23 Σεπ 2009

Ι.Χ.: Πώς θα γίνεται η απόσυρση, πώς θα παίρνετε τα χρήματα

Οι κάτοχοί του για να λάβουν την προβλεπόμενη επιδότηση (500 έως και 2.200 ευρώ) θα πρέπει:

1. Για τα ΙΧ αυτοκίνητα και φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους μεικτό φορτίο, η διαδικασία της απόσυρσης - επεξεργασίας γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΕΔΟΕ). Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Α. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημείο συλλογής ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής), μέλος του δικτύου εγκεκριμένου συστήματος ΟΤΚΖ και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής.

Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει:

1. Να οδηγείται προς παράδοση αυτοδύναμα.

2. Να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη.

3. Να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος.

Β. Το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης εκδίδει πιστοποιητικό καταστροφής το οποίο χορηγείται στον ιδιοκτήτη μέσα σε 8 ημέρες από τη χορήγηση της βεβαίωσης παραλαβής.

Γ. Μέσα στην προθεσμία, αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας από το σύστημα διαχείρισης σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να γίνει οριστική διαγραφή του οχήματος.

Δ. Η υπηρεσία εκδίδει εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του πιστοποιητικού καταστροφής και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή σε εκπρόσωπο του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης τη Μηχανογραφημένη Πράξη Οριστικής Διαγραφής εις διπλούν υπογεγραμμένη.

Ε. Στην Πράξη Οριστικής Διαγραφής αναγράφεται επιπλέον ότι η οριστική διαγραφή έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή του κινήτρου απόσυρσης.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εφαρμογή οι αρμόδιες Διευθύνσεις υποχρεούνται να συμπληρώνουν την παραπάνω παρατήρηση χειρόγραφα.

Πώς θα καταβληθεί το μπόνους

Για το οικονομικό κίνητρο της απόσυρσης ορίζεται ως τίτλος πληρωμής η Πράξη Οριστικής Διαγραφής. Για το κίνητρο της αγοράς αυτοκινήτου εκδίδεται τίτλος πληρωμής από την αρχή που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας, στην οποία αναγράφεται και αριθμός του αποσυρθέντος Ι.Χ., επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής.

Με βάση τους Τίτλους Πληρωμής, στους οποίους θα αναγράφονται από την εκδούσα αρχή η ένδειξη «Τίτλος Πληρωμής», το προς πληρωμή ποσό, ο αριθμός φορέα και ο κωδικός αριθμός εξόδου, καταβάλλονται τα ποσά των κινήτρων κατά περίπτωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα εξόδων. Από την απόσυρση, πάντως, εξαιρούνται:

1. Οχήματα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

2. Οχήματα που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή σημεία συλλογής τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις

3. Οχήματα για τα οποία οι ιδιοκτήτες οι κάτοχοί τους έχουν υποβάλει δήλωση ακινησίας, εκτός εάν άρουν την ακινησία, καταβάλουν τα οφειλόμενα τέλη και ανακτήσουν άδεια και πινακίδες.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