25 Ιουλ 2009

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Εν όψει της καταβολής της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 18 του ν. 3758/2009, εφόσον ο υπόχρεος επιθυμεί να ασκήσει προσφυγή, κρίνεται σκόπιμο, ταυτόχρονα με την καταβολή του συνολικού ποσού, ή της πρώτης δόσης, να συνυποβάλλει και την ακόλουθη δήλωση ρητής επιφύλαξης του αρ. 61 § 5 του ν. 2238/1994 και του αρ. 5 του Ν.Δ. 3596/1956

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ: ΕΔΩ