10 Μαΐ 2009

Πότε τα αναδρομικά πάνε στην τρέχουσα χρονιά και πότε στο έτος -που θεωρείται- απόκτησής τους

Για παράδειγμα τι γίνεται όταν υπάρχουν αναδρομικά που καταβλήθηκαν μέσα στο 2008.

Τα ποσά αυτά, αφού αφαιρεθεί η μείωση με ποσοστό 20%, θα γραφούν στους αντίστοιχους κωδικούς του Πίνακα 4Α, συναθρ ιζόμενα με τυχόν άλλα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες του έτους 2008.

- Αν η μείωση του 20% στα αναδρομικά έχει υπολογισθεί και εμφανίζεται στη βεβαίωση του εργοδότη ή του συνταξιοδοτικού φορέα, οι ενδείξεις θα συμπληρωθούν με τα ποσά που γράφονται στην υπόψη βεβαίωση.

- Αν τα αναδρομικά προέρχονται από τυχόν άλλη περίπτωση από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω, όπως αδυναμία του εργοδότη, καθυστερημένη χορήγηση βεβαίωσης όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος βγαίνει σε σύνταξη, κ.λπ., τι γίνεται;

Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση για το έτος που ανάγονται οι αναδρομικές αυτές αποδοχές.

Η βεβαίωση περιέχει και τα αναδρομικά

Προσοχή: Ποσοστό 20% των αναδρομικών αποδοχών, αμοιβών και συντάξεων που αποκτώνται με βάση διάταξη νόμου, δικαστική απόφαση ή ύστερα από επίσχεση εργασίας είναι αφορολόγητο.

Αυτό το ποσοστό 20% δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο (σχ. παρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ-Ν. 2238/1994 όπως ισχύει).