5 Φεβ 2010

Έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της απόφασης που έκρινε αντισυνταγματική την έκτακτη εισφορά .

Έφεση κατά της πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος 3758/2009 που επέβαλε την έκτακτη εισφορά, άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο.

Έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της απόφασης που έκρινε αντισυνταγματική την έκτακτη εισφορά .

Έφεση κατά της πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος 3758/2009 που επέβαλε την έκτακτη εισφορά, άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο.

Την έφεση άσκησε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Ψυχικού, (ως εκπρόσωπος του Δημοσίου), ο οποίος ζητά να εξαφανιστεί η υπ. αριθμ. 18440/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στην έφεση υποστηρίζεται ότι είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές επιταγές του άρθρου 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος η έκτακτη εισφορά που προβλέπεται από το άρθρο 18 του Ν.3758/2009

Ειδικότερα, στην έφεση, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται: «Είναι μη νόμιμη η κρίση της αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου ότι το άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος θεσπίζει γενική απαγόρευση αναδρομικής επιβολής πέραν του προηγούμενου έτους οποιουδήποτε δυσμενέστερου των ισχυόντων οικονομικού μέτρου, ανεξαρτήτως του είδους αυτού ή της προσωρινότητας της επιβολής του και ότι το ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου δεν συνιστά λόγο καταστρατηγήσεως συνταγματικών διατάξεων. Και τούτο, διότι δεν πρόκειται περί αναδρομικής φορολογίας, αλλά περί σύννομου και σύμφωνης με το Σύνταγμα επιβολής έκτακτης φορολογικής επιβαρύνσεως με βάση τον εγγύτερο προς το χρόνο επιβολής της τίτλο φοροδοτικής ικανότητας, που πάντως αποτελεί το κριτήριο επιβολής του φόρου και όχι το αντικείμενο του φόρου».

Ακόμη, αναφέρει το Δημόσιο ότι η έκτακτη εισφορά επιβλήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Επίσης, υποστηρίζει ότι ο Ν.3758/2009 νόμιμα και σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές απέβλεψε στα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 2007, προκειμένου να καθορίσει τα, κατά τη δημοσίευση αυτού, οικονομικώς ισχυρότερα πρόσωπα και να επιβάλει την ειδική εισφορά για την κάλυψη της έκτακτης ανάγκης.