19 Μαΐ 2008

Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ

Υπόχρεοι για την απόδοση στο Δημόσιο (αρμόδια Δ.Ο.Υ.) είναι:

α) ο πωλητής παραγωγός σε περίπτωση που έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου

β) ο αγοραστής των προϊόντων επιτηδευματίας ή ο τρίτος (π.χ. αντιπρόσωπος, συνεταιριστική οργάνωση) ο οποίος (τρίτος) πουλά για λογαριασμό του παραγωγού στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραγωγός δεν έχει υποχρέωση έκδοση φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, οι οποίοι υποχρεούνται να παρακρατήσουν την οφειλόμενη εισφορά και να την αναγράψουν στο εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο αγοράς ή εκκαθάριση κατά περίπτωση).

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά ορίσθηκε:

- σε ποσοστό 3% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης.

- σε ποσοστό 0,5% για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Η ανωτέρω εισφορά βαρύνει πάντοτε τον πωλητή παραγωγό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσιο.

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, εκτός εάν με αίτησή τους έχουν προαιρετικά υπαχθεί (άρθρο 3 παρ. 3, όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003) καθώς και τα προϊόντα αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης (για τα οποία αναμένεται ΚΥΑ των υπουργών Οικ/μίας- Οικ/κών και Γεωργία ως προς το χρόνο έναρξης επιβολής της εισφοράς).

Από 1.1.2007, καταργείται η είσπραξη της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στα παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα με τη «Δήλωση Εκτροφής» και υπολογίζεται βάσει της αξίας τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(ΠΟΛ.1016/2007)