3 Μαΐ 2011

Εγκύκλιος από το ΙΚΑ για την υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινού διακανονισμού οφειλών από υπόχρεους

ΣTH λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, προχωρεί το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε βάρος όσων οφείλουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς διακυβεύεται πλέον η βιωσιμότητά τους. Το ΙΚΑ, με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες του, επισημαίνει ότι για τους οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν σε διακανονισμό (άρθρο 48 του ν. 3943/2011) ή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών ή εκπέσουν των δικαιωμάτων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες των υποκαταστημάτων και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα προβαίνουν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και των κατά νόμο υπευθύνων τους, καθώς και σε κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους».

Αντιθέτως, για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν σε διακανονισμό ή σε ρύθμιση προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Μάλιστα, στους εργοδότες που τηρούν τους όρους διακανονισμού χορηγείται για κάθε χρήση (π.χ. είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ., δανειοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δίμηνης διάρκειας, χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Ποιοι υπάγονται

Πιο αναλυτικά, στον διακανονισμό υπάγονται:

• Οι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και για όσο διάστημα τους απασχολήσουν μέχρι την 31/12/2012.

• Οι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον απασχολήσουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για χρονικό διάστημα μέχρι την 31/12/2012 και για όσο διάστημα τα απασχολήσουν.

• Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με εποχική δραστηριότητα.

Εργοδότες - οφειλέτες, που επιθυμούν να υπαχθούν στον διακανονισμό και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης από 1/1/2011 και εφεξής, θα πρέπει αυτές ή να καταβληθούν εφάπαξ ή να ρυθμισθούν με τις διατάξεις του ν. 3863/2010.

• Δικαίωμα υπαγωγής στον διακανονισμό έχουν και όσοι από τους ανωτέρω οφειλέτες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά τα άρθρα 53-62 του ν. 3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό της οφειλής, εφόσον το επιθυμούν, με παράλληλη απώλεια όμως των παρεχόμενων εκ των διατάξεων ευεργετημάτων που τους είχαν παρασχεθεί.

Διακανονισμός των οφειλών

Ο διακανονισμός των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι δόσεις ορίζονται ως εξής:

Κεφαλαιοποιημένες οφειλές μέχρι την 31/12/2010.

Μηνιαία καταβολή δόσης – έναντι της συνολικά κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων του 2010) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ.

Για οφειλέτες των οποίων το ποσό της συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ συνολικά, το καταβλητέο μηνιαίο ποσό δόσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,80% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων του 2010) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ.

Στη περίπτωση κατά την οποία το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού (π.χ. επιχειρήσεις με εποχική δραστηριότητα), το καταβλητέο μηνιαίο ποσό δόσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% ή 0,80% αντίστοιχα (για συνολική οφειλή άνω των 300.000 ευρώ), της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ.