31 Μαρ 2008

Οι 6 σωστές... άμυνες στον έλεγχο της Εφορίας.

Με έξι κινήσεις οι φορολογούμενοι που μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας μπορούν να μειώσουν τα πρόστιμα, να προφυλαχθούν από τυχόν αυθαιρεσίες των ελεγκτών, να προσβάλουν αποφάσεις για «φοροκαπέλα» και κυρώσεις και να αποφύγουν ακόμη και ποινικές διώξεις.


Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει ο πολίτης που θα λάβει κλήση από την εφορία είναι να ζητήσει από τον ελεγκτή να του επιδώσει το αντίγραφο της εντολής ελέγχου κατά την πρώτη ημέρα επίσκεψής του στο γραφείο ή την επιχείρηση.

Η δεύτερη κίνηση και αφού παραλάβει το έγγραφο με την εντολή ελέγχου είναι να μειώσει το φοροκαπέλο. Μπορεί μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης πρόσκλησης από την εφορία να υποβάλει πριν από την έναρξη του ελέγχου αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ ή άλλων τελών και εισφορών και έτσι να μειώσει στο μισό τους πρόσθετους φόρους που θα του καταλογισθούν κατά τον έλεγχο για εκπρόθεσμη υποβολή των σχετικών δηλώσεων. Επίσης δικαιούται να υποβάλει ειδική δήλωση-αναφορά στην οποία θα αναγνωρίζει τις παραβάσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων οι οποίες σχετίζονται με τις παραπάνω υποβαλλόμενες δηλώσεις και έτσι να πετύχει και μείωση στο 1/5 των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται για μη υποβολή ή ανακρίβεια δηλώσεων.

Κατάσχεση Σε περίπτωση κατάσχεσης των φορολογικών βιβλίων ο φορολογούμενος μπορεί με δικά του έξοδα να ζητήσει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και εγγράφων.

Η τρίτη κίνηση του φορολογούμενου μετά την αποπεράτωση του ελέγχου και την κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων (φύλλα ελέγχου, αποφάσεις επιβολής προστίμων και άλλες κυρώσεις) και των εκθέσεων ελέγχου είναι να ζητήσει συμβιβασμό.

Η τέταρτη παρέμβαση είναι να αμφισβητήσει το πόρισμα του ελέγχου και κ να καταθέσει προσφυγή κατά της ελεγκτικής αρχής που συνέταξε την έκθεση.

Αν δεν κάνει τίποτε από τα παραπάνω ή υποβάλει αίτηση συμβιβασμού ή προσφυγή , τότε όλες οι καταλογισθείσες κυρώσεις από τα ελεγκτικά όργανα οριστικοποιούνται.

Ενα ακόμη όπλο είναι η προσφυγή στα δικαστήρια, αλλά η διαδικασία αυτή τραβάει σε μάκρος χρόνου. Το ένδικο αυτό μέσο ασκείται με την κατάθεση του σχετικού δικογράφου στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την καταλογιστική πράξη και μπορεί να εμπεριέχει και αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς.

Αν επέλθει διοικητική επίλυση της διαφοράς η προσφυγή που ασκήθηκε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ή ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά.

Σε περίπτωση μη επίτευξης συμβιβασμού και άσκησης προσφυγής βεβαιώνεται αμέσως από τον αρμόδιο προϊστάμενο ποσοστό 10% του αμφισβητούμενου φόρου, τέλους ή εισφοράς. Ειδικά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α. και παρακρατουμένων φόρων βεβαιώνεται το 100% της διαφοράς ανεξαρτήτως της άσκησης προσφυγής. Τα παραπάνω ποσά πρέπει να καταβληθούν από τον υπόχρεο εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα.

Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες δικαστικής άμυνας όπως η έφεση, η αναίρεση κ.ά. Ειδικότερα:

Εφεση μπορεί να υποβληθεί κατά αποφάσεων δικαστηρίων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό.

Αίτηση αναίρεσης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης ή αναίρεσης είναι 60 ημέρες και αρχίζει από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει και όλα τα λοιπά προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα και γενικά να ζητήσει κάθε είδους προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις δικαστική προστασία.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους φορολογικούς ελέγχους όπου περιγράφονται τα δικαιώματα των φορολογουμένων, υπάρχουν έξι τρόποι αντίδρασης απέναντι στις κινήσεις της Εφορίας.

1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Ο πολίτης που θα λάβει κλήση από την εφορία καταρχήν πρέπει να ζητήσει από τον ελεγκτή να του επιδώσει το αντίγραφο της εντολής ελέγχου κατά την πρώτη ημέρα επίσκεψής του στο γραφείο ή την επιχείρηση.

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εαν μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης πρόσκλησης και πριν από την έναρξη του ελέγχου υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ ή άλλων τελών και εισφορών και έτσι να μειώσει στο μισό τους πρόσθετους φόρους που θα του καταλογισθούν κατά τον έλεγχο για εκπρόθεσμη υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

3. ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Μετά την αποπεράτωση του ελέγχου και την κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων (φύλλα ελέγχου, αποφάσεις επιβολής προστίμων και άλλες κυρώσεις) και των εκθέσεων ελέγχου μπορεί να ζητήσει συμβιβασμό.

4. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Μέσα σε 90 ημέρες από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου μπορεί να το αμφισβητήσει καταθέτοντας προσφυγή κατά της ελεγκτικής αρχής που συνέταξε την έκθεση.

5. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο φορολογουμενος μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Στην αντιπαράθεση με την εφορία υπάρχει και η λύση του δικαστικού συμβιβασμού.

6. ΕΦΕΣΗ
Αλλες δυνατότητες δικαστικής άμυνας είναι η έφεση, η αναίρεση, η άσκηση ανακοπής, η αίτηση αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, η αίτηση αναστολής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Οι τρεις προϋποθέσεις και τα κέρδη

Ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει την ορθότητα των εκθέσεων ελέγχου και να υποβάλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής αίτηση για διοικητική επίλυση της διαφοράς (συμβιβασμό) όσον αφορά τη βαρύτητα των παραβάσεων και το ύψος του πρόσθετου φόρου. Αυτό όμως πρέπει να γίνει μέσα σε προθεσμία 90 ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης.

Η αίτηση για συμβιβασμό με την εφορία θα πρέπει:

Να υποβληθεί εμπρόθεσμα

Ο φορολογούμενος να καταβάλει ποσό ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) τού βάσει συμβιβασμού οφειλόμενου κύριου και πρόσθετου φόρου ή προστίμου κατά την υπογραφή της πράξης ή του πρακτικού συμβιβασμού ή το αργότερο μέσα στις δύο επόμενες εργάσιμες για τις Δ.Ο.Υ. ημέρες, με εξαίρεση τις υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής από τον φορολογούμενο του παραπάνω ποσοστού φόρου ή προστίμου, ο συμβιβασμός θεωρείται ως μη γενόμενος

Να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που θα τεκμηριώνουν την αμφισβήτηση του φορολογούμενου για τις αποφάσεις των ελεγκτών.

Βαρύνοντα λόγο για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος έχει ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. Αν τελικά η αίτηση για συμβιβασμό γίνει αποδεκτή, τα «κέρδη» για τον φορολογούμενο είναι ανάλογα με την περίπτωση τα εξής:

Μείωση στο 1/2 του προβλεπόμενου σε ορισμένες περιπτώσεις ποσοστού προσαύξησης του συντελεστή καθαρού κέρδους (π.χ. επί απόρριψης βιβλίων και στοιχείων κλπ.)

Μείωση του πρόσθετου όρου (προσαύξησης) στα τρία πέμπτα (3/5) του ποσού

Μείωση των προστίμων στο ένα τρίτο (1/3)

Διαγραφή όλων ή μέρους των προστίμων εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης για συμβιβασμό αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε φορολογική παράβαση

Επιμήκυνση των δόσεων για την καταβολή των βεβαιούμενων ποσών

Αρση της ποινικής δίωξης σε περίπτωση συνολικού συμβιβασμού για κάθε φορολογία.

Εφ.Εθνος 31/03/2008

28 Μαρ 2008

Νέα παράταση για το Ε9 .

H υποβολή δηλώσεων ε9,παρατείνεται μέχρι 18/4/2008.

ΠΟΛ: 1064/31-3-2008

http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=6862

Δεκατρείς ερωτήσεις - απαντήσεις για το ασφαλιστικό


1 Ποιους αφορά το σχέδιο νόμου;

Όλους, αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Άλλους αρνητικά και κάποιους θετικά. Ωστόσο, η θετική επίδραση ορισμένων μέτρων αναιρείται στη συνέχεια από την εφαρμογή μιας άλλης διάταξης. Για παράδειγμα, μια ασφαλισμένη που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί στα 50 της με 25ετία και ανήλικο το 2013, θα παραμείνει στην εργασία της μέχρι να κλείσει το 55ο έτος της ηλικίας. Αυτή η γενική ρύθμιση στην εφαρμογή της μπορεί να παρατείνει έως και μια δεκαετία τη συνταξιοδότηση μιας κατηγορίας γυναικών με ανήλικο στα Tαμεία των ΔEKO και του Tύπου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο TΣΠEAΘ μια ασφαλισμένη 40 ετών και με ανήλικο θα μπορούσε βάσει του ισχύοντος καθεστώτος να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με 15ετία και να αποχωρήσει σε συγκεκριμένη ηλικία που σήμερα ορίζεται στα 50. Mε τη νέα διάταξη, εάν στην ηλικία των 50 δεν έχει ανήλικο, θα αποχωρήσει στην ηλικία των 60. Δεν είναι σαφές πόσες ασφαλισμένες εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, αλλά είναι βέβαιο ότι η επέκταση της ρύθμισης και στο Δημόσιο, σε μεταγενέστερο χρόνο, θα αναδείξει χιλιάδες περιπτώσεις.

2 Ποιες είναι οι θετικές επιπτώσεις για τις μητέρες;

Για τις νέες ασφαλισμένες (μετά την 31.12.92) που θα συνταξιοδοτηθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στο 65ο έτος της ηλικίας τους, θα επιδράσει θετικά το μέτρο της πρόσθετης αμειβόμενης άδειας 6 μηνών, μετά την άδεια λοχείας, καθώς και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ένα έτος, εφόσον θελήσει να επιστρέψει στην εργασία της.
Όμως, για την ίδια κατηγορία των νέων ασφαλισμένων, καταργείται η δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 50ό έτος ακόμη και για τις τρίτεκνες και η ηλικία συνταξιοδότησης μετατοπίζεται στο 55ο.
Πάντως, σύμφωνα με υπολογισμούς, την πρόσθετη άδεια δεν αναμένεται να την αξιοποιήσουν περισσότερες από 10.000 νέες μητέρες.

