3 Νοε 2010

Η εκλογική άδεια

Για όσους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

  • δικαιούνται μία μέρα αν μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χλμ.
  • δύο για απόσταση 201-400 χιλιομέτρων
  • τρεις για απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς.
  • για τα νησιά στα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, η άδεια εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τις τρεις ημέρες.

Οι υπάλληλοι με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

  • δικαιούνται μία μέρα όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χλμ.
  • δύο μέρες για απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς.
  • για τα νησιά η άδεια εξετάζεται κατά περίπτωση χωρίς να υπερβαίνει τις τρεις ημέρες.

Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατόν να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας.

Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση της εκλογικής άδειας θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία βεβαίωση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, από την οποία θα προκύπτει η συμμετοχή τους στις εκλογές.