10 Μαΐ 2009

Συμβουλές της Τειρεσίας ΑΕ για θέματα δανεισμού

Συμβουλές στους καταναλωτές για θέματα δανεισμού και γενικότερα για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν στο τραπεζικό σύστημα, δίνει η εταιρία Τειρεσίας ΑΕ μέσω της ιστοσελίδα της. Ειδικότερα η Τειρεσίας ΑΕ απευθύνεται στους καταναλωτές και επισημαίνει ότι:

- O δανεισμός αποτελεί διευκόλυνση και δεν αυξάνει τις οικονομικές σας δυνατότητες.

- Φροντίστε οι δανειακές σας υποχρεώσεις να μην υπερβαίνουν τις οικονομικές σας δυνατότητες.

- Αποπληρώνετε με συνέπεια τις υποχρεώσεις σας.

- Υπολογίστε ότι οι καθυστερήσεις οδηγούν σε οικονομικές επιβαρύνσεις.

- Ενημερωθείτε και εκτιμήστε σωστά προτού εγγυηθείτε.

- Σε περίπτωση δυσκολίας αποπληρωμής, επικοινωνήστε έγκαιρα με τη Τράπεζά σας.

- Διευθετήστε προσωπικά τις τυχόν εκκρεμότητες σας με την Τειρεσίας ΑΕ εύκολα και χωρίς επιβαρύνσεις.

- Ενημερώστε μας για την εξόφληση των υποχρεώσεων σας και/ή τις τυχόν δικαστικές ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί και συμβάλλετε έτσι στην ακρίβεια του αρχείου της Τειρεσίας ΑΕ.

- Κρατήστε τα σώματα των επιταγών ή/ και συναλλαγματικών που εξοφλήσατε και φροντίστε οι εξοφλητικές αποδείξεις να αποκτούν βέβαια χρονολογία (θεώρηση από ΚΕΠ ή αστυνομία).

- Η ακρίβεια και πληρότητα των αρχείων, σας προστατεύει από τον υπερδανεισμό και συμβάλλει στη μείωση του κόστους δανεισμού.

- Δηλώστε άμεσα, μετά τη δήλωση σας στην Αστυνομία, την απώλεια της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας στην Τειρεσίας ΑΕ, για να αποτρέψετε την παράνομη χρήση τους στο τραπεζικό σύστημα.