3 H αύξηση του ορίου ηλικίας από το 50ό στο 55ο για τις ασφαλισμένες με ανήλικο αφορά όλες τις μητέρες;

Όλες και σε όλα τα Ταμεία, εκτός από τις ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία με τρία παιδιά. Για τις άλλες κατηγορίες το δικαίωμα συνταξιοδότησης κάτω των 55 καταργείται. Μάλιστα, για τις ασφαλισμένες του IKA το μέτρο ξεκινά νωρίτερα, από το 2010, ενώ για τις ασφαλισμένες στα άλλα Ταμεία, η απαγόρευση θα ισχύσει από το 2013. Kαι στις δύο περιπτώσεις θα θιγούν περισσότερο οι γυναίκες που απέκτησαν παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αριθμητικά δεν μπορούμε ακόμη να προσδιορίσουμε τον ακριβή αριθμό. Tα στοιχεία του IKA είναι ενδεικτικά. Tο 2007 συνταξιοδοτήθηκαν 250 γυναίκες με ανήλικο σε ηλικία 55 ετών, ενώ 1.242 έφυγαν με πρόωρη σύνταξη με ανήλικο σε ηλικία 50 ετών.

4 Για τις ασφαλισμένες των ειδικών ταμείων με 3 παιδιά τι αλλάζει;

Mε το ισχύον πλαίσιο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 20 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας. H νέα ρύθμιση θέτει ως όριο το 50ό έτος. Tο ίδιο δικαίωμα αποκτούν και οι πατέρες, εφόσον έχουν την επιμέλεια, είναι χήροι ή διαζευγμένοι.

5 Υπάρχει έστω και μία ρύθμιση που να θίγει κεκτημένο όλων των ασφαλισμένων;

Mια τέτοια ρύθμιση ίσως είναι αυτή που καταργεί τον ισχύοντα, με τον ν.1902/90 (Σουφλιά), τρόπο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Έως σήμερα, οι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έστω κι εάν πληρούν τη μία από τις δύο προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σύνταξη, δηλαδή τα συντάξιμα έτη. Απλώς, θα λάβουν τη σύνταξη μόλις συμπληρώσουν και την απαιτούμενη ηλικία, δηλαδή το 58ό ή το 60ό έτος. Eπί παραδείγματι, ασφαλισμένος στο IKA που ξεκίνησε να ασφαλίζεται στα 20, έχει εργαστεί 35 χρόνια και είναι 55 ετών, θα μπορούσε να σταματήσει την εργασία του και να περιμένει σπίτι του (ή ακόμη και να απασχοληθεί σε άλλη εργασία) έως ότου πάρει τη σύνταξη στο 58ο έτος. Aυτή η δυνατότητα καταργείται με τις νέες διατάξεις, αφού το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται εφόσον πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δηλαδή και το όριο ηλικίας και η προϋπηρεσία.
Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη δεν τα κατοχυρώνει συνταξιοδοτικά και έτσι δεν προφυλάσσεται από επόμενη νομοθετική ρύθμιση. Επομένως, είναι αναγκασμένος να παραμείνει στην εργασία του έως ότου συμπληρώσει και το όριο ηλικίας.

6 Είναι δυνατό οι ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων να προκαλέσουν μείωση του επιπέδου παροχών για τον ασφαλισμένο;

Θεωρητικά αυτή η πιθανότητα υπάρχει πάντα, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχουν τα περισσότερα Ταμεία. Πρακτικά η δυνατότητα μείωσης των παροχών προβλέπεται και με νέα διάταξη του σχεδίου νόμου, αφού ο εκάστοτε υπουργός Απασχόλησης έχει πλέον την ευχέρεια να καθορίζει το είδος και το ύψος των παροχών υγείας των Ταμείων με μία απόφασή του. Βεβαίως, στη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται να έχει προηγηθεί γνώμη και του Δ.Σ. του Ταμείου και του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΣKA) και να έχει συνταχθεί οικονομική μελέτη. Αλλά αυτές οι γνώμες δεν είναι δεσμευτικές, ενώ γνωρίζουμε ότι το ΣKA ουσιαστικά δεν λειτουργεί.

7 Tι σημαίνει πρακτικά η μείωση της επικουρικής σύνταξης στο 20% του συντάξιμου μισθού και ποιους αφορά;

O ασφαλισμένος με 35ετή προϋπηρεσία θα υποστεί μείωση σύνταξης σταδιακά μετά το έτος 2013. H μείωση θα είναι μεγαλύτερη κυρίως για τους ασφαλισμένους που έχουν διαδοχική ασφάλιση. Σε αυτήν την κατηγορία η συνολική σύνταξη μπορεί να μειωθεί έως και 40%.
Όμως, οι μειώσεις στην επικουρική διαφέρουν από Ταμείο σε Ταμείο και εξαρτώνται από τα συντάξιμα χρόνια των ασφαλισμένων.
Ένα παράδειγμα: Ασφαλισμένος στο IKA- ETEAM με 30 χρόνια προϋπηρεσίας και αποδοχές 1.400 ευρώ λαμβάνει επικουρική σύνταξη ύψους 380 ευρώ. Με το πλαφόν του 20%, η επικουρική στο τέλος της 8ετίας θα μειωθεί στα 240 ευρώ. Δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση το πλαφόν του 20% θα προκαλέσει σε βάθος χρόνου 8ετίας μείωση 36,8%.

8 Ποια Ταμεία μπορούν να δώσουν μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις από το 20%;

Όσα έχουν θετικά αποτελέσματα στις αναλογιστικές μελέτες. Μεταξύ αυτών είναι το Ταμείο των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες, το TEAΠOKA, το TYΔKY.

9 H μείωση δεν είναι τόσο δραματική και θα γίνει σε βάθος 8ετίας. Μήπως είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις;

Στους υψηλόμισθους ίσως να μην είναι τόσο δικαιολογημένες. Αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπου επιχειρήθηκε μείωση των συντάξεων, συνοδεύτηκε και με κίνητρα για ιδιωτικά ανταποδοτικά προγράμματα ασφάλισης. Στη νέα ρύθμιση δεν υπάρχει το παραμικρό κίνητρο.

10 Με τις νέες διατάξεις «τιμωρείται» από 1.1.2009 ο ασφαλισμένος που θα αποχωρήσει με μείωση 6% στην καταβαλλόμενη σύνταξη, για κάθε μήνα που θα υπολείπεται από τα γενικά όρια ηλικίας. Ποιοι επιβαρύνονται περισσότερο από αυτό το μέτρο;

Κυρίως οι άνεργοι μεγάλης ηλικίας (58–59 ετών) που περιμένουν στα μητρώα ανεργίας του OAEΔ να φτάσουν στο 60ό έτος για να λάβουν μειωμένη σύνταξη από το IKA. Eπί παραδείγματι, άνεργος, 59 ετών, με 30 χρόνια προϋπηρεσία και προβλεπόμενη συνολική σύνταξη 920 ευρώ θα πάρει από το 2009 χαμηλότερη σύνταξη κατά 90 ευρώ.
Tο μέτρο θα λειτουργήσει ψυχολογικά κι ενδεχομένως θα επισπεύσει για το 2008 πολλές αποχωρήσεις.

11 Πόσο βάσιμοι είναι οι φόβοι για τις ενοποιήσεις των Ταμείων;

Περισσότερο βάσιμες είναι οι ανησυχίες για τους κλάδους υγείας ορισμένων Ταμείων που αποχωρίζονται από τον κορμό των υπό ένταξη Ταμείων και μεταφέρονται είτε στο IKA είτε σε άλλα σχήματα. Ένα παράδειγμα: O κλάδος υγείας του TAΞY μεταφέρεται στο IKA. Σήμερα οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο έχουν ελεύθερη επιλογή γιατρού, άμεση επιστροφή της δαπάνης και καλύτερες παροχές υγείας από το IKA. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιπτώσεις στον κλάδο υγείας θα φανούν από την επόμενη ημέρα. Διότι το IKA θα κληθεί με το ίδιο υγειονομικό προσωπικό να εξυπηρετήσει 170.000 επιπλέον ασφαλισμένους, συμπεριλαμβανομένων και των προστατευόμενων μελών που συμπαρασύρουν τα υπό ένταξη Ταμεία.

12 Kαι τα νέα υποκαταστήματα που θα δημιουργήσει το IKA;

Αυτά θα εξυπηρετούν μόνο τον κλάδο σύνταξης των νέων Ταμείων, όχι την υγεία.

13 Ποιο είναι το οικονομικό όφελος για το ασφαλιστικό σύστημα και τον κρατικό προϋπολογισμό από τις ενοποιήσεις των Ταμείων;

Από τη μείωση των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Ταμείων θα εξοικονομηθεί ποσό ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτός είναι ο μόνος βάσιμος υπολογισμός. Διότι όλα τα άλλα μένει να αποδειχθούν.
Πάντως, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προβλέπεται ότι από την εξοικονόμηση της διοικητικής ενοποίησης θα προκύψει όφελος ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2009-2010.
Εάν όμως δεν αλλάξουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις παροχές των Ταμείων που ενοποιούνται –όπως διαβεβαιώνει η κυβέρνηση– κι αφού δεν μειώνεται το προσωπικό τους, από πού θα προκύψει αυτό το ποσό;

27 Μαρ 2008

Ξεκινήσαμε απόστολοι μιας ιδέας και καταλήξαμε πραματευτάδες ….

Γράφει ο:

ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
MSc-PhD
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

nal@upatras.gr

Ξεκινήσαμε απόστολοι μιας ιδέας και καταλήξαμε πραματευτάδες ….

