρα πραγματοποιούνται πρωί και μεσημέρι, ενώ μία φορά την εβδομάδα υπάρχει πτήση προς τους Παξούς. Επίσης, μία πτήση την εβδομάδα προς Κέρκυρα γίνεται μέσω των Ιωαννίνων, ενώ έχουν ξεκινήσεις πτήσεις και προς Λευκάδα και Ιθάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόσταση από την αχαϊκή πρωτεύουσα μέχρι την Κέρκυρα, που καλύπτεται ακτοπλοϊκώς σε έξι ώρες, με τα υδροπλάνα μειώνεται σε περίπου 40 λεπτά, ενώ το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Προσωρινά, οι επιβάτες που θα αναχωρούν από Πάτρα, θα μεταφέρονται με λεωφορεία από το λιμάνι στην πρώτη λεκάνη της μαρίνας της Πάτρας, απ' όπου θα αποθαλασσώνονται τα υδροπλάνα. Μελλοντικά, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών θα δημιουργήσει μόνιμες εγκαταστάσεις υποδοχής των υδροπλάνων δίπλα από τη μαρίνα.

Μυστικά για τα τεκμήρια της φορολογικής σας δήλωσης

Τα ποσά που προέρχονται από δάνεια για να μπορούν να μειώσουν τη δαπάνη των τεκμηρίων πρέπει να αποδεικνύονται από έγγραφα τα οποία να έχουν βέβαιη ημερομηνία.

- Οταν για τα δάνεια έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό, το συμφωνητικό πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα σε 10 ημέρες από τότε που συντάχθηκε και να έχει πληρωθεί το ανάλογο χαρτόσημο.

- Αν έχει γίνει συμβολαιογραφικό έγγραφο υποβάλλεται το έγγραφο αυτό μαζί με τη δήλωση. Αν το δάνειο έχει ληφθεί από επιχείρηση χρειάζεται βεβαίωση της επιχείρησης.

- Στις περιπτώσεις που το δάνειο χρησιμοποιείται για τη μείωση τεκμηρίων, τα οποία τεκμήρια γράφονται στη δήλωση κάτω από τους κωδικούς 719-720 μέχρι τους κωδικούς 727-728 του πίνακα 5, πρέπει τα δάνεια να έχουν ληφθεί πριν γίνει η συγκεκριμένη δαπάνη που αποτελεί τεκμήριο. Ετσι η ημερομηνία λήψης του δανείου πρέπει να είναι η ίδια η προηγούμενη από αυτή της πράξης που αποτελεί το τεκμήριο.

- Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί για αγορά αυτοκινήτου, ακινήτου κ.λπ. πρέπει να έχει ληφθεί μέχρι και την ημερομηνία της αγοράς διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση των τεκμηρίων αυτών.

Τα δάνεια αυτά μπορούν να καλύψουν όμως τεκμήρια δαπανών διαβίωσης τα οποία γράφονται στον πίνακα 5 της δήλωσης και πάνω από τους κωδικούς 719-720.

- Κάλυψη τεκμηρίων με δάνειο από το εξωτερικό.

Για να ληφθεί υπόψη το δάνειο για την κάλυψη τεκμηρίου απαραιτήτως πρέπει να κατατεθεί η σύμβαση του δανείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η σύμβαση του δανείου είναι δυνατόν να καταρτισθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό δεδομένου ότι δεν προβλέπεται κάποια διαφορετική ρύθμιση από το ν. 2238/1994. Εάν η σύμβαση του δανείου καταρτισθεί στο εξωτερικό, τότε απαιτείται θεώρησή της από τον αρμόδιο Πρόξενο και εάν είναι γραμμένη σε ξένη γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφρασή της στα Ελληνικά.

Δωρεές, γονικές παροχές χρηματικών ποσών

Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από δωρεές ή γονικές παροχές μπορούν να αποτελέσουν ποσά που μειώνουν τα τεκμήρια.

- Για να αναγνωρισθούν τα ποσά από δωρεές ή γονικές παροχές πρέπει η δήλωση για το φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής να έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 31-12 του φορολογούμενου έτους. Αν έχει γίνει συμβόλαιο για δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών, η δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ πρέπει να έχει γίνει επίσης μέχρι 31/12.

Μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του προϊσταμένου της ΔΟΥ από την οποία να φαίνεται η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης του φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής ή να υποβληθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης.

Προσοχή! Ατυπη δωρεά ή άτυπη γονική παροχή για κάλυψη τεκμηρίου Ε.Ι.Χ. μπορεί να γίνει και μετά την αγορά του Ε.Ι.Χ., πάντως το αργότερο μέχρι 31.12. του φορολογούμενου έτους.

Τα ποσά των δωρεών ή γονικών παροχών μειώνονται με τα έξοδα που έγιναν για την απόκτησή τους, τέτοια έξοδα μπορεί να είναι οι φόροι, τα συμβολαιογραφικά κ.λπ. Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνουν δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών επειδή η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα να ελέγξει τα πραγματικά γεγονότα για να διαπιστώσει εάν αυτός που κάνει τη δωρεά ή τη γονική παροχή των χρημάτων είχε αυτή τη δυνατότητα και εάν είναι πραγματικές ή εικονικές οι πράξεις αυτές. Αν διαπιστωθεί ότι είναι εικονικές, υφίστανται όλες τις νόμιμες κυρώσεις.

Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ

Τα κέρδη που προέρχονται από λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και από παρόμοια παιχνίδια μπορεί να επικαλεσθεί ο φορολογούμενος για την κάλυψη τεκμηρίων. Λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά αφού προηγούμενα αφαιρεθεί ο φόρος σε όσες περιπτώσεις οφείλεται. Για να κάνει δεκτά αυτά τα ποσά η φορολογική αρχή πρέπει να υποβληθεί μαζί με τη δήλωση βεβαίωση του αρμόδιου φορέα που έδωσε τα χρήματα στο φορολογούμενο.

- Τα κέρδη από ΚΑΖΙΝΟ δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για κάλυψη τεκμηρίων.

Τα αναγραφόμενα ποσά στις βεβαιώσεις των ΚΑΖΙΝΟ δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για μείωση ή κάλυψη της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων αφού δεν αναφέρονται σε κέρδη αλλά σε εξαργύρωση μαρκών κάποια δεδομένη χρονική στιγμή.

Ελεγχος στο… παραπέντε

Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε για να μην ταλαιπωρηθείτε

Μια τελευταία ματιά στη φορολογική δήλωση δεν κάνει καθόλου κακό. Απεναντίας, πολλές φορές, σημαντικά ή ασήμαντα λάθη που διορθώθηκαν την τελευταία στιγμή ή προστέθηκαν στοιχεία που είχαν ξεχαστεί, μας γλίτωσαν από ταλαιπωρία ή πολύ φόρο. Γι’ αυτό λοιπόν:

- Βάλτε το τηλέφωνό σας στον πίνακα 1 για να μπορεί να σας βρει οποιαδήποτε στιγμή ο υπάλληλος, αποφεύγοντας έτσι τον ερχομό σας στην Εφορία σε περίπτωση πιθανού λάθους.

- Εάν υπάρχουν στοιχεία συμπληρωμένα και στις δύο στήλες του εντύπου Ε1 (Υπόχρεου και συζύγου_ πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένη και η ένδειξη στο πεδίο Εγγαμος στον Πίνακα 1.

- Ανύπανδρη γυναίκα συμπληρώνει τα στοιχεία της δήλωσής της στη στήλη «Υπόχρεου» και όχι «Της συζύγου». Το ίδιο και η Χήρα γυναίκα - που υποβάλλει δήλωση για πρώτη φορά σαν κληρονόμος φορολογουμένου που απεβίωσε - συμπληρώνει τα ποσά της δήλωσης στη στήλη «Υπόχρεου».

- Ελέγξτε όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάθε δαπάνη ή εισόδημα.

Επισυνάψτε τα δικαιολογητικά αγοράς όπως τιμολόγια για αγορά Ε.Ι.Χ., φωτοαντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου κ.λπ.

