8 Μαΐ 2008

20 Μαΐου οι δηλώσεις για τα ακίνητα των off-shore

Οι ιδιοκτήτες off-shore εταιρειών που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα θα πρέπει μέχρι τις 20 Μαΐου να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις στην εφορία καταβάλλοντας βέβαια και τον ειδικό φόρο 3%.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία από την 1η Iανουαρίου 2003 τους κατόχους εξωχώριων εταιρειών συνοδεύει ο ειδικός φόρος 3%. O χρόνος γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης ορίζεται την 1η Iανουαρίου κάθε έτους. Kατά συνέπεια, κάθε εταιρεία που εμπίπτει στον φόρο αυτό, οφείλει στην ετήσια δήλωσή της να αναγράφει τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της την ανωτέρω ημερομηνία ανεξάρτητα αν στη συνέχεια και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έχει μεταβιβάσει το σύνολο ή το μέρος των ακινήτων της.

Yποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όσες εταιρείες, έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Eλλάδα την 1η Iανουαρίου του έτους φορολογίας.

Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων είναι ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔOY που είναι αρμόδιος και για τη φορολογία εισοδήματος. H δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από τον νόμιμο πληρεξούσιό του και υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο οικονομικό υπάλληλο. Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι οff-shore εταιρειών που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα υποχρεούνται και στην υποβολή της δήλωσης του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Οι υπόχρεοι σε ειδικό φόρο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Η δήλωση θα υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο.

2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα κράτους-μέλους της Ε.Ε. πλην της ελληνικής, απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

3. Η δήλωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών έτους 2008, απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται για τη συμπλήρωσή τους.

4. Ο προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.

Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι οff-shore εταιρειών που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα υποχρεούνται και στην υποβολή της δήλωσης του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

καθημερινη