Παπαφλέσσας
-----------

Δεν ξέρω, αν η σημερινή ημέρα ( 25η Μαρτίου ), η ημέρα που κάθε χρόνο έμελλε να είναι μέρα μνήμης για το Ελληνισμό, μέρα τιμής για τους ήρωες της επανάστασης του 1821, μέρα ευγνωμοσύνης σε ΕΚΕΙΝΟΥΣ, πραγματικά δεν ξέρω, αν αυτός είναι ο λόγος που αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ στο λίγο πριν σήμερα, στο σήμερα και στο αύριο (λίγο ή πολύ) .
25η Μαρτίου. Μέρα γιορτής, μέρα συγκίνησης, μέρα παραδειγματισμού, και τόσα και τόσα άλλα κοσμήματα μπορεί να φορέσει κανείς σε αυτή τη μέρα. Άλλωστε το ρεπερτόριο των πάσης φύσεως τελεταρχών είναι πάμπλουτο από τέτοιου είδους εκφράσεις. Είναι διανθισμένο με τόσα και τόσα κοσμητικά και διακοσμητικά φτιασίδια.
Έτσι και εμείς σαν «πολιτισμένος λαός» εορτάζουμε αυτή την ιστορική μέρα και ως φαίνεται εμείς «ουδέν εδιδάχθημεν». Όμως από καμία ανησυχία δεν πρέπει να διακατεχόμαστε για τούτο. Πραγματικά καμία. Και δεν μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ας κοιμόμαστε και κοιμόμαστε, για να μην πω τον ύπνο του δικαίου, που είναι και βαριά κουβέντα , λέω απλά ήσυχα. Αν και δεν έχω από κανένα καμιά εξουσιοδότηση είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν κάνω μεγάλο λάθος ή για να μην αδικήσω κανένα λέω λοιπόν ότι στα πλαίσια ενός μικρού στατιστικού λάθους ότι όλοι σήμερα το βράδυ είμαστε ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι που και φέτος ανταποκριθήκαμε στο «κάλεσμα της μέρας ». Ικανοποιημένοι όλοι και από όλες τις πλευρές . Και αν κανείς δεν έχει πεισθεί ή δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευτυχίας του, έτσι γιατί δεν ασχολήθηκε βρε αδερφέ, θα τον βοηθήσω εγώ. Θα μου πεις γιατί να το κάνεις αυτό. Έτσι και εγώ. Πες πως δεν μου αρέσει να ξέρω ότι υπάρχουν συνάνθρωποί μου που δεν απολαμβάνουν την ευτυχία τους γιατί για κάποιο λόγο αυτή βρίσκεται στο υποσυνείδητό τους, στο ασυνείδητό τους, ή οπουδήποτε αλλού. Άλλωστε λίγη σημασία έχει αυτό. Για να μην αφήνω λοιπόν κανένα ασυνείδητα ευτυχισμένο θα αναφερθώ στους λόγους που μας έκαναν έστω και μια μέρα ευτυχισμένους. Ποιούς; Μα για ποιους μιλάμε σήμερα. Φυσικά και τονίζω το φυσικά, για να μην δεχθώ ούτε και ίχνος επίπληξης από κανένα Ελληνάρα , μιλάμε για εμάς τους Νεοέλληνες και αν κάποιος θεωρήσει αδόκιμο τον όρο ας τον αλλάξει στο μυαλό του και ας βάλει όποιον θέλει. Και για να ξεμπλέξω με αυτούς τους τύπους προτείνω κιόλας. Ας πούμε, Έλληνες, σκέτο, Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, γενικά, Απόγονοι του Μέγα Αλέξανδρου, του Αριστοτέλη, του Σωκράτη, του Πλάτωνα, ας βάλει ότι θέλει δεν θα τα χαλάσουμε για αυτό.
Έλεγα λοιπόν ότι δεν θέλω να υπάρξουν απορίες, καθόλου, αλλά ούτε και ασάφειες. Έτσι απλά για να καταλαβαινόμαστε και να αποφεύγουμε τις σκέψεις. Και αυτό έτσι απλά γιατί οι σκέψεις διακόπτουν το όνειρο. Και αν δεν υπάρχει όνειρο μην τρομάζετε. Κάποια στιγμή θα’ρθει και αυτό. Ικανοποιημένοι λοιπόν όλοι και για όλα. Και να του λόγου το αληθές. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά, τα εύκολα. Σήμερα λοιπόν κανένας δεν πήγε στη δουλειά του ή και αν πήγε στενοχώρια δεν χρειάζεται. Θα πάρει μια άλλη μέρα ρεπό. Το ότι δεν πήγαμε στη δουλειά μας από μόνο του είναι σημαντικό και ευχάριστο γεγονός. Η εργασία βλάπτει σοβαρά την υγεία και σήμερα αποφύγαμε τέτοιες βλάβες. Μα θα μου πει κάποιος ότι αυτό το φροντίζουμε επιμελώς και τις άλλες μέρες. Σωστό και αυτό, αλλά σήμερα το αποφύγαμε εντελώς ανώδυνα, ακούραστα χωρίς φροντίδα. Θεωρώ λοιπόν σημαντικό αυτό, το ότι δεν κάναμε τίποτα δηλαδή. Oι μαθητές και οι φοιτητές δεν πήγαν για μάθημα. Και τα νήπια δεν πήγαν νηπιαγωγείο. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και σωστό. Μια μέρα ξεκούρασης πρέπει να είναι για όλους. Στη γενέτειρα της δημοκρατίας αυτό που συμβαίνει είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις αρχές της. Προφανώς πρέπει να θεωρείται και αυτονόητο. Γεγονός για μάθημα σεμιναρίου δημοκρατικότητας και ισότητας θα τό’λεγα. Όχι για μας, για μας δεν χρειάζεται. Εμείς το έχουμε εμπεδώσει και το έχουμε κάνει ήδη πράξη. Για άλλους λαούς εννοώ. Αφού δουλειά δεν είχε, διασφαλισμένο αυτό και με το νόμο, κάτι έπρεπε να κάνουμε. Προσοχή όμως στο τι θάπρεπε να είναι αυτό το κάτι. Οπωσδήποτε κάτι light. Να μην θυμίζει δουλειά άρα ξεκούραστο, να μην μας κάνει να πλήξουμε ούτε από μοναξιά ούτε από ανία, άρα κοινωνικό και με ποικίλο περιεχόμενο και να βγάλουμε βρε αδερφέ και αυτή την υποχρέωση, ξέρετε, σε κείνους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Δεν λέω «ελευθερία μας», γιατί εμείς την κληρονομήσαμε ρε φίλε τι να κάνουμε. Εδώ θα πω και μια κακία όμως όχι για να στενοχωρήσω κανένα. Όχι. Έτσι για να υπάρχει ένας αντίλογος. Η κακία είναι πολύ μικρή τόση δα. Να, θέλω να πω ότι και η σκλαβιά κληρονομείται…
Ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι δεν θα κάνουμε τούτη τη μέρα τίποτα και να που θα χρειαστούμε να κρατήσουμε ατζέντα υποχρεώσεων. Όμως υπάρχει για όλα λύση. Θα ακολουθήσουμε το εορταστικό πρόγραμμα. Όχι δεν θα γιορτάσουμε τίποτα που, ότι γιορτή και νά’ναι, κοστίζει, απλά θα ακολουθήσουμε χαλαρά το τελετουργικό της γιορτής . Στη δοξολογία δε θα πάμε γιατί είναι σχετικά νωρίς και δε χρειάζεται κιόλας. Θα γίνει και χωρίς εμάς. Θα πάμε όμως στην παρέλαση. Εκεί είναι καλά. Και ικανοποιημένοι θα μείνουμε βλέποντας τόσους άλλους που για τον ίδιο σκοπό θα παρευρίσκονται, και περήφανοι για το Έθνος θα αισθανθούμε εκπληρώνοντας το χρέος μας στους ήρωες και δεν θα πλήξουμε αφού την κοινωνική μας «κριτική» θα την κάνουμε, όπως και άλλοι φυσικά, και θα επιδείξουμε ότι θέλουμε, όπως και άλλοι φυσικά και για καφεεεέ !!! θα πάμε μετά, και τα όλα μας ...θα κάνουμε . Αυτή η ιδέα της παρέλασης πραγματικά είναι καταπληκτική. Και όσο το σκέφτομαι το θέμα τόσο περισσότερο ενθουσιάζομαι. Μπορεί να ξεχάσω πράγματα αλλά είναι τόσα πολλά. Σε όλους έχει να προσφέρει κάτι αυτή η παρέλαση. Α! Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ στη δυνατότητα που παρέχει στους φορείς της εξουσίας. Δεν θέλω να αδικήσω κανένα .Σε όλους ανεξαιρέτως, σε όλους δίνει την ευκαιρία για μια δημόσια εμφάνιση, μια επικοινωνία ας πούμε με το λαό. Και τά’χουν ανάγκη αυτά αυτοί οι φορείς… Εντάξει κάποιοι κουράζονται παραπάνω. Καταθέσεις στεφάνων κάποιοι, ομιλίες οι λιγότερο τυχεροί και τα δύο κάποιοι άλλοι, δε λέω είναι κούραση. Εντάξει τα στεφάνια τα φτιάχνουν άλλοι, τις ομιλίες όμως πρέπει και να τις γράψει κάποιος . Καμιά ανησυχία για όλα υπάρχει λύση. Ας απευθυνθώ λίγο σε αυτούς τους κατ’εξαίρεση εργαζόμενους. Μην περιμένετε όμως να σας τα πω όλα εγώ. Ψαχτείτε και λίγο μόνοι σας . Για φέτος εντάξει θα σας πω εγώ. Η κατάθεση στεφάνων είναι χρήσιμη. Σας το λέω εγώ εγγυημένα και για να σας πείσω σας θυμίζω ότι όλοι image makers λένε σε τέτοιες στιγμές όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σας, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εκλογές κερδίσατε άρα ξέρετε…Μη γράφω άλλα πάνω σε αυτό γιατί διαβάζουν κι’άλλοι…Με τις ομιλίες όμως τι γίνετε; Για αυτό το θέμα έχω ευχάριστα νέα… Επειδή από μικρός έτρεφα μια συμπάθεια σε αυτές, μου άρεσε να τις ακούω ας πούμε, ή αν δεν με καταλαβαίνει κάποιος, είχα ένα κόλλημα, κάτι τέτοιο, και επειδή κάτι μου έχει μείνει ακόμα το θέμα, έχω παρατηρήσει και το λέω υπεύθυνα είναι είδος, «επικοινωνίας», προς εξαφάνιση. Και καλά κάνουν οι αρμόδιοι για αυτό. Άλλωστε είναι κουραστικές για όλους…Αν όμως κάποιος έχει την ατυχία να μην μπορεί να αποφύγει την εκφώνηση ενός πανηγυρικού ή βρεθεί στην τραγικά δύσκολη θέση να μην μπορεί να αποφύγει την εκφώνηση μιας ολόκληρης ομιλίας, δεν του συμπαρίσταμαι, όχι δεν χρειάζονται κλάματα. Απλά πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο και αγοράζει ένα βιβλίο με ομιλίες. Προσοχή όμως η κατάλληλη ομιλία στην κατάλληλη μέρα. Μην γίνει κα’να μπέρδεμα και διαβάσουμε άλλα αντί άλλων π.χ. Μην μπλέξουμε το Έπος του 1940 με την 25η Μαρτίου. Ξέρω δε γίνονται τέτοια πράγματα αλλά εγώ θέλω να είμαι κύριος απέναντί σας. Ξέχασα κάτι σχετικά με την κατάθεση στεφάνων και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια δυσάρεστη έκπληξη ή μάλλον δύο. Όταν η μπάντα παίζει τον Εθνικό ύμνο και όταν πρέπει να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των πεσόντων πρέπει να καθόμαστε προσοχή και να μην μιλάμε. Και τα δύο δύσκολα και δυσάρεστα. Εντάξει να την κάνεις θα μου πεις αυτή τη θυσία. Αλλά αν τη στιγμή εκείνη σού’ρχετε να βήξεις η να σχολιάσεις κάποιον ή κάποια που στη δίνει και δεν θέλεις να του (ή της) τη χαρίσεις, μήπως και το ξεχάσεις μετά, τι κάνεις; Πως το αντέχεις αυτό; Και εδώ υπάρχει λύση. Το κάνεις. Άλλωστε έτσι κάνουν όλοι. Αλλά προσοχή με κάποιο τακτ.
Την υπόλοιπη ημέρα κλασσικά τηλεόραση… Αυτή δεν κάνει αργία. Σεβαστόν. Αυτή έχει σοβαρή αποστολή. Λειτούργημα. Έχει να δείξει τις τελετές, τους τελετάρχες, τους επισήμους, τους χειροκροτητές, το αλαλάζον πλήθος, τους πάντες, τα πάντα. Όλοι και όλα έχουν θέση σε αυτό το κουτάκι. Τα πάντα χωράνε αρκεί να πουλάνε. Σκεφτείτε μέχρι και ο Παπαφλέσσας χώρεσε. Μα θα μου πεις τον έβαλε για να τον τιμήσει. Όχι φυσικά. Και αν το σκέφτηκες να σου φύγει αμέσως. Δεν θέλω τέτοιες επιπολαιότητες από σένα. Τον έβαλε για να τον κόβει κάθε πέντε λεπτά και να διαφημίζει το fame story , τη λάμψη , σοκολάτες, παγωτά και ότι άλλο φανταστείς. Μα θα μου πεις διαφημίσεις βάζει συνέχεια. Είχε ανάγκη τον Παπαφλέσσα; Σωστό και αυτό αλλά και το άλλο έχει τη σημειολογία του. Σκέψου λίγο ή μάλλον πολύ και θα καταλάβεις….
Και το είπα κάτι θα ξεχάσω. Οι εφημερίδες ανήμερα της Εθνικής επετείου, της παλιγγενεσίας του Έθνους και των τόσων άλλων ωραίων και βαρύγδουπων που γράφονται και λέγονται, άλλωστε γιατί να τσιγκουνευτούμε σε αυτά, αφού έχουμε τόσο πλούσια γλώσσα, παρεμπιπτόντως υπενθυμίζω κληρονομιά και αυτό, οι εφημερίδες λέω δεν εκδίδονται. Και μη βιαστεί να πει κανείς από σεβασμό στους ήρωες, ή κάτι τέτοιο. Αυτό το γεγονός είναι ενταγμένο στα πλαίσια της αργίας που λέγαμε. Όμως έχει και την καλή του πλευρά. Γιατί φανταστείτε πρωτοσέλιδο (και ελπίζω να μην το κάνουν αύριο) τον Κολοκοτρώνη ή τον Παπαφλέσσα ή τον Καραϊσκάκη και δεν ξέρω ποιον να πρωτομνημονεύσω, φαντασθείτε λέω κάποιον από Αυτούς στην πρώτη σελίδα δίπλα-δίπλα με το διαφημιζόμενο CD κάποιου (ή κάποιας) «καλλιτέχνη» του x ξενυχτάδικου, ή κάποιο γιαούρτι ή δεν ξέρω τι.
Γιατί αν θέλουμε να έχουμε ως Έθνος και ως κράτος μέλλον, Αυτούς πρέπει να τους έχουμε σε εξέχουσα θέση στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στην ψυχή μας. Να σταθούμε με ευλάβεια και σεβασμό απέναντι σε αυτούς που με το αίμα τους, και με το σώμα τους έβαλαν τα θεμέλια και στη συνέχεια έχτισαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτούς που ως πραγματικοί απόγονοί τους, ως Έλληνες και όχι ως νεοέλληλες, (το μικρό νι δεν είναι τυπογραφικό λάθος) πρέπει να έχουμε ως παράδειγμα προς μίμηση. Αυτούς που με τα οράματά τους και με τις ιδέες τους καθόρισαν την τύχη του Έθνους. Αυτούς που με το αίμα τους έγραψαν την Ελληνική Ιστορία.
Και μια λεπτομέρεια όχι πως δεν είναι γνωστό αλλά μού’ρθε να το πω: Ο σεβασμός και τα τοιαύτα κερδίζεται ή (και) απονέμεται, δεν αιτείται και η όποια στάση μας τιμά ή όχι εμάς …
Αν θέλουμε λοιπόν να αποτίσουμε πρώτα φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε Εκείνους και για να συνεχίσουμε στο δρόμο που εκείνοι χάραξαν πρέπει να προσδιορίσουμε τα δικά μας οράματα, τις δικές μας Θερμοπύλες, το δικό μας Μανιάκι. Πως και πότε θα το κάνουμε αυτό; Υπάρχει και για αυτό λύση. Απλή αλλά θέλει λίγο χρόνο….
…μπαμπά όταν η τηλεόραση δείξει τον Παπαφλέσσα τη στιγμή που τον φιλάει στο μέτωπο ο Ιμπραήμ θέλω να με ξυπνήσεις να το δω….το είδε και ξανακοιμήθηκε.
…γιατί το
«ξεκινήσαμε απόστολοι μιας ιδέας και καταλήξαμε πραματευτάδες»
που είπε ο Παπαφλέσσας είναι περισσότερο επίκαιρο σήμερα παρά ποτέ άλλοτε…