Οι τόκοι δανείων

Η πιο συνηθισμένη κατηγορία λαθών είναι η αναγραφή, από τον υπόχρεο ή τη σύζυγό του, ποσού στους κωδικούς που αφορούν τόκους (κωδ. 063 έως 066 και 055-056) που καταβλήθηκαν για στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας και το ποσό αυτό δεν εμφανίζεται ή είναι μικρότερο από το ποσό που έχει συμπληρωθεί στον Πίνακα 5 (Προσδιορισμός Ετήσιας Τεκμαρτής Δαπάνης), (κωδ. 727 - 728) και αφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων.

Να συμπληρώσετε τους κωδικούς 795 και 796 στον πίνακα 5 όταν τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη είναι περισσότερα των δύο (2).

Οταν υπάρχουν δαπάνες - διδάκτρων και ενοικίων φοιτητών να συμπληρώνονται οι κωδικοί 003 και 004 με τον αριθμό των παιδιών που βαρύνουν

Μην ξεχάσετε τις βεβαιώσεις των σπουδαστών - φοιτητών ή των παιδιών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία διαφορετικά βάλτε υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86.

Βεβαιωθείτε ότι τα ποσά των εισοδημάτων καθώς και των φόρων που έχουν παρακρατηθεί ή αναλογούν είναι σωστά (παρακρατηθείς φόρος = 98,5% του αναλογούντος) και χωρίς αναριθμητισμούς, σβησίματα, γραμμένα με μολύβι και προπάντων, να διαβάζονται ευκρινώς.

Προσοχή (!) στα τεκμήρια και ειδικότερα στα ποσά της τεκμαρτής δαπάνης από τους πίνακες.

Αθροίστε τα τεκμήρια και επιβεβαιώστε ότι καλύπτονται από το άθροισμα των εισοδημάτων σας. Διαφορετικά αναζητήστε τρόπους μείωσης ή κάλυψης της τεκμαρτής δαπάνης από τον πίνακα 6 της δήλωσης.

Προσοχή!! Στο τεκμήριο από ιδιοκατοίκηση ή εκμίσθωση

Τα συνήθη λάθη αυτής της κατηγορίας είναι:

- Τα τ.μ. κυρίας, δευτερεύουσας μη εξοχικής και δευτερεύουσας εξοχικής δεν εμφανίζονται σε ακέραιο αριθμό.

- Τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του υπόχρεου και της συζύγου δεν εμφανίζονται σε ακέραιο αριθμό.

- Αθροιστικά τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του υπόχρεου και της συζύγου υπερβαίνουν το 100.

- Υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία ακινήτου και δεν έχουν συμπληρωθεί οι μήνες ιδιοκατοίκησης ανά ακίνητο.

- Η τιμή ζώνης ή η τιμή εκκίνησης ανά ακίνητο να είναι μεταξύ 150 και 2900 ευρώ.

- Το έτος έκδοσης άδειας του ακινήτου δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 1800 ή μεγαλύτερο του 2004.

- Να υπάρχουν συμπληρωμένα πεδία (σε τ.μ.) των βοηθητικών χώρων (επιφάνεια γκαράζ - αποθήκης) και δεν είναι συμπληρωμένα τα πεδία επιφάνειας κύριων χώρων.

- Στον συγκεκριμένο πίνακα ακινήτων δεν πρέπει να εμφανίζονται ακίνητα τα οποία είναι κενά, ημιτελή ή υπό ανέγερση, ενώ αυτά έπρεπε να εμφανιστούν στο έντυπο Ε2.

- Ο φορολογούμενος που υποβάλλει τη δήλωση να είναι κάτοικος εξωτερικού και ταυτόχρονα να έχει δηλώσει τεκμήριο ιδιοκατοίκησης κύριας κατοικίας.

