25 Μαΐ 2009

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το μείζον ζήτημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν ήταν δυνατόν να μην αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής προσέγγισης στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στα πλαίσια αυτά, εξεδόθη η Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπληρώθηκε, ως προς τη θέσπιση των μέτρων εφαρμογής της, από διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Οι ανωτέρω Οδηγίες ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3691/2008, αντικείμενο του οποίου αποτελεί η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν οι ανωτέρω δραστηριότητες.

Περισσότερα...