18 Ιουν 2009

Ακριβότερη η αυτοπεραίωση το 2010

ME "ακριβότερη" αυτοπεραίωση θα ισοδυναμεί η προσαύξηση κατά 10% - 20% των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους που θα ισχύσει από το 2010 για 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προωθεί απαλλαγή όσων υπάγονται σε περαιώσεις από τακτικό φορολογικό έλεγχο μόνο εφόσον εξοφλούν ολοσχερώς τις προκύπτουσες οφειλές.

Αναλυτικότερα, τα ελάχιστα αυτά ποσά των καθαρών κερδών που θα καλούνται να δηλώνουν οι υπαγόμενοι στην «αυτοπεραίωση» θα προσδιορίζονται από το επόμενο έτος με τους ισχύοντες μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους, προσαυξημένους όμως με ποσοστά από 10% έως και 20%. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον από κάθε μικροεπιτηδευματία η καταβολή αυξημένου ποσού φόρου εισοδήματος για την απαλλαγή του από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο. Ακόμη, όσοι έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στη ρύθμιση της περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων 2000-2006 θα χάσουν το δικαίωμα απαλλαγής από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις που περαίωσαν ή πρόκειται να περαιώσουν εφόσον δεν εξοφλήσουν το σύνολο των πρόσθετων φόρων που αναγράφουν τα ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης.

Περισσότερα..