20 Οκτ 2009

Ισχύει από σήμερα η καταβολή ΦΠΑ σε δύο δόσεις

Τη δυνατότητα να πληρώνουν το ΦΠΑ όχι εφάπαξ αλλά σε δόσεις έχουν από σήμερα οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το μέτρο ισχύει τόσο για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται στις ΔΟΥ όσο και για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Οι επιτηδευματίες που θα επιλέξουν να εξοφλούν το ΦΠΑ σε δόσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Ταυτόχρονα με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον 30% του φόρου.

2. Η καταβολή του υπολοίπου ποσού, προσαυξημένο με 1%, πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

3. Για το δίμηνο της διευκόλυνσης δεν θα επιβάλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Από τον τρίτο όμως μήνα, εάν το οφειλόμενο ποσό δεν έχει καταβληθεί, επιβάλλεται προσαύξηση 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης και ο φορολογούμενος αντιμετωπίζει όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Όσοι υποβάλλουν ανακριβή ή δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ επιβάλλεται αντί πρόσθετου φόρου μόνο πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της διαφοράς του φόρου που οφείλεται.

Για το πρόστιμο αυτό δεν εφαρμόζεται η διοικητική επίλυση της διαφοράς.

5. Πρόστιμο τριπλάσιο του ΦΠΑ που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε ακόμη και αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, επιβάλλεται σε όσους λαμβάνουν εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύουν ή εκδίδουν πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία.

Ηλεκτρονικές δηλώσεις <<Για την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων επισημαίνονται τα εξής:

Η αρχική, εμπρόθεσμη, χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την 26η του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο στο οποίο αφορά ή, σε περίπτωση που η 26η είναι μη εργάσιμη ημέρα ή αργία, μέχρι την επόμενη εργάσιμη.

Η καταβολή του συνολικού οφειλόμενου φόρου ή ποσοστού τουλάχιστον 30% αυτού, πραγματοποιείται στις τράπεζες, μέσα στην ίδια προθεσμία.

Η ΓΓΠΣ προβαίνει στη διαδικασία διασταύρωσης του αρχείου ηλεκτρονικών υποβολών με το αρχείο πληρωμών, την επομένη από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής και πληρωμής.

Οι ηλεκτρονικά υποβληθείσες δηλώσεις για τις οποίες θα διαπιστωθεί ότι έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικά οφειλόμενου φόρου, θα θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί με επιτυχία και θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να κάνουν χρήση του μέτρου τμηματικής καταβολής, καταβάλλουν το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, στην εφορία τους.