6 Μαΐ 2008

Αποδοτικότητα Κεφαλαίου

Αποδοτικότητα είναι η ικανότητα ενός κεφαλαίου να παράγει εισόδημα η κέρδος.Είναι η σχέση μεταξύ του εισοδήματος η κέρδους και των απασχολουμένων κεφαλαίων,σχέση που εκφράζεται με το γενικό τύπο:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΘΑΡΟ / ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Η αύξηση η μείωση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος η κέρδους,που πραγματοποιεί η επιχείρηση,το οποίο πάλι εξαρτάται από την διαφορά μεταξύ κόστους (εξόδων) και εσόδων.Οσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά αυτή τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος και συνεπώς η αποδοτικότητα του κεφαλαίου.
Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.Η παραγωγικότητα εκφράζεται σε φυσικά μεγέθη και εξετάζεται με κοινωινά κριτήρια (κοινωνική ωφέλεια),άσχετα προς το οικονομικό αποτέλεσμα.Η αποδοτικότητα εκφράζεται σε οικονομικά αποτελέσματα και εξετάζεται με ιδωτικοοικονομικά κριτήρια,δηλαδή ποιο κέρδος αποφέρει η οικονομική δραστηριότητα.

Πολλές διακρίσεις της αποδοτικότητας προτείνονται από διάφορους οικονομολόγους,οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

-Αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων

-Αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων