30 Ιαν 2009

Η Ελλάδα εκ νέου στο ευρωεδώλιο για τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων Ι.Χ.

Nέα προδικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εκτιμώντας ότι η ελληνική νομοθεσία εξακολουθεί να κάνει διακρίσεις. Μάλιστα, απειλεί με επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Η Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή (πρώτο προδικαστικό στάδιο), ζητώντας από την κυβέρνηση να τροποποιήσει τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη φορολόγηση των αυτοκινήτων με τις οποίες προβλέπεται, κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους, απομείωση της αξίας όσον αφορά τα μεταχειρισμένα που εισάγονται από άλλα κράτη - μέλη.

Το Ευρωδικαστήριο έχει κρίνει ότι δεν απαγορεύεται στα κράτη - μέλη να επιβάλλουν φόρο στα αυτοκίνητα με την πρώτη ταξινόμησή τους στο οικείο κράτος - μέλος. Ενα κράτος - μέλος, όμως, οφείλει να απέχει από την επιβολή οιασδήποτε εσωτερικής φορολογίας στα προϊόντα άλλων κρατών - μελών, πέραν αυτής που επιβάλλεται σε ομοειδή εγχώρια προϊόντα.

Επίσης, έχει αποφασίσει ότι το τέλος ταξινόμησης που καταβάλλεται για καινουργές όχημα αποτελεί μέρος της αγοραίας αξίας του και ότι τα κράτη - μέλη πρέπει, κατά τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα αξία απόσβεσης του αυτοκινήτου.

Η Ελλάδα όρισε από τον Ιανουάριο του 2008 νέες κλίμακες απομείωσης οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η απόσβεση των οχημάτων δεν είναι ευθύγραμμη, προβλέπουν δε ένα επιπλέον κριτήριο βασιζόμενο στα διανυθέντα από το αυτοκίνητο χιλιόμετρα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η καθιέρωση νέων κλιμάκων επιταχυνόμενης απομείωσης, όπως και ενός ακόμη κριτηρίου βασιζόμενου στα διανυθέντα χιλιόμετρα δεν πρόκειται να καταστήσουν το ελληνικό σύστημα σύμφωνο με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Η Κομισιόν έστειλε και μία αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο προδικαστικό στάδιο) στην Αθήνα, στην οποία κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν τηρεί την κοινοτική νομοθεσία, δεδομένου ότι περιορίζει την ταξινόμηση οχημάτων δημόσιας χρήσης και βυτιοφόρων ιδιωτικής χρήσης και επιβάλλει πάγια τιμολόγια μεταφορικών υπηρεσιών.