10 Μαΐ 2009

Πώς να συμπληρώσετε τον κρίσιμο πίνακα 4Α για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Χρήσιμες διευκρινήσεις στο εισόδημα της εργασίας

1) Εννοια εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.

Στο άρθρο 45 του φορολογικού νόμου καθορίζεται το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Δηλαδή, το εισόδημα που αποκτούν οι μισθωτοί γενικά και οι συνταξιούχοι από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις, αλλά και από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά, με οποιαδήποτε μορφή, είτε σε χρήμα είτε σε είδος.

2) Απαλλασσόμενες - εξαιρούμενες παροχές από τη φορολογία.

Ο νομοθέτης απαλλάσσει ή εξαιρεί από τον φόρο ορισμένες παροχές του εργοδότη στον μισθωτό. Κατά συνέπεια, κάθε άλλη παροχή ή επίδομα ή ενίσχυση κ.λπ. που δεν απαλλάσσεται ή εξαιρείται ρητά στις συγκεκριμένες διατάξεις, υπάγεται στη φορολογία εισοδήματος και τις δηλώνουμε κανονικά στον πίνακα 4Α της δήλωσης.

Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο:

- Η αποζημίωση σε υπαλλήλους λόγω δαπανών τους για υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αυτά τα ποσά των δαπανών καταβάλλονται με βάση παραστατικά που ορίζει ο ΚΒΣ.

- Οι δαπάνες και τα έξοδα κίνησης εκτός έδρας που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των δήμων και κοινοτήτων (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ.

- Το εφάπαξ από τα Ταμεία ασφάλισης στους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους και το εφάπαξ βοήθημα σε δημοσίους υπαλλήλους λόγω οικειοθελούς εξόδου από την υπηρεσία τους.

- Ποσοστό 20% των αναδρομικών αποδοχών, αμοιβών και συντάξεων που αποκτώνται με βάση διάταξη νόμου, δικαστική απόφαση ή ύστερα από επίσχεση εργασίας.

- Οδοιπορικά, έξοδα ταξιδιών, διατροφή σε ερασιτέχνες αθλητές μέχρι 3.520 ευρώ τον χρόνο.

- Το ειδικό επίδομα μουσικού οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής για την κάλυψη των δαπανών αγοράς συντήρησης και επισκευής των μουσικών οργάνων.

- Οι ασφαλιστικές εισφορές που επιστρέφονται σε ασφαλισμένους που διέκοψαν την ασφάλισή τους.