26 Μαρ 2008

ΜΑΚΙΣΤΟΣ:Στιγμές ωμής πραγματικότητας...

Γράφει ο:

ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
MSc-PhD
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

nal@upatras.gr
Μέσα στην δίνη της καταστροφής της 24/08/2007 βρέθηκε και η Μάκιστος.
Η Μάκιστος, το αγαπημένο μου χωριό, ήταν μικρό πανέμορφο, καταπράσινο χωριό του Δήμου Ζαχάρως, 12 χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα. Είναι το πρώτο χωριό που υπέστη τις συνέπειες της αδυσώπητης πάλης της φωτιάς και του ανέμου. Την καταστροφή, την λύπη και την απόγνωση, την απαίσια μυρωδιά του θανάτου.

Αν και εύφορο χωριό, είναι ένα από τα πολλά χωριά της πατρίδας μας, που φέρει πάνω του, ανεξίτηλα, τα σημάδια της αστυφιλίας. Το μόνο που θύμιζε τον έντονο ρυθμό ζωής αυτού του χωριού (ήταν έδρα αγά κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας και λεγόταν Μπαράκου), ήταν μόνο οι μέρες του καλοκαιριού, η περίοδος του μαζέματος των ελιών, οι διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων, έχει μεταναστεύσει στην Αθήνα, στην Αυστραλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Αγγλία, παντού σε όλο τον κόσμο. Ένα τόσο δα μικρό χωριό έστειλε εργατικά χέρια παντού. Και όπου και αν πήγαν οι Μακισταίοι, πρόκοψαν, μεγαλούργησαν, δε γύρισε κανείς πίσω αναποκατάστατος. Και όχι μόνον αυτό: Από το 1900 περίπου, (από τότε υπάρχουν στοιχεία), μέχρι και την μεγάλη εσωτερική μετανάστευση στη δεκαετία του εξήντα με εβδομήντα, σε εποχές δύσκολες για όλο τον κόσμο και για όλο τον πλανήτη έδωσε πληθώρα επιστημόνων. Κάθε φουγάρο και τρεις επιστήμονες όπως έλεγε και ο μακαρίτης ο μπάρμπα Θανάσης ο Λαμπρόπουλος. Και όπως μαθαίνω, οι Μακισταίοι δεύτερης γενιάς, παντού αριστεύουν και σήμερα.

Έτσι παρόλο που η στατιστική αλλά και η λογική προέβλεπε ότι η ιστορική αποστολή του μικρού αυτού χωριού θα ολοκληρωνόταν γύρω στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα ανετράπησαν τα προγνωστικά και οι προβλέψεις. Όλοι οι απανταχού Μακισταίοι άρχισαν να αποκαθιστούν τον διαρρηγμένο, από το χρόνο, κοινωνικό ιστό, επισκεύασαν τα ταλαιπωρημένα από το χρόνο και την, εξ ανάγκης, εγκατάλειψη σπίτια τους, έκτισαν καινούργια όσοι δεν είχαν, ήλθαν και άλλοι άνθρωποι, με ελάχιστους ιστορικούς και οικογενειακούς δεσμούς με το χωριό και έκτισαν εκεί τα σπίτια τους επισημοποιώντας με τον καλλίτερο τρόπο την επιθυμία τους να γίνουν μέλη αυτής της μικρής «οικογένειας». Έτσι σιγά-σιγά κατασκευάστηκαν αρκετά νέα σπίτια και σχεδόν όλα τα παλιά επισκευάστηκαν. Άλλα σπίτια χρησιμοποιούνταν ως κυρίες κατοικίες και άλλα ως δευτερεύουσες και το χωριό ξαναζωντάνεψε…Πληθώρα εκδηλώσεων και εορτών διοργανώνονταν αρκετές φορές το χρόνο ,μέχρι την 24η Αυγούστου 2007 ,όπου μια απροσδόκητη εξέλιξη άλλαξε άρδην τον ρου της ιστορίας του μαρτυρικού πλέον αυτού χωριού.