Και μη ξεχάσετε να υπογράψετε τη δήλωση εσείς και η σύζυγός σας (εάν έχει εισοδήματα) καθώς και κάθε συνημμένο έντυπο π.χ. Ε2 για ενοίκια ακινήτων κ.λπ. γιατί δήλωση μη υπογραμμένη είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από λογιστή όταν ο φορολογούμενος είναι επιτηδευματίας, τηρεί βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα πάνω από 300.000 ευρώ εάν είναι εμπορική ή μικτή επιχείρηση και πάνω από 150.000 ευρώ αν είναι επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερος επαγγελματίας (ΠΟΛ. 1022/2003).

Τα τεκμήρια

Οταν οι δαπάνες που πραγματοποιήσαμε τον προηγούμενο χρόνο για να αγοράσουμε περιουσιακά στοιχεία, να συντηρήσουμε αυτά ή ακόμα πραγματοποιήσαμε διάφορες άλλες δαπάνες «διαβίωσης», όπως λέγονται, οι οποίες αθροιστικά είναι μεγαλύτερες τουλάχιστον κατά 20% από τα εισοδήματα που θα δηλώσουμε, τότε δε φορολογούμαστε για τα εισοδήματα αυτά, αλλά για το σύνολο των δαπανών (πραγματικών ή τεκμαρτών).

Τα τεκμήρια είναι δύο κατηγοριών:

Ι. ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

* Το ετήσιο τεκμαρτό ή καταβαλλόμενο ενοίκιο για κύρια κατοικία πάνω από 200 τ.μ.

* Το ετήσιο τεκμαρτό ή καταβαλλόμενο ενοίκιο για δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 150 τ.μ.

* Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης και κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων

* Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης και κυκλοφορίας Ι.Χ. σκαφών αναψυχής

* Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη αμοιβών πληρωμάτων σκαφών αναψυχής

* Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης και κυκλοφορίας αεροσκαφών και ελικοπτέρων

* Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης πισίνας.

ΙΙ. ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Πόθεν έσχες)

* Η δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ. ή Jeep, καθώς και κάθε δίτροχου ή τρίτροχου

* Η δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων ή σκαφών αναψυχής καθώς και αεροσκαφών

* Η δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 5.000 ευρώ

* Η δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων, καθώς και για ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή πισίνας

* Η χορήγηση δανείων σε οποιονδήποτε

* Οι δωρεές, γονικές παροχές (άτυπες δωρεές) ή χορηγίες χρηματικών ποσών πάνω από 300 ευρώ

* Η δαπάνη για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής

Εξαιρέσεις από το «πόθεν έσχες»

Από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων («Πόθεν έσχες») εξαιρούνται:

- Η αγορά Ε.Ι.Χ. και ειδικά διασκευασμένων αυτοκινήτων για να οδηγούνται από τον ίδιο τον ανάπηρο ή από πρόσωπα που τον βαρύνουν και παρουσιάζουν αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να μεταφέρονται αυτά τα ανάπηρα πρόσωπα.

- Η αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. Αν όμως η πρώτη κατοικία υπερβαίνει τα 120 τ.μ. στο «πόθεν έσχες» υπάγεται η δαπάνη που αναλογεί στη διαφορά. Για τον υπολογισμό του εμβαδού λαμβάνονται υπόψη όλοι οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες κ.λπ.), ενώ δεν υπολογίζονται τα μπαλκόνια, εξώστες κ.λπ.

- Η ανέγερση οικοδομής για πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. Ομως η αγορά του οικοπέδου για ανέγερση α’ κατοικίας είναι τεκμήριο.

- Η αγορά οικοπέδου από επιτηδευματίες που ασχολούνται επαγγελματικά με την ανέγερση και πώληση οικοδομών (άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 3220/04)

- Η ανέγερση οικοδομών από επιχειρήσεις που αποτελεί άμεσο αντικείμενο των εργασιών τους η κατασκευή τέτοιων οικοδομών.

Οι δωρεές πάνω από 300 ευρώ προς το Δημόσιο, δήμους, κοινότητες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και προς το χώρο της υγείας και πρόνοιας (κρατικά, δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα).

