28 Φεβ 2008

Έξι οδηγίες για 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με μειωμένο συντελεστή 20% από 22% θα φορολογηθούν τα κέρδη που είχαν το 2007 περισσότερες από 120.000 μικρομεσαίες προσωπικές επιχειρήσεις (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες). Οι ΟΕ και ΕΕ που τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του ΚΒΣ θα υποβάλουν φέτος τη φορολογική τους δήλωση (έντυπο Ε5) από την 1η έως 15 Απριλίου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Με χθεσινή εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες και διευκρινήσεις για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε5. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Ο φορολογικός συντελεστής για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, καθώς και τις κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, είναι 20%.
2. Ο φορολογικός συντελεστής για τις αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες είναι 25%. Με τον ίδιο συντελεστή θα φορολογηθούν και οι δικηγορικές συμβολαιογραφικές εταιρείες.
3. Οι οικοδομικές και τεχνικές επιχειρήσεις που είναι Ο.Ε και Ε.Ε. στον κωδικό 100 «Τεκμαρτά κέρδη τεχνικών εταιρειών» του πίνακα Δ του εντύπου Ε5, αναγράφουν τυχόν τεκμαρτά κέρδη που πραγματοποιούν από την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την εκτέλεση παλαιών δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Τα εν λόγω κέρδη προκύπτουν από τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πινάκων του Ε3. Περαιτέρω, οι ανωτέρω υπόχρεοι θα αναγράψουν κατά περίπτωση στους κωδικούς 016 «κέρδη χρήσης» ή 017 «Ζημιές χρήσης» του ίδιου πίνακα το τελικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) από την πώληση οικοδομών ή την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων των οποίων το αποτέλεσμα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο. Η ζημία που ενδεχόμενα προκύπτει από νέα έργα, δηλαδή από αυτά που αναλαμβάνονται μετά την 1.1.2007 συμψηφίζεται με τα τεκμαρτά κέρδη των παλαιών έργων.
4. Στον πίνακα Ε όπου αναγράφονται τα εισοδήματα από ακίνητα, προστέθηκαν οι κωδικοί 406 και 407 (το οικον. έτος 2007 αναγράφονταν από το φορολογούμενο χειρόγραφα) καθώς και οι κωδικοί 408 και 409. Ειδικότερα:

# Στους κωδικούς 400, 405 αναγράφεται το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα αντίστοιχα από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση καταστημάτων, γραφείων κ.λπ. για το οποίο βεβαιώνεται χαρτόσημο 3% πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.
# Στους κωδικούς 406, 407 αναγράφεται το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα αντίστοιχα από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κατοικιών για το οποίο βεβαιώνεται χαρτόσημο.
# Στους κωδικούς 408, 409 αναγράφεται το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα αντίστοιχα από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων που δεν βαρύνονται με χαρτόσημο, όπως ποσά άυλης εμπορικής αξίας που καταβλήθηκαν πέρα από τα ενοίκια από το μισθωτή κατά τη μίσθωση ακινήτου, εισόδημα από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων, εμπορικών κέντρων που επέλεξαν την υπαγωγή σε ΦΠΑ κ.λπ.
# Στους κωδικούς 410, 415 αναγράφεται το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα αντίστοιχα από ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου.

5. Στον πίνακα Η του εντύπου Ε5 προστέθηκε ο κωδικός 071 «έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία» και αφορά τις εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούν, οι οποίες αφαιρούν από τα καθαρά τους κέρδη το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε άτομο που απασχολούν μέσα στη χρήση το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
6. Οι εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) που έχουν ως λογιστικό αποτέλεσμα «ζημία» θα αναγράψουν στον πίνακα Ι του εντύπου Ε5, τα ονοματεπώνυμα και ΑΦΜ των εταίρων-μελών τους, το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία, καθώς και τα ΑΦΜ άλλων νομικών προσώπων από τα οποία έχουν τυχόν εισπράξει επιχειρηματική αμοιβή. Ευνόητο, στην περίπτωση αυτή δεν θα συμπληρωθούν οι κωδικοί 621, 622, 623 και 505, 506, 507 που αφορούν επιχειρηματική αμοιβή.

Ποια παραστατικά αναγνωρίζει η Εφορία για την κάλυψη του πόθεν έσχες.

Τα τεκμήρια είναι διάτρητα και ανενεργά παρά τις κυβερνητικές κορώνες για εξονυχιστικούς και σαρωτικούς ελέγχους για την πάταξη των «αφανών εισοδημάτων», αλλά τώρα το υπουργείο Οικονομικών, υπό τη σκιά των πολιτικών κλυδωνισμών που προκαλεί το θέμα Ζαχόπουλου, διαρρέει ότι δόθηκαν εντολές στις αρμόδιες υπηρεσίες να διενεργήσουν εξονυχιστικούς ελέγχους στις φετινές φορολογικές δηλώσεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και το «πόθεν έσχες».

Η δαιδαλώδης νομοθεσία εφαρμογής των τεκμηρίων προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, έτσι ώστε με τις κατάλληλες κινήσεις-κλειδιά να αποφύγετε τυχόν τεκμαρτές ποινές από την εφορία.
Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, υπάρχουν δύο κατηγορίες τεκμηρίων. Η πρώτη περιλαμβάνει τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και η δεύτερη τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Τεκμαρτό
Το άθροισμά τους αποτελεί το σύνολο του τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος το οποίο λαμβάνει υπόψη της η εφορία, για να διαπιστώσει αν το εισόδημα που δηλώθηκε καλύπτει το κόστος διαβίωσης και την περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου. Σε περίπτωση που το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου ξεπερνά το δηλωθέν, θα πληρώσει πρόσθετο φόρο, θα κληθεί να αποδείξει ότι δεν έχει αποκρύψει εισοδήματα και ότι δεν εισέπραξε «βρώμικο χρήμα».
Η ισχύουσα νομοθεσία αφήνει ανοιχτά αρκετά παράθυρα για να δικαιολογήσει κάποιος τη διαφορά δηλωθέντος εισοδήματος και «πόθεν έσχες».
Η παράκαμψη του τεκμηρίου μπορεί να γίνει με:

Ανάλωση κεφαλαίου από αποταμιεύσεις προηγούμενων οικονομικών που μπορεί να φθάσουν μέχρι και 15 χρόνια πίσω. Ωστόσο, το περίσσευμα που αναγνωρίζει η εφορία προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήματα μείον τις δαπάνες διαβίωσης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων (από το άθροισμα των εισοδημάτων ή εσόδων αφαιρούνται οι δαπάνες διαβίωσης και οι δαπάνες κτήσης περιουσιακών στοιχείων). Η διαφορά αποτελεί το κεφάλαιο που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος για να δικαιολογήσει το «πόθεν έσχες».