Οι πυρκαγιές που ρήμαξαν την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι,που σκότωσαν 67 ανθρώπους και καταστρέψανε περί τα 2.568.000 στρέμματα δάσους και αγροτικής γης, χιλιάδες σπιτιών και αποθηκών, ελπίδες και περιουσίες αναρίθμητων ανθρώπων, εδώ στη Μάκιστο, η μοίρα επέλεξε, να καταστρέψουν τα πάντα. Να αφανίσουν το μικρό αυτό χωριό από το χάρτη. Το καταπράσινο τοπίο, τα γραφικά σπιτάκια του από τόπους ζωής, μετατράπηκαν σε τόπους μυστηρίου για τις επερχόμενες γενιές και τόπους ανάμνησης για τις υπάρχουσες.

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα σήμερα 7 μήνες μετά?
Τα λιόδεντρα, που θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες καταπράσινα, έχουν πάρει το κίτρινο χρώμα του χαρτιού… Τα πεύκα είναι κατακόκκινα, σαν να καίγονται ακόμη. Καθώς ανεβαίνει κανείς ψηλότερα, τα χρώματα εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά καρβουνισμένα δέντρα, μαύρα κούτσουρα πάνω σε μικρό χλοοτάπητα που αντικατέστησε την μαύρη γη, για να υποδεχθεί,δειλά, την άνοιξη.

Η πραγματικότητα είναι φρικτή…
Η Μάκιστος είναι ένας τόπος μαρτυρίου. Είναι τόπος παθών για την ίδια τη ζωή. Τόπος που επικρατεί ο πόνος και η απόγνωση από την καταστροφική πυρκαγιά της 24/08/2007 και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.

Πάνω σε αυτό τον πόνο και την απόγνωση ,μια γνωστή οικογένεια στην χώρα μας, η γνωστή οικογένεια Βαρδινογιάννη, δια της εκπροσώπου της κ. Μαριάννας Βαρδινογιάννη, Πρέσβειρας καλής θέλησης της UNESCO, παγκόσμια γνωστής, που μας τιμά σαν Έλληνες για την ευαισθησία της σε προβλήματα του παιδιού και της οικογένειας, άπλωσε εγκάρδια το χέρι πάνω σε αυτό το πονεμένο χωριό και προσφέρθηκε με όλη της την αγάπη να το βοηθήσει να ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του και να ξαναδώσει ζωή στην Μάκιστο, ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ. Αυτό το τονίζω.

Χρέος των κατοίκων της Μακίστου είναι, να προσφέρουν ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη και σε όλη την οικογένεια Βαρδινογιάννη και δεν θα ήταν υπερβολή να σημειώσω ότι η Οικογένεια Βαρδινογιάννη είναι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ο μοναδικός μας συμπαραστάτης, δωρητής και ευεργέτης.

Ο Νοών Νοήτω…

24 Μαρ 2008

Βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.


1. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για τις εκπιπτόμενες δαπάνες;

Καμία δαπάνη δεν αναγνωρίζεται αν δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη βεβαίωση ή την απόδειξη κατά περίπτωση. Κι αν δεν υπάρχουν τα αποδεικτικά αυτά, ο φορολογούμενος μπορεί να συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με τη δέσμευση να προσκομίσει τα στοιχεία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

2. Ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται για απαλλαγή αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής μέχρι 10 μέτρα από το τεκμήριο διαβίωσης;

Βεβαίωση εργοστασιακής αξίας για οχήματα: άνω 14 ίππων και αξίας μέχρι 50.000 ευρώ, άνω 14 ίππων καινούργια από 1.1.1993 και αξίας άνω 50.000 ευρώ, άνω 14 ίππων μεταχειρισμένα αποκτηθέντα από 1.1.1993, αποκτηθέντα από 1.1.2004 αξίας άνω 50.000.

Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας για οχήματα: άνω 14 ίππων και ηλικίας άνω 10 ετών -δηλαδή καινούργια από 1.1.1993 και μετά, καθώς και μεταχειρισμένα αποκτηθέντα από 1.1.2004 με έτος πρώτης κυκλοφορίας μέχρι 31.12.1992 ή από 1.1.11993 αν είναι έως 14 ίπποι.

Για απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης σκαφών αναψυχής μήκους μέχρι 10 μέτρων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του κυρίου ή κατόχου ότι το σκάφος έχει ολικό μήκος κάτω των 10 μέτρων και ότι δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους.

3. Ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται για απαλλαγή από τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων σε αγορά με επαναπατριζόμενα κεφάλαια;

Το μοναδικό λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής - εισαγωγής των κεφαλαίων που εκδίδει η τράπεζα που διενεργεί την εισαγωγή. Κι αν υπάρχει κοινός λογαριασμός ο ένας από τους συνδικαιούχους παίρνει το πρωτότυπο και οι λοιποί επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, στα οποία σημειώνουν ενυπόγραφα ποιος έχει πάρει το πρωτότυπο και ποια είναι η ΔΟΥ του.

4. Γεωργικά εισοδήματα σημειώνονται και στο Ε3;

Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική εκμετάλλευση, ανεξαρτήτως αν τηρούν ή όχι βιβλία, δεν συνυποβάλλουν το Ε3, το οποίο όμως μαζί με το Ε5 υποβάλλεται από όσους δηλώνουν εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση.

5. Πώς αποδεικνύεται ότι ένα ακίνητο έμεινε κενό;

Προσκομίζονται φωτοαντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ ( 24,44€ 1,92%) ή ΕΥΔΑΠ ( 8,26€ -4,62%) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, όπως κοινόχρηστα.

6. Πώς φορολογούνται εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή;

Αν από σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό ή αν δεν υπάρχει σύμβαση, τότε το εισόδημα που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα και φορολογείται βάσει κλίμακας.

7. Ποιο ποσό κεφαλαίου προηγούμενων ετών που φορολογήθηκε ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από τη φορολογία, αναγνωρίζεται για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης;


Το τελικό ποσό που απομένει από τον συμψηφισμό θετικών και αρνητικών στοιχείων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό που αποδειγμένα έχει εισπραχθεί. Κι αν δεν υπάρχουν δαπάνες ή είναι κάτω από 2.900 ευρώ, το ποσό που θα εκπέσει δεν μπορεί να είναι κάτω των 2.900 ευρώ. Και δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός της πενταετίας.

8. Σε ποιόν κωδικό θα καταχωρηθεί η σύνταξη πολύτεκνης μητέρας;

Στα ποσά που απαλλάσσονται από φόρο και συγκεκριμένα στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 του Ε1.

9. Αναγνωρίζονται οι δαπάνες για φάρμακα;

Μόνο τα φάρμακα που χορηγήθηκαν κατά τη νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα νοσηλείας.

10. Πώς δηλώνονται οι αναδρομικές αποδοχές;

Με συμπληρωματικές δηλώσεις στο έτος που ανάγονται.

11. Ποιες είναι οι τιμές ζώνης για προσδιορισμό ετήσιου τεκμαρτού μισθώματος για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία πάνω από 200 τ.μ. και δευτερεύουσες κατοικίες πάνω από 150 τ.μ.;

Λαμβάνεται η τιμή ζώνης που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2007.

12. Ισχύουν οι άτυπες δωρεές για κάλυψη τεκμηρίων;

Μόνο οι δωρεές χρηματικών ποσών για τις οποίες η φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι την λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

13. Πώς μπορεί ο αγρότης, του οποίου το εισόδημα προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα, να αποδείξει ύπαρξη κεφαλαίου προηγούμενων ετών για δικαιολόγηση τεκμηρίου;

Με βάση τα καθαρά κέρδη που έχει αναγράψει στις δηλώσεις του.

14. Ποια είναι αρμόδια ΔΟΥ για κατάθεση ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων;

Οποιαδήποτε ΔΟΥ.

15. Ποιες είναι οι προθεσμίες κατάθεσης των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων;

Εντός 30 ημερών από τη σύνταξή τους.

16. Ποια δικαιολογητικά ή έντυπα συμπληρώνονται για έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων ή αγωγές εξώσεων;

Για να γίνει μεταβίβαση ακινήτου υποβάλλεται στον συμβολαιογράφο υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα τα μισθώματα του ακινήτου κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή αντιστοίχως θα δηλώνεται στον συμβολαιογράφο ότι το ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία. Και διατηρείται το πιστοποιητικό του άρθρου 81 σε εκδίκαση αγωγής έξωσης και σε εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης.

17. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για αναγνώριση ως προστατευομένων μελών των άγαμων τέκνων μέχρι 20 ετών που δεν σπουδάζουν και άγαμων μέχρι 27 ετών που σπουδάζουν, εφόσον είναι γραμμένα στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ;

Απαιτείται εκτός από τη βεβαίωση της σχολής αν το τέκνο σπουδάζει και βεβαίωση του ΟΑΕΔ υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του ότι μέσα στο 2007 ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του.

18. Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου επόμενου οικονομικού έτους σε φορολογουμένους με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και εισοδήματα από λοιπές πηγές;

Ως προκαταβολή υπολογίζεται το 55% του φόρου που αναλογεί στο συνολικό (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημα το κρινόμενο έτος. Κι αν υπάρχουν εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατήθηκε στην πηγή, ο φόρος αυτός θα εκπέσει από τον φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί ως προκαταβολή.

19. Πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση σε περίπτωση θανάτου ενός των συζύγων;

Υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Δηλαδή, μία στο όνομα του αποβιώσαντος από τους κληρονόμους του και μία στο όνομα του άλλου συζύγου.

20. Ποια η φορολογική κλίμακα που θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του οικον. έτους 2008;

Η νέα φορολογική κλίμακα έχει αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους και 10.500 ευρώ για λοιπούς φορολογούμενους και φορολόγηση με 15% των επόμενων 1.500 ευρώ, συντελεστή 29% για το εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ, 39% για τα επόμενα 45.000 ευρώ και 40% για τα πάνω των 75.000 ευρώ.

21. Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος;


Στο ακαθάριστο ποσό από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, με συντελεστή 1,5%. Σε κατοικίες επιφάνειας άνω 300 τ.μ. η καθεμιά ο συντελεστής γίνεται 3%.

23 Μαρ 2008

20 βασικά σημεία του ε9.


1 Η δήλωση υποβάλλεται είτε μέσω Διαδικτύου είτε στην Εφορία χειρόγραφα. Και όχι μέσω των ΕΛΤΑ.

2 Η δήλωση υποβάλλεται στην Εφορία σε δύο αντίτυπα, υπογεγραμμένη και από τους δύο συζύγους εφόσον έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα ή τον πληρεξούσιο και δεν συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας.

3 Τα ακίνητα αναγράφονται στη δήλωση από τον ιδιοκτήτη τους με βάση την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου κτήσης.

