11 Δεκ 2009

Εξι αλλαγές στο καθεστώς της ευέλικτης εργασίας.

1. Η μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, θα τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για τρεις συνεχείς μήνες. Η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται μέσα σε 8 ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

2. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας (εφαρμογή ελαστικών ωραρίων) καθορίζεται με επιχειρησιακές συμβάσεις ή συμφωνίες του εργοδότη και του συμβουλίου εργαζομένων ή των ενώσεων προσώπων (για να συσταθούν αρκούν 5 εργαζόμενοι, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί τουλάχιστον 20). Σε επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν συνδικάτα ή απασχολούν λιγότερους από 20, η συμφωνία γίνεται μεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου κλαδικού σωματείου. Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στις εποχικές επιχειρήσεις και στους εργαζομένους με σύμβαση εργασίας διάρκειας μικρότερης του ενός έτους.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης του έγγραφου τύπου, η σύμβαση μερικής απασχόλησης θεωρείται σύμβαση πλήρους απασχόλησης και οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις για τους απασχολούμενους κατά το κανονικό ωράριο για την ίδια εργασία και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Εφόσον το ωράριο απασχόλησης είναι μικρότερο των 4 ωρών ημερησίως, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων προσαυξάνονται κατά 7,5% ή 10% αν συμφωνηθεί να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται 1 φορά την ημέρα.

4. Η παραχώρηση (ενοικίαση) μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, προσωρινές και εποχικές ανάγκες. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης μετά τη λήξη της διάρκειάς της και τυχόν ανανέωσής της με σύναψη νέας σύμβασης εργασίας, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα 45 (ημερολογιακών) ημερών, τεκμαίρεται ότι με αυτή επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, με συνέπεια τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Με παρέμβαση της ΓΣΕΕ θα «παγώσει» η δυνατότητα δραστηριοποίησης γραφείων ενοικίασης εργαζομένων που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα.

5. Η επιχείρηση που έχει περιορισμό στη δραστηριότητά της μπορεί να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης μόνον αν προηγουμένως προβεί σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων. Σε περίπτωση που επιβάλλεται το μέτρο της διαθεσιμότητας, η περίοδος θα είναι 3 μήνες κατ’ έτος, ενώ θα τεθεί χρονικός περιορισμός ανάμεσα στις περιόδους, ώστε να μη γίνεται καταστρατήγηση (π.χ. 3 μήνες πριν από το τέλος του έτους και 3 μήνες στις αρχές του νέου έτους).

6. Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας του εργαζομένου σε περισσότερες των δύο περιόδων με απλή αίτηση του μισθωτού στον εργοδότη και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιθεώρησης εργασίας.