Ομοίως εξαιρούνται οι δωρεές ή οι χορηγίες, πάνω από 300 ευρώ, προς τα κοινωφελή Ιδρύματα, τα ημεδαπά Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται εφόσον επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς (άρθρο 32 παρ. 3 Ν. 3296/04, ισχύς για δωρεές και χορηγίες που πραγματοποιούνται από 1.1.2003 και μετά).

- Τα τοκοχρεολύσια δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 μ2 (πάνω από 120 τ.μ. επιμεριστικά).

(Κάθε τεκμήριο αγοράς, εάν η διαφορά της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης και του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος είναι μικρότερη από ποσοστό (20%) του εισοδήματος που δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.

Tονίζεται ότι για τον υπολογισμό της διαφοράς του 20% δεν θα ληφθούν υπόψη εισοδήματα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο ούτε τα εισοδήματα που έχουν γραφεί στον πίνακα 6 και μειώνουν την ετήσια δαπάνη. (Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του πίνακα 4 της δήλωσης).

- Η αγορά Ε.Ι.Χ., jeep, μοτοσικλέτας, τρίκυκλων, πλοίων ή σκαφών αναψυχής κ.λπ. εάν αποτελούν άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας π.χ. επιχειρήσεις ενοικίασης ή μεταπώλησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.λπ.

- Απαλλάσσεται πλέον -όπως οι εταιρείες- από το τεκμήριο για αγορά πάγιου εξοπλισμού ο επιτηδευματίας που ασκεί ατομική εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3296/2004 - Αρθρο 18 περ. ιγ’ ΚΦΕ)

- Δεν αποτελεί τεκμήριο η δαπάνη για αγορά αρδευτικού εξοπλισμού από αγρότη

- Δεν αποτελεί τεκμήριο η δαπάνη για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, που καταβάλλεται για αγορά αρδευτικού εξοπλισμού γεωργικής επιχείρησης (άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 3220/04).

4 Δεκ 2007

Οθωνοί: παράδεισος στην εσχατιά της επικράτειαςΟι Οθωνοί είναι το μεγαλύτερο από τα τρία Διαπόντια Νησιά, αποτελώντας ταυτόχρονα και το ΒΔ άκρο της χώρας, μια «εσχατιά» καταπράσινη, πανέμορφη και γαλήνια. Η έκτασή τους είναι 10,8 τετρ. χιλιόμετρα, έχουν πλάτος περίπου 3,6 χιλιόμετρα, μήκος γύρω στα 5,6 και περίμετρο ακτών 30 χιλιόμετρα. Ενας τόπος ιδανικός για ήσυχες διακοπές, βόλτες, ψάρεμα και θαλάσσια σπορ.

Στο νησί βρίσκονται διασκορπισμένοι πέντε οικισμοί, όπου ο Αμμος και το Χωριό είναι οι μεγαλύτεροι. Ομως στον παραθαλάσσιο οικισμό Αμμος με το αλιευτικό καταφύγιο «Αυλάκι», «χτυπάει η καρδιά» του νησιού. Mε άλλα λόγια, εκεί θα βρείτε δωμάτια για να διανυκτερεύσετε κι εκεί υπάρχουν ταβέρνες, μπακάλικο και καφενεία.

H σημερινή μορφή του νησιού δεν είναι ενδεικτική της ιστορίας του. Eδώ κάποτε σταματούσαν τα πλοία προς και από την Aδριατική και το λιμάνι του Αμμου ήταν πολυσύχναστο. Kάποια ερείπια στην κορυφή του λόφου Kαστρί (μάλλον ενετικό οχυρό) και η παλιά ιταλική ονομασία του νησιού (Fanos) οδηγούν στο συμπέρασμα πως εδώ υπήρχε σημαντικός για τη ναυσιπλοΐα φάρος. Oι Oθωνιώτες ήταν καλοί θαλασσοπόροι κι έφτιαχναν δικά τους καΐκια. Eπιπλέον, το νησί φημιζόταν για το ωραίο του κλίμα. Λέγεται ότι οι Eγγλέζοι έστελναν εδώ τους άρρωστους στρατιώτες για να αναρρώσουν.