4 Τέκνο που έπαψε να είναι προστατευόμενο, αν έχει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστό Ε9, στο οποίο θα δηλώσει μόνο τις μεταβολές στα ακίνητά του.

5 Στην πρώτη σελίδα του Ε9 δηλώνονται οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση (ενηλικίωση παιδιού, γάμος, διαζύγιο) του φορολογούμενου.

6 Κτίσματα: Στον πίνακα 1 γράφονται όλα τα κτίσματα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, καθώς και τα εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικόπεδα είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

7 Ημιτελή κτίσματα: Τα ακίνητα θεωρούνται ημιτελή εφόσον έχει κατασκευαστεί τουλάχιστον ο σκελετός της οικοδομής αλλά δεν έχουν αποπερατωθεί. Τα ημιτελή ακίνητα αναγράφονται στη στήλη 10 του πίνακα 1 με κωδικό 99.

8 Αντιπαροχή: Σε περίπτωση ανέγερσης ακινήτων με αντιπαροχή ο οικοπεδούχος θα δηλώσει τα ποσοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και μόνο αν δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή του σκελετού των ορόφων την 1.1.2008. Αν έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός της οικοδομής τότε ο οικοπεδούχος θα αναγράψει τα κτίσματα σε χωριστές γραμμές ως ημιτελή και σε άλλη γραμμή το πιθανόν δικαίωμα υψούν. Ομως σε περίπτωση που μέχρι τις 31.12.2007 έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο διαμέρισμα της ανεγειρόμενης οικοδομής σε οποιοδήποτε στάδιο θα δηλωθεί από τον νέο ιδιοκτήτη ως αποπερατωμένο.

9 Οικόπεδο πολυκατοικίας: Σε διαμέρισμα ή επαγγελματική στέγη σε πολυκατοικία δεν δηλώνεται το οικόπεδο.

10 Αέρας: Το δικαίωμα υψούν γράφεται σε ξεχωριστή σειρά, σαν οικόπεδο, όταν υπάρχει ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία. Πρέπει να δηλωθούν και τα εκατοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου στη στήλη 20.

11 Βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, γκαράζ, πατάρι κ.λπ.): Γράφονται στην ίδια σειρά με την κατοικία ή το διαμέρισμα. Αν αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες γράφονται σε ξεχωριστή σειρά.

12 Πατάρι σε επαγγελματική στέγη. Εφόσον αποτελεί ενιαία λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα και αναφέρεται στην οικοδομική άδεια ή στον τίτλο κτήσης, προσαυξάνει τα τετραγωνικά μέτρα των κύριων ή βοηθητικών χώρων.

13 Γκαράζ σε πιλοτή: Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εντός πυλωτής αναγράφονται μόνο αν αποτελούν παρακολούθημα κτιρίου.

14 Εμπράγματα δικαιώματα: Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ένα ακίνητο αναγράφονται σε χωριστές σειρές.

15 Ετοιμόρροπα κτίρια: Κτίσμα χωρίς στέγη δεν δηλώνεται στο Ε9, αλλά αναγράφεται το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο ή τυχόν άλλα κτίσματα. Σε περίπτωση μερικής έλλειψης στέγης αναγράφεται ως ημιτελές.

16 Συντελεστής δόμησης: Σε μεταφορά συντελεστή δόμησης αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα του μελλοντικού κτίσματος και όχι εκατοστά οικοπέδου, με τα στοιχεία του ακινήτου. Ενώ στη στήλη όροφος, πλην του ισογείου που έχει κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός 1.

17 Εκτός σχεδίου ακίνητα: Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλες οι εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια, δασικές εκτάσεις κ.λπ.).

18 Αγροτεμάχια: Εκτάσεις που βρίσκονται εντός καλλιεργούμενων περιοχών, μπορούν να καλλιεργηθούν αλλά έχουν παραμείνει ακαλλιέργητες, αναγράφονται στη στήλη που αφορά τους αγρούς μονοετούς καλλιέργειας.

19 Ακίνητα που κληρονομήθηκαν: Αν υπάρχει διαθήκη η οποία έχει δημοσιευτεί έως τις 31-12-2007 θα δηλώσουν τα ακίνητα οι κληρονόμοι που ορίζονται στη διαθήκη. Αν δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη έως τις 31-12-2007 θα δηλώσουν τα ακίνητα στο Ε9 οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό που αναλογεί στον καθένα.

20 Συμβόλαια: Με το έντυπο Ε9 δεν υποβάλλεται κανένας τίτλος κυριότητας.

Η αλήθεια για τον ρατσισμό.


Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής.

Αιτία του ρατσισμού είναι συνήθως ένα μίγμα υπεροψίας και φόβου. Δηλαδή, από τη μια πλευρά αισθανόμαστε ότι η δική μας φυλή είναι ανώτερη - πιο καλλιεργημένη, πιο έξυπνη, πιο πολιτισμένη κτλ. - ενώ από την άλλη αισθανόμαστε ότι η άλλη φυλή με κάποιο τρόπο μας απειλεί: Είτε στρατιωτικά, είτε πολιτιστικά, είτε ακόμη και στο επίπεδο εξεύρεσης εργασίας. Το αποτέλεσμα, μέσα μας, είναι να βλέπουμε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων με εχθρότητα και προκατάληψη.

Ο ρατσισμός ενέχει πάντοτε το στοιχείο της διαστρεβλωμένης όρασης. Στους μεν εαυτούς μας, βλέπουμε μόνο καλά, μόνο αρετές, μόνο μεγαλείο. Αν κατά σύμπτωση προσέξουμε κάποιο ελάττωμα, εύκολα το δικαιολογούμε. Στη δε αντίπαλη φυλή βλέπουμε μόνο πάθη, μόνο πονηρία, μόνο μικρότητα. Αν κατά σύμπτωση προσέξουμε κάποια καλοσύνη, εύκολα την ανάγουμε στην υστεροβουλία.

Ο κάθε λαός βρίσκει τα δικά του προσχήματα όταν θέλει να στραφεί προς το ρατσισμό. Η ναζιστική Γερμανία είχε προφασιστεί τη γενετική καθαρότητα. Η Αγγλία της αποικιοκρατίας προφασίστηκε την πολιτιστική ανωτερότητα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, όταν έχουμε κρούσματα ρατσισμού, συνήθως αναζητούμε πρόσχημα στην εθνική μας καταγωγή, στην ελληνικότητά μας και στην ένδοξη ιστορία μας.

Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας συνεισέφεραν πολλά στoν πανανθρώπινο πολιτισμό, ίσως και περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο λαό της εποχής εκείνης. Το έκαναν όμως αυτό καλλιεργώντας τη δημοκρατία και το σεβασμό προς τον κάθε άνθρωπο, προς το ανθρώπινο πρόσωπο αυτό καθ’ εαυτό. Αν τώρα εμείς - εν ονόματι των αρχαίων - περιφρονούμε κάποιους εκ των συνανθρώπων μας, τότε το μόνο που κάνουμε είναι να φανερώνουμε ότι δεν είμαστε γνήσια παιδιά τους.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την παιδεία που έλαβε και από τον πολιτισμό στον οποίο ανατράφηκε, έχει μέσα του την ίδια φλόγα της ανθρώπινης φύσης που έχουμε κι εμείς: Έχει δηλαδή την ικανότητα να αγαπά, να δημιουργεί, να ζει σε κοινωνία, να σκέπτεται, να χαίρεται, να θαυμάζει. Ίσως σε κάποια εξωτερικά ιδιώματα ή σε κάποιες συνήθειες να διαφέρει από εμάς, αλλά αυτό θα έπρεπε να ξυπνούσε το ενδιαφέρον μας μάλλον - πώς να γνωριστούμε καλύτερα - παρά το φόβο, την κατάκριση, την περιφρόνηση.

Η καλύτερη ισορροπία όταν είμαστε αντιμέτωποι με ανθρώπους από άλλες φυλές, είναι να διατηρούμε μια υγιή στάση φιλοξενίας, όπου αποδεχόμαστε τον άλλο γι' αυτό που είναι, ενώ ταυτόχρονα σεβόμαστε και τον εαυτό μας γι' αυτό που είναι και γι' αυτό που έχει.

Αν προσέξουμε στον άλλο άνθρωπο, στην άλλη φυλή, κάποια ελαττώματα, ας θυμηθούμε ότι έχουμε και εμείς, αν όχι τα ίδια, τουλάχιστον άλλα εξ' ίσου σοβαρά ελαττώματα. Αν αντιληφθούμε κάποια προτερήματα, ας μην αφήσουμε τον εαυτό μας να τα διαστρεβλώσει με σκέψεις του τύπου "Μπορεί αυτοί να είναι ευγενικοί αλλά είναι κατά βάθος ψυχροί, ενώ εμείς που όλοι μέρα βριζόμαστε κατά βάθος έχουμε καλή καρδιά". Δηλαδή, αν προσπαθούσαμε λίγο περισσότερο, αν είχαμε την διάθεση να μάθουμε, δε θα μπορούσαμε εμείς να γίνουμε και ευγενικοί και να έχουμε καλή καρδιά; Ο πραγματικά μεγάλος άνθρωπος, ο πραγματικά μεγάλος λαός, είναι αυτός που ξέρει να μαθαίνει από τα προτερήματα των άλλων ενώ ταυτόχρονα διατηρεί αλώβητη τη δική του ταυτότητα.

19 Μαρ 2008

Μη μου κρύβεις τον ήλιο!


Τα αρχαία χρόνια τους μεγάλους βασιλείς και στρατηλάτες συνόδευαν στις εκστρατείες τους ιστορικοί που σκοπό είχαν να καταγράφουν τα ανδραγαθήματα των εργοδοτών τους, εξασφαλίζοντας μέσω της φήμης την αιωνιότητα.

Στους σύγχρονους καιρούς το ρόλο των ιστορικών παίζουν τα ΜΜΕ. Αντί για βασιλείς και στρατηλάτες έχουμε τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές. Και αντί για την αιωνιότητα, το εφήμερο. Ο Άντι Γουόρχολ είχε σωστά προφητεύσει ότι "στο μέλλον θα είναι όλοι διάσημοι για δεκαπέντε λεπτά!". Πώς έγινε αυτός ο ιστορικός μετασχηματισμός; Και πόσο σπουδαία είναι τελικά η διασημότητα; Ωστόσο, ίσως την απάντηση να μας την έχει δώσει ήδη ο κυνικός φιλόσοφος Διογένης πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν βρέθηκε μπροστά στον Μέγα Αλέξανδρο. Όταν ο Μακεδόνας βασιλιάς επισκέφτηκε την Αθήνα, συνάντησε το φιλόσοφο και τον ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει για εκείνον. Η απάντηση που έλαβε θα μείνει για πάντα καταγραμμένη στην ιστορία ως η αντίθεση στο δέος της φήμης: "Κάνε πιο πέρα γιατί μου κρύβεις τον ήλιο!".

