27 Οκτ 2009

Αλλάζει η διαδικασία για την επιστροφή του ΦΠΑ

Νέα διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ καθιερώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2010 για τους υποκείμενους άλλους κρατών-μελών που δικαιούνται επιστροφής του φόρου από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που προβλέπονται στο νόμο 3763/2009:

1. Επιστρέφεται στον υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ο φόρος που επιβάρυνε τις παραδόσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν προς αυτόν από άλλους υποκείμενους στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας καθώς και τις εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο υποκείμενος αυτός πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Κατά την περίοδο επιστροφής, δεν διατηρούσε στην Ελλάδα την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία πραγματοποίησε οικονομικές δραστηριότητες ή σε περίπτωση ?η ύπαρξης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης την κατοικία ή τον τόπο της συνήθους διαμονής του.

Κατά την περίοδο επιστροφής δεν πραγματοποίησε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας με εξαίρεση ορισμένες μόνο πράξεις όπως παροχή υπηρεσιών μεταφοράς οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου.

Τα αγαθά που παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτόν χρησιμοποιήθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται στον φόρο στο κράτος-?έλος όπου είναι εγκατεστημένος και για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στην Ελλάδα ή χρησιμοποιήθηκαν για πράξεις που απαλλάσσονται του φόρου.

2. Η επιστροφή του φόρου γίνεται μετά την υποβολή αίτησης και δεν μπορεί να αφορά περίοδο μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη ενός ημερολογιακού έτους εκτός της περίπτωσης που η περίοδος αυτή αφορά το υπόλοιπο ενός ημερολογιακού έτους.

3. Οι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-τέλος υποκείμενοι στον φόρο υποβάλλουν την αίτηση επιστροφής με χρήση ηλεκτρονικών μέσων στο κράτος-τέλος εγκατάστασής τους και την απευθύνουν στην Ελλάδα στην οποία επιβαρύνθηκαν με ΦΠΑ.

4. Οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα επιστροφής από άλλο κράτος-τέλος, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση επιστροφής με χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην αρμόδια αρχή της χώρας μας, η οποία απευθύνεται στο κράτος-τέλος στο οποίο επιβαρύνθηκαν με ΦΠΑ.

5. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος εκτός Κοινότητας, ?ε τον όρο ότι το κράτος της εγκατάστασής του παρέχει στον υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ ή άλλου γενικού φόρου κατανάλωσης που ισχύει στο κράτος αυτό.