4 Οκτ 2010

10 απαντήσεις για την περαίωση φορολογικών υποθέσεων

1 Ελεύθερος επαγγελματίας έχει περαιώσει τις χρήσεις από το 2003 ως και το 2009 με τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης. Μπορεί να υπαχθεί στην νέα περαίωση;

Στη ρύθμιση της περαίωσης εντάσσονται μόνο:

α) Υποθέσεις των ετών 2006 και 2007 που είχαν υπαχθεί στη διαδικασία της αυτοπεραίωσης (ν.3296/2004) και έχουν επιλεγεί για έλεγχο και για τις οποίες δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί.

β) Υποθέσεις που έκλεισαν από 1.1.2008 έως και 31.12.2009 καταβάλλοντας ποσό φόρου εισοδήματος ίσου με το ½ του ελάχιστου ποσού. Δηλαδή:

  • 150 ευρώ για μη υπόχρεους ή τηρούντες βιβλία Α΄κατηγορίας.
  • 250 ευρώ για επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας
  • 350 ευρώ για τους επιτηδευματίες με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
  • 350 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία Β΄ κατηγορίας και
  • 500 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

Οι χρήσεις 2003-2007 (εφόσον οι χρήσεις 2006 και 2007 δεν είναι στο δείγμα ελέγχου) θεωρούνται περαιωμένες και δεν υπάγονται στη ρύθμιση.

2 Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση απαιτείται η περαίωση όλων των ανέλεγκτων χρήσεων;

Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόμενες με αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση, ενώ επιτρέπεται η περαίωση ορισμένων, μόνο, από τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση, με την προϋπόθεση να περαιωθεί η πρώτη ανέλεγκτη και όσες από τις υπόλοιπες θέλει ο φορολογούμενος, αρκεί να είναι συνεχόμενες με την πρώτη. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις των ετών 2004 και 2005 και έχει ανέλεγκτες τις χρήσεις 2006-2009. Η πρώτη ανέλεγκτη είναι η χρήση 2006 συνεπώς η επιχείρηση θα περαιώσει τη χρήση αυτή και όσες από τις επόμενες επιθυμεί με την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεχόμενες με αυτή. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επιθυμεί να περαιώσει 3 χρήσεις θα περαιώσει τη χρήση 2006 (1η ανέλεγκτη) και τις χρήσεις 2007 και 2008 διότι απαιτείται να είναι συνεχόμενες με αυτή. Η χρήση του 2009 θα παραμείνει «ανοιχτή».

3 Ελεύθερος επαγγελματίας έχει ανέλεγκτες χρήσεις από το 2006 ως και το 2009 και διαθέτει στο όνομά του ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 450.000 ευρώ. Μπορεί να ενταχθεί στην περαίωση;

Όχι. Επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες φυσικά πρόσωπα που με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008 έχουν ατομική ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ εξαιρούνται από την περαίωση.

4 Εμπορική επιχείρηση υπέβαλε εκπρόθεσμη εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για το 2008. Εντάσσεται στην περαίωση;

Ναι. Εξαιρούνται υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και οι επόμενες αυτής.

5 Πότε η ζημιά μεταφέρεται για συμψηφισμό;

Ζημιά που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας περαιούμενης χρήσης δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων χρήσεων εφ’ όσον η χρήση αυτή ή κάποια από τις 4 προηγούμενες χρήσεις, βαρύνεται με παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

Παράδειγμα 1ο (Μεταφερόμενη ζημιά)
Επιχείρηση έχει ανέλεγκτες τις χρήσεις 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 τις οποίες επιθυμεί να υπαγάγει στη ρύθμιση. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας περαιούμενης χρήσης 2009 προκύπτει ζημιά ύψους 30.000 ευρώ. Επειδή η χρήση του 2009 αλλά και οι 4 προηγούμενες χρήσεις δεν βαρύνονται με παραβάσεις η ζημιά μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων χρήσεων.

Παράδειγμα 2ο (Μη μεταφερόμενη ζημιά)
Επιχείρηση έχει ανέλεγκτες τις χρήσεις 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 τις οποίες επιθυμεί να υπαγάγει στη ρύθμιση. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας περαιούμενης χρήσης 2009 προκύπτει ζημιά ύψους 55.000 ευρώ. Επειδή η χρήση του 2006 βαρύνεται με παραβάσεις η ζημιά δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων χρήσεων.