Μας κάνουν πλύση εγκεφάλου;Ο όρος «πλύση εγκεφάλου» μπήκε στο λεξιλόγιό μας την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.
Τότε, στον μεγάλο ανταγωνισμό που υπήρχε ανάμεσα στη Δύση και στις κομμουνιστικές χώρες, διάφορες ιστορίες διέρρεαν κατά καιρούς για εκτελεστές σταλμένους από τη Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι είχαν αποστολή να σκοτώσουν δυτικούς πολιτικούς. Οι εκτελεστές αυτές ήταν, υποτίθεται, καθημερινοί άνθρωποι τους οποίους είχαν απαγάγει μυστικές υπηρεσίες του σιδηρού παραπετάσματος, τους είχαν υπνωτίσει και κατά τη διάρκεια του υπνωτισμού τους είχαν λάβει τις μυστικές τους εντολές. Αγνοώντας οι ίδιοι τις εντολές, ξυπνούσαν χωρίς να θυμούνται τίποτε, ωσότου ένα προκαθορισμένο σήμα τούς μεταμόρφωνε σε αδίστακτες φονικές μηχανές. Αυτές ακριβώς οι ιστορίες έδωσαν την έμπνευση για τη διάσημη ταινία της δεκαετίας του 1960 «Τhe Manchurian Candidate», με πρωταγωνιστή τον Λόρενς Χάρβεϊ. Πόσο όμως επιστημονικά εφικτό θα μπορούσε να είναι αυτό; Και, ίσως το σημαντικότερο: Μήπως ζούμε σήμερα υπό την επήρεια μιας μαζικής πλύσης εγκεφάλου; Μήπως σκοπός αυτής της πλύσης δεν είναι η εξόντωση πολιτικών αντιπάλων αλλά η κοινωνική υπακοή και η κατανάλωση προϊόντων που τις πιο πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε; Πόσο ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι είμαστε τελικά; Σε μια εποχή όπου ο θρησκευτικός φανατισμός οδηγεί καθημερινά νέους ανθρώπους να γίνονται κομάντο αυτοκτονίας, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο ανθρώπινος νους, όταν χάσει την κριτική του σκέψη, μεταμορφώνεται σε ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να υπάρξει στον κόσμο.

Μεγάλη Ανέχεια: Το «Μαύρο ’29».


Τα μεγάλα κραχ δεν εκδηλώνονται ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τις αιτίες και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Έχουν όμως κάτι κοινό: τη λεγόμενη «χρηματιστηριακή φούσκα» -την παράλογη και αφύσικη αύξηση στις τιμές των μετοχών στα χρηματιστήρια. Η αύξηση αυτή δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά κέρδη των εταιρειών και συνεπώς δεν έχει καμιά σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου του 1929. Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συναλλαγές, οι δημοσιογράφοι της Γουόλ Στριτ παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο. Οι λούστροι, που δεν προλάβαιναν να εξυπηρετήσουν την εκλεκτή πελατεία τους, εκείνη τη μέρα είχαν αναδουλειές. Οι χρηματιστές έμπαιναν τρέχοντας στο «ναό του δολαρίου» χωρίς να κοιτούν καθόλου γύρω τους. Ήταν ανήσυχοι, γιατί την προηγούμενη Πέμπτη οι μετοχές είχαν πέσει αισθητά και αναπάντεχα, γεγονός ασυνήθιστο για τη Γουόλ Στριτ, όπου οι τιμές είχαν ανοδική πορεία επί δέκα συναπτά έτη. Στις επόμενες σαράντα οχτώ ώρες οι μετοχές καταποντίστηκαν, σημειώνοντας απώλεια 25%. Αυτό μεταφράζεται σε 8 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία στα μέσα Νοεμβρίου έγιναν 30 εκατομμύρια. Σε απόλυτους αριθμούς τα ποσά φαίνονται μικρά, όμως σε σχέση με την αμερικανική οικονομία εκείνης της εποχής ήταν απίστευτα μεγάλα. Ισοδυναμούσαν με το διπλάσιο σχεδόν του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ.

Η κρίση ξέσπασε όταν οι επενδυτές στη Γουόλ Στριτ πουλούσαν μετοχές με ιλιγγιώδεις ρυθμούς προκαλώντας πανικό. Σε διάστημα τριών μηνών έχασαν το μισό της αξίας τους. Αμέσως η κρίση μεταφέρθηκε στο τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες είχαν δανείσει τεράστια ποσά στις εταιρείες του χρηματιστηρίου που κινδύνευαν με χρεοκοπία. Επιπλέον, είχαν αγοράσει μεγάλο αριθμό μετοχών μηδαμινής πλέον αξίας - σήμερα οι τράπεζες αγοράζουν μετοχές μόνο για λογαριασμό των πελατών τους. Παράλληλα επλήγη και η βιομηχανία, που μέχρι τότε ευημερούσε χάρη στα χαμηλά επιτόκια και στις ανεξέλεγκτες επενδύσεις.

Η κατάρρευσή της είχε ως συνέπεια τη δραστική μείωση του κέρδους των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους συμπαρέσυραν για δεύτερη φορά το χρηματιστήριο. Ο κύκλος είχε κλείσει. Λίγους μήνες μετά το κραχ της Γουόλ Στριτ, η βιομηχανική παραγωγή ελαττώθηκε κατά 20%. Μέσα σ’ ένα χρόνο ο δείκτης της ανεργίας έφτασε το 25%. Το 1931, η αξία των επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είχε μειωθεί δέκα φορές σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 1929. Ποια ήταν τα αίτια του μεγάλου κραχ; Ο πανικός των επενδυτών συνέβαλε αρκετά αλλά όχι αποφασιστικά. Αντίθετα, η άμεση συμμετοχή των τραπεζών στις κερδοσκοπικές κινήσεις και η ατολμία της κυβέρνησης να επέμβει την κατάλληλη στιγμή φαίνεται πως ήταν οι σημαντικότερες αιτίες της οικονομικής κρίσης.

18 Μαρ 2008

Τι είναι,πραγματικά,ένα φόρουμ στο ιντερνετ.


Εαν πρέπει να δσω μια απάντηση,του τι ειναι Forum ,θα ελεγα πως πανω απ ολα,
Το φορουμ ειναι ενα τοπος συναθροισης ιδεων και ανθρωπων.

Συγκεντρωνονται καποιοι ανθρωποι οι οποίοι προβληματιζονται,βοηθιουνται,τσακωνονται.
Ειναι σαν μια συγκεντρωση στην αληθινη ζωη,μονο που επειδη η τεχνολογια εχει προχωρησει & οι ρυθμοι πιεζουν,αυτη η συναντηση γινεται πλεον απο το σπιτι σου.Εσυ βρισκεσαι καθιμενος αναπαυτικα στην καρεκλα σου και μπορεις ανετα να βγαλεις και τα παπουτσια σου,χωρις να σε παρεξηγησει ο αλλος.

­ Το Φόρουμ είναι ένα σύστημα σχέσεων μεταξύ προσώπων, στα οποία προσφέρονται οι αντικειμενικές δυνατότητες για να αναπτύξουν τις αναγκαίες ατομικές και συλλογικές ικανότητες πληροφόρησης, διαλόγου, διαμόρφωσης θέσεων και διασύνδεσης δράσεων των προσώπων, που συμμετέχουν στις διαδικασίες του Φόρουμ, και των κοινωνικών σωμάτων, στα οποία ανήκουν τα πρόσωπα αυτά.

­ Οι μετέχοντες/μετέχουσες στο Φόρουμ δεν αποφασίζουν ως σώμα και δεν εκφράζουν θέσεις ή διακηρύξεις που δεσμεύουν όλους/όλες ή την πλειονότητα όσων μετέχουν σε αυτό. Κανένας/καμία, δεν εξουσιοδοτείται να αντιπροσωπεύει ή να εκφράζει θέσεις στο όνομα του Φόρουμ, ως τέτοιου. Μέσα από τις διαδικασίες του, το Φόρουμ επιδιώκει την ανάπτυξη οριζόντιων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ όσων μετέχουν σε αυτό.

Ενα φόρουμ θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε ,γενικά αποδεκτούς,κανόνες χρήσης,που άπτονται του σεβασμού της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και απόψεων και γενικά του σεβασμού της προσωπικότητας των συνδιαλλεγομένων.

Οι διαχειριστές και συντονιστές ενός φόρουμ,θα πρέπει να είναι αμέτοχοι στις συζητήσεις και στην έκθεση των απόψεων μελών και επισκεπτών.Η δουλειά τους θα πρέπει να περιορίζεται απλά και μόνο στην τήρηση των κανόνων χρήσης του φόρουμ.Αυτό ορίζεται από την δεοντολογία της ίσης μεταχείρησης.Αν ένα μέλος έρθει σε κόντρα για ένα θέμα με έναν διαχειριστή η συντονιστή,είναι φυσικό επόμενο η πέτρα να σπάσει το αυγό.
Αυτό ωφέιλεται στην εκμετάλλευση της δυνατότητας του διαχειριστή να διαγράφει,παραποιεί και διορθώνει τις δημοσιεύσεις των μελών,ακόμη και να διαγράφει το μέλος,με την ηλήθια λογική ότι τόλμησε να του εναντιωθεί.Τότε το φόρουμ μετατρέπεται από αυλή συνάθροισης ιδεών και απόψεων σε αυλή συνάθροισης καιροσκόπων και κομπλεξικών.

Θα ερωτήσει κανείς:
Μα είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά στα σύγχρονα φόρουμ του ιντερνετ?

Και απαντάω:
Ναι είναι δυνατόν.Και μάλλιστα όχι σε απλά φόρουμ αλλά σε φόρουμ επιστημόνων,ελευθέρων επαγγελματιών.Δυστυχώς.Την εμπειρία αυτή την έχω αποκομίσει ο ίδιος και την εκθέτω.

12 Μαρ 2008

Διπλασίασαν τον φόρο στους μισθωτούς .


Διπλασιάστηκε την τελευταία πενταετία ο φόρος εισοδήματος που πληρώνει η μέση οικογένεια μισθωτών. Ενώ το 2003 πλήρωνε φόρο που αντιστοιχούσε στο 4,5% του εισοδήματός της, πέρυσι έφθασε να πληρώσει φόρο που αντιστοιχούσε στο 8,9%!
Τη μεγάλη αύξηση των φορολογικών βαρών για τους μισθωτούς στην Ελλάδα αποκαλύπτει έρευνα σοκ του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ). Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για μείωση των φορολογικών βαρών, τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι από το 2004 και μετά οι μισθωτοί υπέστησαν πρωτοφανή φορο-ληστεία.
Πρόκειται για το αποτέλεσμα της «φορολογικής μεταρρύθμισης» της κυβέρνησης, η οποία συνοδεύτηκε από μέτρα και πολιτικές που όχι μόνο δεν οδήγησαν σε μείωση των φόρων για τους εργαζόμενους, αλλά επέφεραν σημαντική αύξηση.
Πρωταθλήτρια αύξησης
Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα, όπως προκύπτει από την ίδια μελέτη, η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια ανάμεσα στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ σε ό,τι αφορά την αύξηση του φόρου εισοδήματος ως ποσοστού των αποδοχών. Η αύξηση αυτή κατατάσσει τη χώρα μας στην τρίτη υψηλότερη θέση μεταξύ των 30 χωρών-μελών του οργανισμού. Τα ευρήματα της μελέτης βασίζονται στα στοιχεία για τη φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα που έχει αποστείλει στον ΟΟΣΑ το υπουργείο Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά (στατιστικά φορολογικών δηλώσεων 2006, 2007), τα οποία ωστόσο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στην Ελλάδα, είναι αποκαλυπτικά:
Από το 4,5% στο 9,1%
Η μέση οικογένεια στην Ελλάδα, η οποία αποτελείται από ένα ζευγάρι με δυο παιδιά, όπου εργάζονται και οι δυο γονείς και ο πατέρας λαμβάνει τον μέσο μεικτό μισθό (1.741
ευρώ μηνιαίως το 2007 με βάση τους μελετητές του ΟΟΣΑ) και η μητέρα το 67% του μέσου μισθού (1.166 ευρώ τον μήνα το 2007) είδε το φορολογικό της βάρος από το 2003 έως το 2007 να διπλασιάζεται.
Συγκεκριμένα, η παραπάνω οικογένεια κατέβαλε το 2003 φόρο εισοδήματος που αντιστοιχούσε στο 4,5% του ακαθάριστου εισοδήματός της. Το 2004 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 6,5%. Το 2005 (χρονιά που τέθηκε σε εφαρμογή νέα επαχθέστερη φορολογική κλίμακα από την κυβέρνηση) το ποσοστό φορολογικής επιβάρυνσης σημείωσε νέα άνοδο στο 7,1%, ενώ το 2006 λόγω κυρίως της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε στο 9,1%.
Πέρυσι μειώθηκε οριακά στο 8,9% του ακαθάριστου εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο του 2003 (αύξηση 97,7%!). Βαρύς ο πέλεκυς της Εφορίας έπεσε και στους χαμηλόμισθους. Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ενώ ο άγαμος που λαμβάνει το 67% του μέσου μισθού δεν πλήρωνε το 2003 ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος, ο φόρος εισοδήματος που κατέβαλε πέρυσι ανήλθε στο 2,9% του ακαθάριστου εισοδήματός του. Ακόμη πιο επώδυνες αποδείχθηκαν οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος της τελευταίας τετραετίας για τους άγαμους φορολογούμενους που λαμβάνουν τον μέσο μισθό. Ενώ το 2003 κατέβαλαν φόρο εισοδήματος όσο το 4,5% του ακαθάριστου εισοδήματός τους, πέρυσι κατέβαλαν στην Εφορία το 10,1% του εισοδήματός τους!
Διάβρωση εισοδημάτων
Οι μελετητές του ΟΟΣΑ αναφέρουν στη μελέτη ότι η Ελλάδα, μαζί με το Μεξικό και την Κορέα, είναι χώρες όπου η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε για το σύνολο των φορολογουμένων τα τελευταία χρόνια. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, η αύξηση των εισοδημάτων οδήγησε τους φορολογούμενους σε υψηλότερο φορολογικό κλιμάκιο χωρίς αυτό να συνοδευτεί από ουσιαστικές φορολογικές αλλαγές προς όφελός τους (π.χ. μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται από τον ΟΟΣΑ «δημοσιονομική διάβρωση» των εισοδημάτων. Σε αυτόν τον «δείκτη δημοσιονομικής διάβρωσης» η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη υψηλότερη θέση την περίοδο 2000- 2006. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η «διάβρωση» αυτή επήλθε κυρίως μετά το 2003.
Βάρυναν τα κλιμάκια, καταργήθηκαν απαλλαγές

Διορθώνουν την γκάφα με το Ε9.


ΜΠΡΟΣΤΑ σε μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα όσοι φορολογούμενοι πήγαν στις Εφορίες για να κάνουν αρχικές δηλώσεις Ε9- τις οποίες δεν είχαν κάνει όταν έπρεπε στο παρελθόν- εν όψει της εφαρμογής από φέτος του νέου φόρου κατοχής ακίνητης περιουσίας.
Ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει προβλέψει με αποφάσεις του την υποβολή χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για να διορθώσουν οι φορολογούμενοι λάθη του παρελθόντος, ανάλογες αποφάσεις δεν προβλέπονταν για αρχικές δηλώσεις Ε9 με αποτέλεσμα η Εφορία να επιβάλει πρόστιμα στις περιπτώσεις αυτές. Το θέμα έφθασε στο υπουργείο Οικονομικών, η ηγεσία του οποίου σπεύδει να διορθώσει την γκάφα.
Ειδικότερα, με απόφαση η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να υπογραφεί εντός των ημερών θα απαλλάσσονται από τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9.
Έτσι ακόμη και όσοι ενώ είχαν υποχρέωση να υποβάλουν Ε9 για πρώτη φορά το 2005, το 2006 ή το 2007, δεν το έπραξαν, θα μπορούν να το υποβάλουν τώρα χωρίς να τους επιβληθεί πρόστιμο.

4 Μαρ 2008

H ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ: Εχεις 2 αγελάδες και δίνεις τη μία στο γείτονά σου
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο και σου δίνει λίγο γάλα
ΦΑΣΙΣΜΟΣ: Εχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο και σου πουλά λίγο γάλα
ΝΑΖΙΣΜΟΣ: Εχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση τις παίρνει και σε σκοτώνει κιόλας
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: Εχεις 2 αγελάδες , η κυβέρνηση παίρνει και τις 2, σκοτώνει τη μία, αρμέγει την άλλη και στο τέλος πετά το γάλα
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ: Εχεις 2 αγελάδες, πουλάς τη μία, αγοράζεις ένα ταύρο, πολλαπλασιάζεις το κοπάδι και η οικονομία αναπτύσσεται ομαλά. Στη συνέχεια, πουλάς όλο το κοπάδι, γίνεσαι εισοδηματίας και ζεις καλύτερα.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Εχεις 2 αγελάδες, πουλάς τη μία και αναγκάζεις την άλλη να παράγει το γάλα που αντιστοιχεί σε 4 αγελάδες. Αργότερα, προσλαμβάνεις έναν εμπειρογνώμονα για να αναλύσει τους λόγους για τους οποίους η αγελάδα έπεσε νεκρή.
ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις 2 αγελάδες και απεργείς επειδή θέλεις 3.
ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις 2 αγελάδες και τις ανασχεδιάζεις έτσι ώστε να έχουν το 1/10 του μεγέθους τους και να παράγουν 20 φορές περισσότερο γάλα. Μετά σχεδιάζεις ένα έξυπνο καρτούν, το ονομάζεις COWKEMON και το πουλάς σε όλο τον κόσμο.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις 2 αγελάδες και τις ανασχεδιάζεις έτσι ώστε να ζουν 100 χρόνια, να τρώνε μία φορά το μήνα και να αυτοαρμέγονται.
ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες αλλά δεν ξέρεις που είναι, έτσι κάνεις διάλειμμα για φαγητό.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες, τις μετράς και μαθαίνεις ότι στην πραγματικότητα έχεις 5. Τις ξαναμετράς και μαθαίνεις ότι έχεις 42. Την Τρίτη φορά μαθαίνεις ότι έχεις δύο ξανά. Μετά σταματάς να μετράς και ανοίγεις ακόμη ένα μπουκάλι βότκα.
ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες, 300 ανθρώπους να τις αρμέγουν, ισχυρίζεσαι ότι εξασφαλίζεις πλήρη απασχόληση και υψηλή παραγωγικότητα και συλλαμβάνεις τον δημοσιογράφο που ανακοινώνει τους παραπάνω αριθμούς.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες, τις πουλάς όσο-όσο, με τα λίγα χρήματα που σου δίνουν δίνεις προκαταβολή για να πάρεις αυτοκίνητο, το οποίο αποπληρώνεις σε 7.083 δόσεις.
ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες και απλά τις λατρεύεις (είναι ιερό ζώο στην Ινδία)
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εχεις δύο αγελάδες και είναι και οι δύο τρελές.

1 Μαρ 2008

«Θεραπείες» με συμπληρωματική, εκπρόθεσμη δήλωση, χωρίς πρόστιμο.


Μπορείτε να υποβάλλετε εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση, για να δηλώσετε κάποιο στοιχείο, που το παραλείψατε, αλλά με την παράλειψη αυτή δεν παραβιάσατε κάποια φορολογική διάταξη ούτε προκύπτει διαφορά φόρου για να επιβληθεί πρόσθετος φόρος.

Μπορείτε π.χ. να υποβάλλετε εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση για να δηλώσετε ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, το οποίο αποτελεί εισόδημα που δηλώθηκε σε προηγούμενα έτη, προκειμένου να μειώσετε διαφορά τεκμηρίου και να μη φορολογηθείτε γι’ αυτή τη διαφορά, ή να δηλώστε κάποια στοιχεία, όπως π.χ. συνάλλαγμα, εισόδημα απαλλασσόμενο από φόρο (όπως τόκους, μερίσματα μετοχών, χρηματικό ποσό από προηγούμενη πώληση περιουσιακού στοιχείου, κ.λπ.), με την παράλειψη των οποίων δεν παραβήκατε κάποια υποχρέωση (κάποια φορολογική διάταξη).