25 Φεβ 2009

Υποβολη εκπροθέσμων δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ χωρίς πρόστιμα.

Ανακριβείς, εκπρόθεσμες και μη υποβληθείσες δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και φόρου εισοδήματος θα μπορούν να υποβληθούν χωρίς ο φορολογούμενος να καταβάλει τα σχετικά πρόστιμα, πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις.

Είναι μια από τις ρυθμίσεις που έχει στα σκαριά το Υπουργείο οικονομικών.Συγκεριμένα:

Περισσότερα...