10 Νοε 2009

ΣΕΛΠΕ: Ζητά να ενταχθούν και τα χρέη προς ιδιώτες και εφορίες στη ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων καταναλωτών

Την ένταξη στη ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων καταναλωτών και νοινοκυριών και χρεών μεταξύ ιδιωτών, όπως και χρεών προς τις εφορίες μη συμπεριλαμβανομένων προστίμων και χρηματικών ποινών, προτείνει, μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών

Ειδικότερα, οι προτάσεις του ΣΕΛΠΕ έχουν ως εξής:
1. Η ρύθμιση πρέπει να περιλαμβάνει χρέη και μεταξύ ιδιωτών (αποδεδειγμένα με συμφωνητικά κατατεθειμένα στις αρμόδιες εφορίες) όπως και χρέη προς τις εφορίες μη συμπεριλαμβανομένων προστίμων και χρηματικών ποινών.

2. Αρμόδια δικαστήρια πρέπει να είναι τα πρωτοδικεία ως πιο έμπειρα λόγω και της αρμοδιότητας τους σε περιπτώσεις εφαρμογής του Πτωχευτικού δικαίου για τις επιχειρήσεις και λόγω του ότι θα δικαιούνται οι διάδικοι έφεση.

3. Να διευκρινίζεται στα κείμενα της ρύθμισης εάν οι προθεσμίες είναι καταληκτικές και να απαριθμείται τι επιφέρει ακριβώς η μη τήρηση των προθεσμιών που αναφέρονται

4. Όλες οι διαβεβαιώσεις-δηλώσεις από τη μεριά του οφειλέτη να δύνανται να κατατεθούν και με υπεύθυνη δήλωση του Νομού 1599 με ταυτόχρονη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του οφειλέτη

5. Θα πρέπει στις διαβεβαιώσεις-δηλώσεις να συμπεριλαμβάνονται και τα έντυπα Ε9 με όλες τις μεταβολές περιουσιακών στοιχείων της τελευταίας τριετίας καθώς και τις μεταβολές σε κινητές αξίες ιδιοκτησίας του για το αντίστοιχο διάστημα.

6. Για όλα τα ανωτέρω πρέπει να υπάρχει η έγγραφη αποδοχή του οφειλέτη για χρήση των προσωπικών και οικογενειακών δεδομένων όσον αφορά τη διαδικασία της ανωτέρω ρύθμισης, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της πρότασης νόμου


7. Το δικαστήριο θα πρέπει

1. να ελέγχει και να επιβεβαιώνει την ορθότητα των απαιτήσεων των

πιστωτών και να αναλύει τον χρονικό προσδιορισμό αυτών (προς αποφυγή πανωτοκίων, ψευδών απαιτήσεων της τελευταίας στιγμής κλπ με τα οποία στοχεύεται η παρεμπόδιση των προβλεπόμενων διαδικασιών)

2. Να ελέγχει τις εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών επί των εμπράγματων στοιχείων του οφειλέτη και να μην αναγνωρίζει αυτές για το χρονικό διάστημα έξι μηνών προ της υπαγωγής των επίδικων περιουσιακών στοιχείων στη ρύθμιση

8. Να γίνει πιο σαφής η διαδικασία πώλησης εμπράγματων στοιχείων του οφειλέτη κινητών και ακινήτων για την εξυπηρέτηση των οφειλών, αν μπορεί δηλαδή να εξυπηρετηθεί το χρέος με αυτές τις κινήσεις

9. Η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση πρέπει να δίνεται μετά την καθυστέρηση δώδεκα μηνών από την μη πληρωμή της πρώτης δόσης εμπλοκής

10. Όλες οι τιμές που θα προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη δεν θα δύνανται να είναι κάτω από την αντικειμενική αξία του ακινήτου ή αν δεν υπάρχει αυτή κάτω από την ανώτερη τιμή πώλησης-αγοράς ανά τετραγωνικό μέτρο που θα προκύπτει από το αρχείο πωλήσεων-αγορών της αρμόδιας Εφορίας της περιοχής που ανήκει το ακίνητο

11. Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης στη ρύθμιση και του χρόνου απεμπλοκής από αυτήν θα αναφέρεται ο συμβαλλόμενος στον Τειρεσία ως έχων αναστολή της πιστοληπτικής ικανότητας του.

Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