Για παράδειγμα, αν κάποιος φορολογούμενος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει δηλώσει εισόδημα 100.000 ευρώ, έχει στην κυριότητά του ένα αυτοκίνητο τεκμαρτής δαπάνης 30.000 ευρώ και έχει δαπανήσει 50.000 ευρώ για αγορά περιουσιακών στοιχείων, τότε η συνολική τεκμαρτή δαπάνη είναι 80.000 ευρώ (30.000+50.000) και η διαφορά των 20.000 ευρώ μέχρι τα 100.000 ευρώ αποτελεί κεφάλαιο το οποίο μπορεί να επικαλεστεί για να δικαιολογήσει το τεκμήριο.

* Χρηματικά ποσά που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, μετοχές, ομόλογα, μερίσματα κ.ά.).
* Κέρδη από τυχερά παιχνίδια (λαχεία, ΠΡΟΠΟ κ.ά.) με εξαίρεση τα κέρδη από τα καζίνα.
* Χρήματα από δωρεές και γονικές παροχές οι οποίες θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην εφορία μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγιναν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν το ποσό ξεπερνάει ένα ορισμένο ύψος καταβάλλεται φόρος και ότι ο δότης θα πρέπει να δηλώσει το ποσό στη φορολογική του δήλωση αφού αποτελεί τεκμήριο.
* Η εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό.
* Τα δάνεια από τράπεζες και ιδιώτες.
* Οι τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.
* Τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τη φορολογία ή φορολογούνται αυτοτελώς (εφάπαξ, αποζημιώσεις, ειδικά επιδόματα, κέρδη από συμμετοχή σε εταιρείες κ.ά.).
* Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο.

Τι περιλαμβάνουν οι δαπάνες διαβίωσης...

* το ετήσιο τεκμάρτο μίσθωμα της κύριας κατοικίας όταν το εμβαδόν της είναι πάνω από 200 τ.μ.
* το ετήσιο τεκμάρτο μίσθωμα της δευτερεύουσας κατοικίας εμβαδού πάνω από 150 τ.μ.
* η ετήσια δαπάνη συντήρησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης με εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000 ευρώ.
* η ετήσια τεκμάρτη δαπάνη για σκάφη αναψυχής με προσωπικό ή μήκος άνω των δέκα μέτρων, για αεροσκάφη και ελικόπτερα καθώς και πισίνες.

...και τι εμπίπτει στο πόθεν έσχες

* η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων οχημάτων, πλοίων αναψυχής, αεροσκαφών και πραγμάτων αξίας άνω των 5.000 ευρώ (έπιπλα, κοσμήματα, πίνακες ζωγραφικής κ.ά.).
* η αγορά και η ανέγερση κατοικίας με εξαίρεση τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για απόκτηση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ.
* η χρονομεριστικη ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, η δαπάνη ανέγερσης οικοδομών, καθώς και
* δαπάνη κατασκευής δεξαμενής κολύμβησης.
* οι δωρεες, γονικές παροχές και χορηγίες χρηματικών ποσών.
* οι τοκοι για την εξόφληση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.ά.).
* η χορηγηση δανειων προς οποιονδήποτε, εκτός των δανείων που δίνονται προς εταιρείες ή κοινωνίες από τα μέλη τους ή τους μετόχους τους.
* η αγορα χρεογραφων με εξαίρεση τα ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, τις μετοχές εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε9

Ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι η παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2008.


Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή "Ε9".

Η ΓΓΠΣ καλεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Ε9:

α) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στη περιουσιακή τους κατάσταση ακινήτων που έγιναν εντός του έτους 2007 καθώς και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση.

β) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιθυμούν να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες δηλώσεις Ε9 που υπέβαλαν κατά τα προηγούμενα έτη, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. τους.

γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιθυμούν να υποβάλουν αρχική δήλωση εφόσον δεν έχουν υποβάλει έως σήμερα και ήταν υπόχρεοι.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα επιβληθούν πρόστιμα εφόσον οι διορθώσεις ή οι αλλαγές γίνουν εντός των προθεσμιών.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων έτους 2008 έχει ορισθεί η 31η Μαρτίου 2008 για τα φυσικά πρόσωπα και η 30η Ιουνίου 2008 για τα νομικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για το 2008, η υποβολή της Δήλωσης Ε9 είναι ανεξάρτητη από την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Ε9, δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη νέα υπηρεσία, πρέπει να συμπληρώσουν προηγουμένως τη Δήλωσή τους, είτε με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. (το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Ελεύθερα Προγράμματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τους χρήστες" της πρώτης σελίδας του δικτυακού τόπου www.gsis.gr) είτε με χρήση δικού τους προγράμματος (που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του σχήματος XML που θα βρείτε στην ίδια ενότητα). Σημειώνεται ότι για το έτος 2008 υπάρχουν τρεις εκδόσεις του προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ.:

- Η πλήρης έκδοση (περίπου 4,7 ΜΒ), η οποία απευθύνεται σε όσους θα κάνουν για πρώτη φορά χρήση της Ηλεκτρονικής Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ε9. Η έκδοση αυτή περιέχει και το πλήρες ευρετήριο νομών, δήμων και οδών.

- Η έκδοση ενημέρωσης (περίπου 0,8 MB), η οποία απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους το αντίστοιχο πρόγραμμα του έτους 2007. Η έκδοση αυτή δεν περιέχει το ευρετήριο νομών, δήμων και οδών αλλά χρησιμοποιεί το ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη ευρετήριο. Μπορούν να εγκαταστήσουν αυτή την έκδοση όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία από τα ακίνητα που είχαν περιλάβει στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2007.
Οι δύο παραπάνω εκδόσεις αφορούν αποκλειστικά σε περιβάλλον Windows.

- Η έκδοση σε Java (περίπου 4,8 ΜΒ), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες όλων των λειτουργικών συστημάτων (Linux, MacOSX αλλά και Windows). Η έκδοση αυτή δεν περιέχει το ευρετήριο δήμων και οδών αλλά ο χρήστης πρέπει να εισάγει μόνος του τις αντίστοιχες πληροφορίες.
Για τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς).

Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - "Εγγραφή νέου Χρήστη"

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει, πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης κωδικών μέχρι την παραλαβή των κωδικών τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι Δηλώσεις Ε9 μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σ' αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή μαγνητική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Ε/1000/2005 (ΦΕΚ 692/Β/2005) απόφαση. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ειδικά στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών - Πειραιώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι και πέντε (5) εγγραφές ακινήτων στη δήλωση Ε9.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση taxisnet@taxisnet.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48.02.552 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00 έως 18:00.

19 Φεβ 2008

‘Εναρξη Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ.


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι από 11/2/2008 βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007.
Υπενθυμίζεται ότι ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXISnet μπορεί να πραγματοποιηθεί για αρχικές, εμπρόθεσμες, πιστωτικές ή μηδενικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2007, εφόσον για τη διαχειριστική περίοδο αυτή έχουν υποβληθεί όλες οι περιοδικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές) Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Η υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007 μέσω του TAXISnet μπορεί να πραγματοποιηθεί:
I.Μέχρι την 1η Απριλίου 2008 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2007) τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
II.Μέχρι την 26η Μαΐου 2008 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2007) τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου μόνο για την ηλεκτρονική υποβολή. Για έντυπη υποβολή στις ΔΟΥ οι καταληκτικές ημερομηνίες εξαρτώνται από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1157/19.12.2007.
Ήδη, κατά τις τέσσερις πρώτες ημέρες λειτουργίας της υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν 52.719 ηλεκτρονικές υποβολές.

