26 Ιουν 2009

ΥΠΑΝ: Φοροελαφρύνσεις από τη χρήση φωτοβολταϊκών

Φοροαπαλλαγές σε φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις που παράγουν ρεύμα μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 KW παρέχει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης επιδιώκοντας την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες και ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με την τροπολογία, απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων που προκύπτουν από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη ΔΕΗ ή άλλο προμηθευτή μετά την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 KW».

Η εν λόγω απαλλαγή παρέχεται στις επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους τα κέρδη φορολογούνται όπως και τα άλλα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά νομικών προσώπων.

Με την ίδια τροπολογία καταργείται η απαλλαγγή ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης τα προϊόντα (οινοπνευματώδη, προϊόντα καπνού, αρώματα κ.ά.) που εισάγονται από ταξιδιώτες οι οποίοι ταξιδεύουν από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ενωση.