6 Πώς αντιμετωπίζονται οι επιχειρήσεις που δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ;

Αν υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της τελευταίας περαιούμενης χρήσης και έχει μεταφερθεί στην επόμενη ανέλεγκτη χρήση, τότε:

Εφ’ όσον η τελευταία περαιούμενη ή έστω μία από τις 4 προηγούμενες χρήσεις δεν βαρύνεται με παράβαση ΚΒΣ ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει τον φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, τότε το ποσό αυτό του πιστωτικού υπολοίπου ορθά έχει μεταφερθεί, και συνεχίζει να υπόκειται σε προσωρινό έλεγχο ως προς τις φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους στις οποίες γεννήθηκε ή από τις οποίες προέρχεται, μόνο εφ’ όσον υπερβαίνει το ποσόν των 5.000 ευρώ.

Εφ’ όσον η τελευταία περαιούμενη ή έστω μία από τις 4 προηγούμενες χρήσεις βαρύνεται με παραβάσεις ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, τότε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου προσαυξάνει το ποσό της οφειλής της τελευταίας περαιούμενης χρήσης. Αν έχει ήδη διενεργηθεί επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου από το Δημόσιο, ο φορολογούμενος οφείλει να το αποδώσει στο Δημόσιο με έκτακτη δήλωσή του εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία που θα καταβάλει το 20% (ή το 100% αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή), της συνολικής οφειλής, έτσι ώστε να υπαχθεί στη ρύθμιση.

7 Πώς ρυθμίζονται οι υποθέσεις λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων;

Προβλέπεται ειδική ρύθμιση. Επιτηδευματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία ή έχει εκδώσει τέτοια στοιχεία, με εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογικών στοιχείων, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου, ούτε βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου μπορεί να υποβάλει στην εφορία ειδικό σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων και να δηλώσει τον αριθμό, την ημερομηνία έκδοσης και την αξία καθενός από αυτά καθώς και τη συνολική αξία. Επί της συνολικής αξίας, προ ΦΠΑ, υπολογίζεται φόρος εισοδήματος 55% αν πρόκειται για Α.Ε. ή ΕΠΕ και 40% σε κάθε άλλη περίπτωση. Με την υποβολή του σημειώματος καταβάλλεται το 20% του φόρου και το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, η καθεμία εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 500 ευρώ.

Παράδειγμα 1ο (Ε.Π.Ε. με λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου)
Η εταιρεία έχει λάβει και καταχωρίσει δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 20.000 ευρώ (5.000 και 15.000 αντίστοιχα).

Φόρος ρύθμισης: Καθαρή αξία εικονικού στοιχείου (20.000 ευρώ) Χ 55% = 11.000 ευρώ.

Παράδειγμα 2ο (Ο.Ε. με λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου)
Η εταιρεία έχει λάβει και καταχωρίσει δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 25.000 ευρώ (7.000 και 18.000 αντίστοιχα).

Φόρος ρύθμισης: Καθαρή αξία εικονικού στοιχείου (25.000 ευρώ) Χ 40% = 10.000 ευρώ.

8 Για να υπαχθώ στη ρύθμιση πρέπει να προσέλθω στην εφορία μου;

Οχι. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα εκδώσει τα ειδοποιητήρια και θα αποσταλούν σε όλους τους φορολογούμενους που έχουν ανέλεγκτες χρήσεις.

9 Στην περίπτωση που το λογιστήριο της επιχείρησής μου έχει βγάλει διαφορετικά ποσά από αυτά που προκύπτουν από το εκκαθαριστικό σημείωμα, τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να επισκεφθείτε την εφορία, να δώσετε τα φορολογικά στοιχεία ανά χρήση και να ζητήσετε νέα εκκαθάριση με βάση τα πραγματικά δηλωθέντα ποσά.

10 Μετά την περαίωση μπορώ να καταστρέψω τα βιβλία;

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εξόφληση της συνολικής οφειλής δίνεται το δικαίωμα στους φορολογούμενους να καταστρέψουν τα δεδομένα των τηρηθέντων φορολογικών βιβλίων και τα διαφυλαχθέντα φορολογικά στοιχεία που αφορούν στην εξαετία 2000-2005.