7 Φεβ 2008

Κίνδυνος μεγάλου σεισμού.


Τους κινδύνους που κρύβει το δυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου καταδεικνύει έρευνα του Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ρώμης.

Σύμφωνα με ομάδα Ιταλών Ερευνητών, ένας ισχυρότατος σεισμός 8 Ρίχτερ, ή ακόμα μεγαλύτερος, με επίκεντρο το ελληνικό τόξο, ανάμεσα σε Επτάνησα και Κρήτη, θα προκαλέσει τσουνάμι που θα πλήξει τις ακτές της Ιταλίας σε διάστημα μίας ώρας.

Η ιταλική ομάδα απομόνωσε έξι ιστορικούς σεισμούς της Μεσογείου πάνω από 8 Ρίχτερ, μεταξύ αυτών τους δύο σεισμούς της Κρήτης, το 365 μ.Χ. και το 1303, η σφοδρότητα των οποίων προκάλεσε τσουνάμι σε πολλές περιοχές της ανατολικής μεσογείου.


Το ενδεχόμενο ενός ισχυρού σεισμού στη Δυτική Ελλάδα είναι γνωστό και στους Έλληνες επιστήμονες.

Με τη συνδρομή της UΝΕSCO, δημιουργείται ένα δίκτυο επιστημονικής παρακολούθησης κατά μήκος του ελληνικού τόξου με σεισμογράφους και παλιρροιογράφους.

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται όμως, η Ελλάδα σε ερευνητικά προγράμματα υπολείπεται ακόμη κατά πολύ άλλων σεισμογενών χωρών.

Κι αυτό, παρότι σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι το δυτικό ελληνικό τόξο, αργά η γρήγορα, θα προκαλέσει ισχυρό σεισμό με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο μόνος τρόπος προστασίας από τον εγκέλαδο είναι η πρόληψη, μέσω της επιστημονικής έρευνας.

Συμβουλές ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυo.


Το Διαδίκτυο θα μπορούσε εύκολα να διεκδικήσει τον τίτλο ενός από τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου. Πρόκειται για ένα μέσο που δίνει σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε πληροφορία, γνώση αλλά και ψυχαγωγία. Οι ταχύτητες συνεχώς αυξάνονται κάνοντας την πληροφορία ακόμη πιο προσβάσιμη, ενώ και τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς ώστε η πληροφορία αυτή να είναι διαθέσιμη σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.

Το πάτημα και μόνο του κουμπιού λειτουργίας ενός υπολογιστή συνδεδεμένου στο Διαδίκτυο, τον φέρνει σε άμεση σχεδόν επαφή με άλλους υπολογιστές, servers, υπηρεσίες, που θα ζητήσουν να λάβουν πληροφορίες για τα προγράμματα, το λειτουργικό ή θα θελήσουν να προμηθεύσουν στον υπολογιστή τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις, μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες που ο χρήστης μπορεί να μην καταλάβει καν.

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να συνειδητοποιήσει κάθε χρήστης του Ίντερνετ, είναι ότι ο παγκόσμιος ιστός δε διαφέρει σε τίποτα από μια κοινωνία. Από αυτή την άποψη λοιπόν, κρύβει αντίστοιχους κινδύνους και απαιτεί αντίστοιχα μέτρα προστασίας από αυτούς. Η σωστή και τακτική ενημέρωση σχετικά με τη φύση των κινδύνων αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης τους καθίσταται γίνεται έτσι απαραίτητη προσκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης του υπολογιστή στους βασικότερους τουλάχιστον κινδύνους.

Ιοί - virus.
Οι ιοί είναι ίσως ο πιο παλιός τρόπος μόλυνσης ενός υπολογιστή. Αρχικά μεταδίδονταν μέσα από δισκέτες και εκτελέσιμα αρχεία, τα οποία μπορούσαν να διεισδύσουν σε ζωτικά σημεία του λειτουργικού και του σκληρού δίσκου και να τα καταστρέψουν. Με την ανάπτυξη και τη διάδοση του Ίντερνετ, οι ιοί σήμερα ταξιδεύουν με την ηλεκτρονική αλληλογραφία αλλά και με προγράμματα δωρεάν διάδοσης - freeware.

Ο βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης ενός ιού, αλλά και κάθε κινδύνου, είναι φυσικά η πρόληψη ώστε να μη διεισδύσει στο σύστημα του υπολογιστή. Η εγκατάσταση ενός προγράμματος anti-virus θεωρείται δεδομένη για κάθε οικιακό υπολογιστή, ωστόσο, δεν αρκεί αυτό. Ο χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την ενημέρωση του προγράμματος με τις τελευταίες εκδόσεις αντιμετώπισης ιών, αλλά και να «τρέχει» το πρόγραμμα σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ελέγχονται όλες οι μονάδες αποθήκευσης δεδομένων.

Κακόβουλο λογισμικό - spyware. Το spyware σήμερα θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή στην οποία εκτίθεται ο χρήστης. Πρόκειται για κώδικα λογισμικού που μπορεί να βρίσκεται κρυμμένος σε αρχεία ή ακόμη και ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης.

Όταν το spyware εγκατασταθεί στον υπολογιστή, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ενημερώσει τον αποστολέα του ότι έχει πλέον τον έλεγχο του υπολογιστή. Έτσι, ο απομακρυσμένος hacker μπορεί να χειριστεί τον υπολογιστή του χρήστη, ο οποίος δεν γνωρίζει καν τι συμβαίνει. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται ολόκληρα δίκτυα από «υπολογιστές-ζόμπι» που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις DOS (Denial of Service) σε servers μεγάλων συνήθως εταιρειών.

Όπως για την αντιμετώπιση των ιών, έτσι και για τα spyware κυκλοφορούν στο εμπόριο αλλά και σε μορφή freeware πολλά προγράμματα προστασίας. Εκτός από αυτά όμως τα anti-spyware προγράμματα να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κάποιο πρόγραμμα επίβλεψης και καθαρισμού του registry, του πιο ζωτικού σημείου του υπολογιστή για τη λειτουργία του λογισμικού, αφού εκεί εγκαθίστανται τα spyware στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Ενοχλητική αλληλογραφία - spam email. Τα μηνύματα spam περιέχουν συνήθως πληροφορίες και διαφημίσεις που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν ενδιαφέρουν τον χρήστη. Αν και στις περισσότερες φορές το να ξεφορτωθεί κάποιος ένα τέτοιο email είναι εύκολη υπόθεση, το γεγονός ότι αυτά συνεχίζουν να έρχονται ανά διαστήματα ωρών πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον χρήστη.