Τα Διαπόντια εποικίστηκαν μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571, όταν οι νησιώτες που ήταν υπό τους Ενετούς άρχισαν να μετακινούνται για εξεύρεση μεγαλύτερης ασφάλειας. Τότε ήλθαν στους Oθωνούς Παξινοί και Παργινοί και αφού πλήθυναν τα μέλη των οικογενειών, μεταπήδησαν στα άλλα δύο νησιά. Ετσι εξηγούνται τα κοινά επίθετα που απαντώνται στα τρία αυτά νησάκια, αλλά και στους Παξούς. H οικονομία του νησιού είναι φτωχή και όσοι Oθωνιώτες δεν έφυγαν μετανάστες προς την Αμερική και την Αυστραλία ασχολούνται με το ψάρεμα και τους λιγοστούς ελαιώνες (36.000 ρίζες). Ο τουρισμός είναι ακόμα «στα σπάργανα», γι' αυτό μην περιμένετε φοβερές υποδομές.

3 Δεκ 2007

Ρένα Βλαχοπούλου.Η κόμησσα της Κέρκυρας.Η Ρένα Βλαχοπούλου γεννήθηκε το 1923 στην Κέρκυρα. Από μικρή έδειχνε μια ροπή προς την τέχνη η οποία την οδήγησε στο να σπουδάσει στο Ωδείο του Δραματικού συλλόγου της Κέρκυρας, όπου και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο σανίδι.

Σε ηλικία δεκαέξι ετών έπιασε και την πρώτη της επαγγελματική δουλειά σ' ένα ζαχαροπλαστείο στην Σπιανάδα. Εκεί γνώρισε και τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Κώστα Βασιλείου με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1939.

Την ίδια χρονιά κατέβηκε στην Αθήνα όπου και εργάστηκε σε καφετέριες και αναψυκτήρια, μέχρι που την ανακάλυψε ο Μίμης Τραϊφόρος που της έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα βαριετέ που ανέβαζε εκείνο το καιρό στην Όαση του Ζαππείου. Εκεί την άκουσε ο Μακέδος, ο οποίος την προώθησε στο σανίδι του θεάτρου Μοντεάλ, όπου και εμφανίστηκε με τις αδερφές Καλουτά αλλά και με την Σοφία Βέμπο.

Η κινηματογραφική της καριέρα, δεν στάθηκε εμπόδιο στη σταδιοδρομία της στο θέατρο και στο τραγούδι. Το 1959 εμφανίστηκε στο Α' Φεστιβάλ Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, και την επόμενη χρονιά, τραγούδησε ντουέτο με τον Γιάννη Βογιατζή το «Πρώτο χελιδόνι» ενώ το καλοκαίρι του 1967 ηγήθηκε του θιάσου Βλαχοπούλου - Κωνσταντίνου - Σαπουντζάκη, που ανέβασε τη «Λουλουδιασμένη Αθήνα».

Την ίδια χρονιά έκανε και τον τρίτο γάμο της, με τον επιχειρηματία Γιώργο Λαφαζάνη. Στο πλευρό του συζύγου της Γιώργου Λαφαζάνη, η Ρένα έζησε σαν απλή νοικοκυρά, όπως έλεγε η ίδια. Μια γυναίκα που την ενδιέφερε το σπίτι και ο άντρας της. Σε περιπτώσεις που κάποιος της έλεγε στην ιδιωτική της ζωή ν' αφηγηθεί κάτι κωμικό, ένιωθε προσβεβλημένη και ότι την υποβιβάζουν από καλλιτέχνη σε καραγκιόζη. Σ' αυτούς απαντούσε με το μοναδικό Κερκυραϊκό της τρόπο «μωρή άι στο διάολο πρωί πρωί που μου ζητάς να σου πω κωμικό! Τι κωμικό! Πάω να ψωνίσω»!

Η Ρένα Βλαχοπούλου, η Λουσίλ Μπολ της Ελλάδας, άφησε την τελευταία της πνοή στις 29 Ιουλίου του 2004.