10 Απρ 2009

Επιστρέφονται τα τέλη χαρτοσήμου στα ασφάλιστρα

KATAPΓEITAI το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών. Ως εκ τούτου τέλη τα οποία έχουν υπολογισθεί επί των αποδείξεων που εκδόθηκαν από 1.1.2009 (ημερομηνία ισχύος του μέτρου) και μετά, χωρίς να οφείλονται, επιστρέφονται από την ασφαλιστική εταιρία στους ασφαλισμένους που τα έχουν επιβαρυνθεί.

Ωστόσο, το μέτρο της κατάργησης δεν καλύπτει τους τυχόν απορρέοντες από τις πράξεις αυτές τόκους, αφού δεν μνημονεύεται ρητά στις διατάξεις και η κατάργηση των τόκων επ'Α αυτών. Τις σχετικές διευκρινίσεις παρέχει το Yπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1051 [κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/09 (ΦΕΚ Α΄ 27/16-02-2009) «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις»]