Το κυριότερο που πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης είναι να μην απαντήσει σε αυτά τα μηνύματα και ακόμη σημαντικότερα, να μην επισκεφθεί τις ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα και να μην ανοίξει οποιοδήποτε συνημμένο αρχείο. Ο περιορισμός λήψης τέτοιων μηνυμάτων είναι η ρύθμιση των σχετικών φίλτρων που έχουν τα διάφορα προγράμματα αλληλογραφίας, ώστε να σβήνονται απευθείας από τη θυρίδα του χρήστη.

Phishing. Πρόκειται για παρεμφερή πρακτική με τα spam emails. Ένα μήνυμα phishing επιχειρεί να ξεγελάσει τον χρήστη ώστε να απαντήσει στον αποστολέα και να του δώσει κάποια προσωπικά στοιχεία, αριθμούς λογαριασμού, πιστωτικής κάρτας, ή να τον πείσει να μεταβιβάσει ένα χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό του σε κάποιον άλλο.

Όσο και αν θεωρηθεί παράξενο, υπάρχουν πολλοί χρήστες που, μη γνωρίζοντας, δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία χωρίς δεύτερη σκέψη, με αποτέλεσμα να δώσουν πρόσβαση όχι μόνο στον υπολογιστή τους αλλά και στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει το phishing ο χρήστης είναι να είναι υποψιασμένος και κυρίως να γνωρίζει ότι, όπως και στην πραγματική ζωή, έτσι και στο Ίντερνετ, κανείς δε θα θελήσει να του χαρίσει κάποιο υπέρογκο ποσό ζητώντας του τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για να κάνει την κατάθεση.

Firewall και router: Απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας

Σε συνδυασμό με τα μέτρα πρόληψης απέναντι σε ιούς και spyware, πρέπει να τονιστεί η σημασία τόσο του Firewall, όσο και των σωστών ρυθμίσεων προστασία του modem ή router που χρησιμοποιούμε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το Firewall αποτελεί το απαραίτητο τείχος προστασίας του υπολογιστή από επιτήδειους που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον υπολογιστή. Η εύρεση ενός καλού και αξιόπιστου firewall δεν είναι δύσκολη υπόθεση αφού κυκλοφορούν πολλές διαφορετικές εκδόσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν από τον «ανυποψίαστο» μέχρι τον επαγγελματία χρήστη.

Ταυτόχρονα, ένα από τα πρώτα πράγματα που πολλοί χρηστές συχνά αγνοούν όταν αποκτήσουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, είναι η ρύθμιση του router που χρησιμοποιούν ώστε να προστατεύσουν το οικιακό τους δίκτυο. Ειδικά όταν χρησιμοποιείται ασύρματο router, είναι επιτακτική η ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο που δημιουργείται στην εμβέλεια του router. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η πρόσβαση μόνο στους υπολογιστές που κάνουν χρήση του κωδικού, ή που συνδέονται με καλώδιο εντός του σπιτιού.

Η μη χρήση κωδικού ασφαλείας του ασύρματου δικτύου εκτός του ότι επιτρέπει την πρόσβαση σε ανεπιθύμητους υπολογιστές, κυριότερα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον ακόμη και με στοιχειώδεις γνώσεις, να διεισδύσει στο δίκτυο μας, να αλλάξει τις ρυθμίσεις και να δημιουργήσει γενικότερα προβλήματα στην πρόσβασή μας στο Ίντερνετ.

6 Φεβ 2008

ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ή ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ;


Περίπου 300.000 Ελληνες καταφεύγουν κάθε χρόνο στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων για να αποκτήσουν ένα καινούριο Ι.Χ. Κάποιοι χρηματοδοτούν το όνειρό τους με μετρητά κάποιοι άλλοι με καταναλωτικά δάνεια.

Στην ελληνική αγορά υπάρχει πλέον και ένας τρίτος δρόμος: η μίσθωση μακράς διαρκείας, η οποία, λόγω φορολογίας, μπορεί να αποδειχθεί συμφέρουσα για επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα.
Οι ιδιώτες μπορούν να καταφύγουν σε μια από τις εξειδικευμένες εταιρείες και να συνάψουν μια σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης -συνήθως είναι 3ετής ή 4ετής- για να αποκτήσουν το αυτοκίνητο που επιθυμούν.

Μεγάλα αβαντάζ
Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το αυτοκίνητο της αρεσκείας του και η εταιρεία τού υπολογίζει ένα μηνιαίο μίσθωμα το οποίο του εξασφαλίζει:

* Δικαίωμα χρήσης του αυτοκινήτου για συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων που προσδιορίζει εκ των προτέρων ο πελάτης (η ιδιοκτησία του οχήματος μένει στην εταιρεία).
* Μεικτή ασφάλεια αλλά και τους φόρους (τέλη κυκλοφορίας και φόρους ταξινόμησης).
* Ολα τα σέρβις συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης ελαστικών.
* Αντικατάσταση του αυτοκινήτου (συνήθως μέσα σε 48 ώρες) στην περίπτωση βλάβης ή κλοπής.
* Υπηρεσία οδικής βοήθειας.

Ουσιαστικά, το μόνο πρόσθετο έξοδο για τον οδηγό του αυτοκινήτου που θα επιλέξει τη λύση της μακροχρόνιας μίσθωσης είναι η βενζίνη αλλά και οι μικροζημιές που μπορεί να προξενήσει και οι οποίες δεν καλύπτονται από τη μεικτή ασφάλεια (συνήθως έως 300 ευρώ).
Βέβαια, στο τέλος της σύμβασης, το αυτοκίνητο επανέρχεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας. Και τότε, ο μισθωτής πρέπει αν θέλει να έχει αυτοκίνητο είτε να συνάψει καινούρια συμφωνία είτε να αγοράσει αυτοκίνητο με την «παραδοσιακή» μέθοδο (μετρητά ή καταναλωτικό δάνειο).
Να σημειωθεί ότι οι εταιρείες μίσθωσης δίνουν το δικαίωμα στον πελάτη τους να εξαγοράσει το Ι.Χ. με το που θα λήξει η σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή όμως υπάρχουν δύο μειονεκτήματα:

* Το μηνιαίο μίσθωμα είναι υψηλότερο.
* Ψαλιδίζεται το φορολογικό όφελος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο οδηγός έρχεται αντιμέτωπος με το δίλημμα: Να αγοράσει το αυτοκίνητο -κάτι που σημαίνει ότι θα επωμιστεί το κόστος συντήρησης, το ρίσκο πιθανής ζημιάς αλλά και τη φυσιολογική απαξίωση του Ι.Χ.- ή να επιλέξει τη μακροχρόνια μίσθωση αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να πληρώνει ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα για τουλάχιστον τρία χρόνια (σ.σ.: πρέπει να σημειωθεί ότι η υπαναχώρηση από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση δεν είναι εύκολη, καθώς η εταιρεία θα ζητήσει ως αποζημίωση έως και τα μισά μισθώματα);

Η σύγκριση έχει ως εξής:
Ενα Ι.Χ. 1.600 κυβικών κοστίζει 20.000 ευρώ. Ο υποψήφιος αγοραστής δεν έχει μετρητά. Ετσι, έχει να επιλέξει ανάμεσα στο καταναλωτικό δάνειο και στη μακροχρόνια μίσθωση.
* Αν επιλέξει το καταναλωτικό δάνειο, η δόση του θα είναι στα 600 ευρώ το μήνα. Στο μηνιαίο αυτό κόστος, πρέπει να προσθέσει τα τέλη κυκλοφορίας, την οδική βοήθεια, τη μεικτή ασφάλεια, τα ελαστικά και το service. Οπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα, το μηνιαίο κόστος ανεβαίνει στα 740 ευρώ το μήνα. Βέβαια, στο τέλος της 3ετίας, ο πελάτης γίνεται ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

Απώλειες λόγω χρήσης
Ομως, λόγω της χρήσης, το Ι.Χ. έχει χάσει περίπου το 40% της αρχικής του αξίας. Ετσι, με το που λήγει η τριετία, ο πελάτης ναι μεν έχει πληρώσει περίπου 26.600 ευρώ σε δόσεις και έξοδα αλλά έχει ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο αξίζει 12.000 ευρώ. Επομένως, το πραγματικό του κόστος είναι 14.600 ευρώ.
* Αν επιλέξει τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης (χωρίς δικαίωμα εξαγοράς του αυτοκινήτου), η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 430 ευρώ το μήνα μαζί με τον ΦΠΑ. Να σημειωθεί ότι οι εταιρείες εισπράττουν δύο μισθώματα ως εγγύηση, τα οποία όμως συμψηφίζονται στο τέλος. Για τέλη και ασφάλειες, ο οδηγός δεν πληρώνει κάτι επιπλέον.

Υστερα από τρία χρόνια, ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει συνολικά 15.480 ευρώ σε μισθώματα. Με το που λήγει η σύμβαση, παραδίδει τα κλειδιά και ο πελάτης μένει χωρίς αυτοκίνητο.
Από τη σύγκριση, προκύπτει ότι η μέθοδος της μακροχρόνιας μίσθωσης είναι λίγο ακριβότερη. Αυτό φυσικά ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο δεν θα βγάλει κάποια σημαντική βλάβη που να μειώνει την αξία του.
Αυτές τις ισορροπίες έρχεται να ανατρέψει η φορολογική νομοθεσία. Αν ο οδηγός είναι ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να εμφανίσει τα μισθώματα ως επαγγελματική δαπάνη. Αυτομάτως, θα εξασφαλίσει φορολογική έκπτωση που μπορεί να φτάσει και στα 2.000 ευρώ το χρόνο. Σε μια τέτοια περίπτωση, πιο συμφέρουσα λύση από οικονομικής απόψεως γίνεται η μακροχρόνια μίσθωση.

3 Φεβ 2008

Το ξέπλυμα στους φορολογικούς παραδείσους.


Το ξέπλυμα του χρήματος που προέρχεται από παράνομες συναλλαγές δεν γίνεται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αν επιχειρηθεί να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί ο μη έλεγχος και η ατιμωρησία. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει συνεργός ή συνεργοί, οι οποίοι τιμωρούνται με φυλάκιση δύο ετών.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2331/1995 όπως η διάταξη αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 2 του Ν. 3424/2005, θεωρείται εγκληματική δραστηριότητα κάθε αξιόποινη πράξη που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι μηνών και από την τέλεσή της προέκυψε περιουσία τουλάχιστον 15.000 ευρώ. Κατά συνέπεια, αν σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα από αυτά που αναφέρονται στον Ν. 3424/2005 κατατεθεί ποσό πάνω από 15.000 ευρώ και αν η προέλευση του ποσού αυτού δεν δικαιολογείται επαρκώς από τον καταθέτη, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει άμεσα, και όχι εντός ευλόγου χρόνου, να ενημερώσει την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, καθώς και την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αν η διακίνηση κεφαλαίων γίνεται ηλεκτρονικώς, η ενημέρωση των παραπάνω Αρχών ισχύει και για ποσά μικρότερα των 15.000 ευρώ.

Η διακίνηση κεφαλαίων από παράνομες συναλλαγές γίνεται κυρίως μέσω των εξωχωρίων εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, ως διεύθυνση της έδρας τους αναγράφεται συνήθως το Box Office, δηλαδή εταιρεία γραμματοκιβωτίου, και λειτουργούν σε «τριγωνική» σχέση. Από άλλη χώρα αποστέλλονται «εμπορεύματα», από άλλη χώρα εκδίδεται το παραστατικό στοιχείο, άλλη χώρα είναι ο παραλήπτης. Ο ΟΟΣΑ με έγγραφό του έχει συντάξει λίστα των φορολογικών «παραδείσων» όπου λειτουργούν οι υπεράκτιες εταιρείες, την οποία παραθέτουμε:

* Ανδόρα

* Ανγκουίλα - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου

* Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

* Αρούμπα - ανήκει στην Ολλανδία

* Κοινοπολιτεία των Νήσων Μπαχάμες

* Μπαχρέιν

* Μπελίζ

* Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι - εδάφη του Ην. Βασιλείου

* Νήσοι του Κουκ - εξαρτώμενο έδαφος της Ζηλανδίας

* Δομινικανή Κοινοπολιτεία

* Γιβραλτάρ - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου

* Γρενάδα

* Γκέρνσεϊ/Σαρκ/Αλδερνέι - εξαρτώμενα εδάφη από το Στέμμα της Αγγλίας

* Νήσος του Μαν - εξαρτώμενο έδαφος από το Στέμμα της Αγγλίας

* Τσέρσεϊ - εξαρτώμενο έδαφος από το Στέμμα της Αγγλίας

* Λιβερία

* Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν

* Δημοκρατία των Μαλδιβών

* Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ

* Πριγκιπάτο του Μονακό

* Μοντσεράτ - έδαφος του Ην. Βασιλείου

* Δημοκρατία του Ναούρου

* Ολλανδικές Αντίλες - έδαφος της Ολλανδίας

* Νίουι - συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία

* Παναμάς

* Σαμόα

* Δημοκρατία των Σεϋχελλών

* Αγ. Λουκία

* Ομοσπονδία του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις

* Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες

* Τόνγκα

* Τουρκς και Κάικος - εδάφη του Ην. Βασιλείου

* Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ

* Δημοκρατία του Βανουάτου.

Ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» και η διακίνηση του «μαύρου χρήματος».

Η φορολογική νομοθεσία έχει θεσπίσει δύο ομάδες τεκμηρίων. Τα τεκμήρια διαβίωσης και τα τεκμήρια κτήσης περιουσιακών στοιχείων. Η δεύτερη αυτή ομάδα τεκμηρίων αποτελείται από πραγματικές δαπάνες, οι οποίες αναφέρονται περιοριστικά στον νόμο και οι οποίες πραγματοποιούνται για την αγορά ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Η ομάδα αυτή των τεκμηρίων αποτελεί το λεγόμενο «πόθεν έσχες», φράση που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος οφείλει να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων τα οποία δαπάνησε για την αγορά συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση που τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν τις αγορές αυτές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΚΦΕ, αποτελούν τεκμήριο κτήσης περιουσιακών στοιχείων:

* Η αγορά ή η χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών αντικειμένων μεγάλης αξίας.

* Η αγορά ή η χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, η δαπάνη ανέγερσης οικοδομών, καθώς και η δαπάνη κατασκευής δεξαμενής κολύμβησης.

* Οι δωρεές, οι γονικές παροχές και οι χορηγίες χρηματικών ποσών.

* Η απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής.

* Η χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, εκτός των δανείων που δίδονται προς εταιρείες ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους τους.

* Η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

Η επίκληση από τον φορολογούμενο της ανάλωσης κεφαλαίου που σχηματίστηκε τα προηγούμενα έτη αποτελεί την πιο εύκολη δυνατότητα δικαιολόγησης των τεκμηρίων ειδικότερα του «πόθεν έσχες» στις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος δηλώνει υψηλά εισοδήματα.

Ετσι, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ζ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μπορεί ο φορολογούμενος να επικαλεστεί για τη δικαιολόγηση της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε και της ετήσιας συνολικής δαπάνης ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα σχηματίστηκε τα προηγούμενα χρόνια το οποίο είχε φορολογηθεί ή είχε απαλλαγεί από τον φόρο.

Η παραπάνω διάταξη δεν θέτει χρονικό προσδιορισμό όσον αφορά την επίκληση του κεφαλαίου που σχηματίστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί δηλαδή ο φορολογούμενος να επικαλεστεί κεφάλαιο που σχηματίστηκε απ' οποιοδήποτε έτος ή έτη φέροντας το βάρος της απόδειξης. Επειδή ακριβώς ο νομοθέτης παρέχει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να επικαλεστεί κεφάλαιο που σχηματίστηκε οποιοδήποτε έτος, ανακύπτει θέμα προσδιορισμού του κεφαλαίου αυτού με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν σε διάφορες χρονικές περιόδους. Ας δούμε όμως τι ισχύει εδώ και μία δεκαπενταετία, όσον αφορά τον προσδιορισμό αυτού του κεφαλαίου.

Σύμφωνα με ό,τι σήμερα ισχύει, για τον προσδιορισμό αυτού του κεφαλαίου λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα έχουν απαλλαγεί από τον φόρο. Στα εισοδήματα αυτά προστίθενται τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, από εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ που δεν αποτελεί συνάλλαγμα, δάνεια που έχουν ληφθεί, δωρεές ή γονικές παροχές χρημάτων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό έχει εισπραχθεί και η είσπραξή του αποδεικνύεται.

Από το άθροισμα των παραπάνω εισοδημάτων ή εσόδων αφαιρούνται οι δαπάνες διαβίωσης και οι δαπάνες κτήσης περιουσιακών στοιχείων. Η διαφορά αποτελεί το κεφάλαιο που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος για να δικαιολογήσει τα τεκμήρια και ειδικότερα το «πόθεν έσχες». Ετσι, για παράδειγμα, αν υποτεθεί ότι φορολογούμενος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει δηλώσει εισόδημα 100.000 ευρώ, έχει στην κυριότητά του ένα αυτοκίνητο 18 φορολογήσιμων ίππων τεκμαρτής δαπάνης 49.500 ευρώ, η διαφορά των 50.500 ευρώ αποτελεί κεφάλαιο (οικονομικό περίσσευμα) το οποίο μπορεί οποτεδήποτε να επικαλεστεί για να δικαιολογήσει τεκμήριο.

Επικαλούμενος ο πολίτης ανάλωση κεφαλαίου που σχηματίστηκε τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να αγοράσει ιστιοφόρο, αεροπλάνο, ακόμη και ολόκληρο νησί χωρίς να υπαχθεί στο «πόθεν έσχες», αρκεί το κεφάλαιο που επικαλείται να επαρκεί για να δικαιολογήσει τις αγορές αυτές. Από τη φορολογική αρχή δεν ερευνάται αν το οικονομικό περίσσευμα έχει κατατεθεί σε τράπεζα, έχει τοποθετηθεί σε θυρίδα ή αν βρίσκεται αποθηκευμένο σε κάποιο συρτάρι του σπιτιού του.

* Οι καταθέσεις σε τράπεζα

Απ' όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι η κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε τράπεζα δεν υπάγεται σε έλεγχο του «πόθεν έσχες» από φορολογική άποψη. Ο φορολογούμενος που καταθέτει σε τράπεζα οποιοδήποτε ποσό δεν έχει υποχρέωση να γράψει το ποσό της κατάθεσης στη φορολογική του δήλωση. Αντίθετα, οι τόκοι των καταθέσεων, εφόσον αναληφθούν, αποτελούν έσοδο το οποίο ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί για τη δικαιολόγηση οποιουδήποτε τεκμηρίου.

Το ερώτημα που ανακύπτει στην προκειμένη περίπτωση είναι αν ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί κεφάλαιο που σχηματίστηκε τα προηγούμενα χρόνια, χρηματικό δηλαδή περίσσευμα, από εισοδήματα που δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν ή έσοδα μη υποκείμενα σε φόρο, και να ισχυριστεί ότι το περίσσευμα αυτό το τοποθέτησε στο χρηματοκιβώτιο του σπιτιού και κάποια στιγμή αποφάσισε να το καταθέσει σε τράπεζα. Ασθενές το επιχείρημα, αλλά όχι αβάσιμο. Αποψή μας είναι ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η ελεγκτική αρχή να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι η κατάθεση προέρχεται από διακίνηση «μαύρου χρήματος», από παράνομη συναλλαγή.

* Ο έλεγχος της διακίνησης κεφαλαίων

Οπως προαναφέρθηκε, η κατάθεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού σε τράπεζα δεν υπάγεται στον έλεγχο του «πόθεν έσχες» από στενή φορολογική άποψη. Ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και συνεπώς των καταθέσεων μεγάλων χρηματικών ποσών σε τράπεζες χωρίς να δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3296/2005, κύριο έργο της ΥΠΕΕ, η οποία από τις 25 Μαΐου 2005 αντικατέστησε το ΣΔΟΕ, είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, καθώς και των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Ειδικότερα, αρμοδιότητες της νέας υπηρεσίας συνιστούν:

* Η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης.

* Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ο προσωρινός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον ΦΠΑ, καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας.

* Η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών και δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

* Η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά, τοξικά απόβλητα κτλ.), αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.

* Η προστασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ' αυτών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο έλεγχος της διακίνησης «μαύρου χρήματος» από παράνομες δραστηριότητες ανήκει στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2α το οποίο προστέθηκε με τον Ν. 3424/2005 μετά το άρθρο 2 του Ν. 2331/1995, η παραπάνω υπηρεσία είναι αρμόδια για την παραπομπή στη Δικαιοσύνη υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή και άλλες δραστηριότητες που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, εφόσον συνταχθεί σχετική πορισματική αναφορά. Η υποβολή της αναφοράς στη Δικαιοσύνη γίνεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα της ΥΠΕΕ.

Παράλληλα με την ΥΠΕΕ, ο έλεγχος της διακίνησης χρήματος που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες έχει ανατεθεί στην Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 7 του Ν. 2331/1995 και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3424/2005. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η πιο πάνω αρχή, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων, συγκεντρώνει, διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτήν και σχετίζονται με ύποπτες συναλλαγές νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οταν η Αρχή αυτή θεωρεί ότι κάποια συναλλαγή είναι ύποπτη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα το οποίο αποστέλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δηλαδή η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και η ΥΠΕΕ λειτουργούν παράλληλα.
Η δικαιολόγηση του «πόθεν έσχες»

Ο φορολογικός νόμος δίνει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να δικαιολογήσει τα τεκμήρια και ειδικότερα το «πόθεν έσχες». Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ ορίζεται ότι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τον άλλον σύζυγο ή τα πρόσωπα που προστατεύουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ και της ετήσιας συνολικής τεκμαρτής δαπάνης υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη φορολογική δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή μειώνεται η διαφορά που έχει προκύψει. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης ότι με τα χρηματικά ποσά που έχει γράψει στη φορολογική του δήλωση καλύπτεται ή μειώνεται η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δήλωσε και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, τα ποσά αυτά είναι ιδίως τα εξής:

* Τα πραγματικά εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

* Τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα.

* Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων.

* Η εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

* Τα δάνεια που έχουν ληφθεί.

* Οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρημάτων.

* Η ανάλωση κεφαλαίου που σχηματίστηκε τα προηγούμενα έτη.

Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι η παραπάνω απαρίθμηση των χρηματικών ποσών, με τα οποία ο φορολογούμενος μπορεί να δικαιολογήσει τη διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε και της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης, είναι ενδεικτική. Μπορεί δηλαδή ο φορολογούμενος να επικαλεστεί οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό με το οποίο καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά.

Παραμένουν «Εξορισμένα» τα Υδροπλάνα στο Ιόνιο από το 2004.
Πήγε βόλτες με τα υδροπλάνα του σχεδόν το…
μισό Υπουργικό Συμβούλιο! Όλοι τον συνεχάρησαν για το σχέδιό του και για την απόφασή του στα τέλη του 2003 να φέρει τα υδροπλάνα στην Ελλάδα, ένα νέο μεταφορικό μέσο που ευνοείται ιδιαίτερα από τη γεωγραφία της χώρας.
Τέσσερα χρόνια μετά, ο ίδιος δηλώνει πλήρως απογοητευμένος από την πορεία της επένδυσής του, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με βουνό προβλημάτων. Βασική πηγή των προβλημάτων του, όπως δηλώνει, είναι «η απίστευτη γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα, η οποία είναι ικανή όχι μόνο να παρακάμπτει, αλλά και να μεταβάλλει την όποια πολιτική βούληση της κυβέρνησης». Όλα αυτά συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι αρκετά κυβερνητικά στελέχη έχουν επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι θέλουν να δουν τα υδροπλάνα στα άγονα νησιά και του υπόσχονταν κάθε βοήθεια.
Ο Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας κ. Μιχ. Πατέλλης (γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κάλυμνο), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας υδροπλάνων ΑirSeaLines, προσπαθεί μάταια επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια να καθιερώσει το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο στην πρώτη πατρίδα του.
«Η υπόθεση των υδροπλάνων αποτελεί θλιβερό παράδειγμα για το πώς το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει σήμερα την επιχειρηματικότητα», λέει με πικρία ο κ. Πατέλλης και προσθέτει: «Οι μεγαλόστομες υποσχέσεις για δήθεν διευκόλυνση των επενδύσεων στην Ελλάδα και η πάταξη της γραφειοκρατίας, δυστυχώς, παραμένουν γράμμα κενό. Από το καλοκαίρι του 2004 μέχρι σήμερα, τα υδροπλάνα της εταιρείας μας παραμένουν… εξόριστα στο Ιόνιο. Πετούν μόνο δύο, συνδέοντας καθημερινά τα νησιά του Ιονίου με την Πάτρα και τα Ιωάννινα. Όμως, αυτό δεν αρκεί για να στηρίξει την ανάπτυξη ενός πενταετούς επιχειρηματικού πλάνου ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων».
Επενδυτικός γολγοθάς. Η Ελλάδα, λόγω της γεωμορφολογίας της και με την πληθώρα των νησιών που διαθέτει, θεωρείται από τους ειδικούς ιδανική για τη λειτουργία υδροπλάνων. Το εγχείρημα, όμως, να πετάξουν υδροπλάνα στη χώρα μας αποδείχθηκε επενδυτικός γολγοθάς για τον κ. Πατέλλη και τους Καναδούς συνεταίρους του στην ΑirSeaLines.
Ειδικότερα, οι Καναδοί επενδυτές, που έχουν επενδύσει μέχρι τώρα 22 εκατ. ευρώ, έχουν μείνει άφωνοι με την ελληνική γραφειοκρατία, με τις κόντρες ανάμεσα σε συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και το Λιμενικό, αλλά και με τις μεγάλες καθυστερήσεις της κυβέρνησης να ολοκληρώσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των υδροπλάνων στη χώρα μας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νόμος για τα υδροπλάνα (3333/05) προέβλεπε πως η ρύθμιση σημαντικών θεμάτων (π.χ. συχνότητες δρομολογίων, εκτέλεση πτήσεων τσάρτερ ή διακομιδής ασθενών) θα γινόταν με προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα εκδιδόταν εντός έξι μηνών. Ωστόσο, έχουν περάσει δύο χρόνια και δεν έχει εκδοθεί! Το αποτέλεσμα είναι η εταιρεία να λειτουργεί βάσει μεταβατικών διατάξεων, οι οποίες όμως δεν της επιτρέπουν να εκτελεί περισσότερες από τρεις πτήσεις την ημέρα ανά προορισμό.
«Στα λόγια η κυβέρνηση μάς ενθάρρυνε, αλλά στην πράξη τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συναντούμε είναι τεράστια, χωρίς κανείς να αναλαμβάνει πρωτοβουλία να ξεπεραστούν», λέει ο κ. Πατέλλης και συμπληρώνει: «Θα μπορούσαν να μας πουν από την αρχή να μην προχωρήσουμε στην επένδυση. Δεν μπορεί, όμως, κάθε φορά που ξεπερνάμε κάποιο εμπόδιο να εμφανίζεται ξαφνικά ένα νέο».
Η Μάλτα… προηγείται. Πάντως, σε αντίθεση με την Ελλάδα, άλλες χώρες της Ε.Ε. κινήθηκαν ταχύτατα για να προσελκύσουν ανάλογες επενδύσεις. Η Μάλτα απέκτησε πλήρες νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας υδροπλάνων μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών! «Κι επειδή αναγνώρισε ότι ο Καναδάς κατέχει την πιο πλήρη τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο, υιοθέτησαν δικά του πρότυπα λειτουργίας υδροπλάνων, ενώ επιτρέπουν στα υδροπλάνα να πετούν ακόμα και με καναδικά χαρτιά (Αoc)», αναφέρουν στελέχη της εταιρείας στην Ελλάδα.

4+1 απάτες με το πετρέλαιο. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές την ώρα της παραλαβής.

Περίσσευμα πετρελαίου θέρμανσης στα βυτία, απαγορευμένες σωληνώσεις, ελλειμματικές παρτίδες που... συμπληρώνονται με νερό, πειραγμένοι μετρητές, διακίνηση χωρίς παραστατικά.

Πρόκειται για μερικές από τις πιο κλασικές απάτες στις οποίες καταφεύγουν οι μεταπωλητές- βυτιοφορείς κατά την περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης όπως προκύπτει και από τους απολογιστικούς ελέγχους που διενεργούν κάθε χρόνο τα συνεργεία του υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την περίοδο Οκτωβρίου- Απριλίου.

1 ΜΕΤΡΗΣΗ: Καταρχάς, για να αποφύγει κάποιος τυχόν κλοπές κατά την παραλαβή πετρελαίου, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε παρών καθ΄ όλη τη διάρκεια παράδοσης της ποσότητας. Θα πρέπει να μετρήσει μόνος του, πριν να έρθει το βυτιοφόρο, τα λίτρα που έχουν απομείνει από πέρυσι στη δεξαμενή του, χρησιμοποιώντας μια διαβαθμισμένη βέργα τοποθετημένη κάθετα στον πυθμένα. Δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ένδειξη του μετρητή του βυτιοφόρου, αφενός γιατί μπορεί να είναι πειραγμένος, αφετέρου διότι ακόμη και στην περίπτωση που λειτουργεί σωστά είναι πιθανό ο σωλήνας παράδοσης του πετρελαίου να παρακρατήσει ποσότητα, αντί να τη διοχετεύσει στη δεξαμενή.
2 ΝΕΡΟ ΑΝΤΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Μία άλλη κλασική περίπτωση κλοπής είναι η διοχέτευση μικρής ποσότητας νερού αντί για του αντίστοιχου πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή, κάτι που πάντως γίνεται εύκολα αντιληπτό καθώς σταματάει αυτομάτως η λειτουργία του καυστήρα.
3 ΑΔΕΙΑ ΜΑΝΙΚΑ: Άλλο κόλπο είναι το βυτιοφόρο να έρθει με άδεια τη μάνικα και να φύγει... με γεμάτη, έχοντας δηλαδή παρακρατήσει μέρος από την παραγγελθείσα ποσότητα. Για να αποφύγει επομένως δυσάρεστες εκπλήξεις, ο καταναλωτής πρέπει να μετρήσει ο ίδιος μετά την παραλαβή την ποσότητα που έχει στη δεξαμενή του, συγκρίνοντάς την με αυτήν που είχε ήδη από πριν.
4 Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΝΟ: Συχνή είναι η σύγχυση των καταναλωτών μεταξύ των 1.000 λίτρων και του τόνου, ο οποίος ισοδυναμεί με 1.200 λίτρα. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν καταναλωτές να παραγγέλνουν έναν τόνο, νομίζοντας ότι ισοδυναμεί με 1.000 λίτρα, και φυσικά να χρεώνονται για παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας της παράδοσης, και αφού περάσουν λίγα λεπτά, ο καταναλωτής πρέπει να μετρήσει ξανά τη στάθμη της δεξαμενής του, για να διαπιστώσει ποια ακριβώς ποσότητα παρέλαβε.
5 ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ: Η ποσότητα πετρελαίου που είχε η δεξαμενή πριν από την παραλαβή και αυτή που έχει μετά πρέπει να αναγράφονται στο σχετικό παραστατικό που θα εκδώσει ο οδηγός του βυτιοφόρου στον παραλήπτη. Το παραστατικό καθώς και τα επόμενα πρέπει να φυλάσσονται ειδικά για τις ποσότητες που θα παραλάβει ο καταναλωτής μετά την 1-1-2008. Και αυτό διότι ίσως τελικά να χρειαστεί να εμπλακούν οι καταναλωτές στην επιστροφή του επιπλέον φόρου, με την εφαρμογή του νέου συστήματος εξομοίωσης των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, που θα ισχύσει από του χρόνου.

1 Φεβ 2008

Εγκύκλιος του υπ. Οικονομικών για το νέο καθεστώς διακίνησης πετρελαίου.

Ξεκινά από τις 15 Φεβρουαρίου το νέο καθεστώς στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ο υφυπουργός Οικονομικών Αντώνης Μπέζας, με εγκύκλιο που απέστειλε στους αρμόδιους φορείς, καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται από τους βενζινοπώλες για την εφαρμογή του συστήματος.

Μεταξύ άλλων, οι βενζινοπώλες θα πρέπει να αναγράφουν στις αποδείξεις λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του αγοραστή πετρελαίου. Στην περίπτωση που η δαπάνη για την αγορά γίνεται από κοινού από πολλά πρόσωπα και αφορά πολυκατοικίες, θα ζητείται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του διαχειριστή.

Επίσης οι βενζινοπώλες θα ζητούν από τους καταναλωτές τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου για το οποίο προορίζεται το πετρέλαιο, καθώς και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας, την ώρα παράδοσης και άλλα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται στη συνέχεια, εντός εφτά ημερών, στο υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις.

Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 .ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ έχουν τη δυνατότητα και φέτος να υποβάλουν το Ε9 οι φορολογούμενοι.Μέχρι 31 Μαρτίου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (www. gsis.gr) θα παρέχεται ειδικό λογισμικό πρόγραμμα για τη μέσω Ίντερνετ υποβολή του Ε9.
Το λογισμικό πρόγραμμα θα πρέπει να «κατέβει» (download) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του φορολογούμενου και να εγκατασταθεί (installation). Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα βήμα προς βήμα συμπλήρωσης του Ε9, ενώ είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη, αφού του παρέχει αυτόματα πληροφορίες για δρόμους και περιοχές, ενώ πραγματοποιεί και αυτόματη διόρθωση λαθών. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή παρέχει στους φορολογουμένους αποδεικτικό κατάθεσης, ενώ τους δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσουν και το Ε9 που υπέβαλαν.
Για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9, ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η πιστοποίηση γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, όπου ο φορολογούμενος δηλώνει τα στοιχεία του, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του και την Εφορία στην οποία υπάγεται. Η διαδικασία της πιστοποίησης μετά την υποβολή της αίτησης διαρκεί από μία έως πέντε εργάσιμες ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ο φορολογούμενος λαμβάνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδικούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.