2 Μαΐ 2008

Υποκατάστημα

Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων του υποκαταστήματος που βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα η σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλ.από αυτή.
Από 1/1/2005 απαλλάσσεται το πιο πάνω υποκατάστημα από την τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος (βιβλίο αγορών,εσόδων-εξόδων,ημερήσιο φύλλο συναλλαγών,ημερολόγιο ταμείου και συμψηφιστικών πράξεων) σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παγράφου 4 του άρθρου 9 του ΚΒΣ,όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν.3296/2004 και τα δεδομένα του καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας.Ειδικά οι αγορές και οι πωλήσεις του υποκαταστήματος αυτού παρακολουθούνται διακεκριμένα στα βιβλία της έδρας και όταν τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας παρακολοθείται διακεκριμένα και το ταμείο του υποκαταστήματος.
Η απαλλαγή αυτή είναι πραιρετική και μπορεί να εφαρμοσθεί από την αρχή οποιουδήποτε μήνα και όχι απαραίτητα από την έναρξη της χρήσης.

Πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα.
Από 22/12/2006 δεν χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα εκτός των προσωρινών εκθεσιακών χώρων και οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΒΣ,όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 13 του άρθρου 28 του Ν.3522/2006.

Απαλλαγή από την τήρηση προσθέτων βιβλίων υποκαταστήματος που στεγάζεται σε συνεχόμενο η στον ίδιο κτιριακό χώρο με την έδρα η άλλο υποκατάστημα.
Από 22/12/2006 και μετά το υποκατάστημα που στεγάζεται σε συνεχόμενο η στον ίδιο χώρο με την έδρα η άλλο υποκατάστημα απαλλάσσεται μετά από γνωστοποίηση στον αρμόδιο προιστάμενο της ΔΟΥ από την τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παρ.5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ με την προυπόθεση ότι τα δεδομένα του βιβλίου αυτού καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο που τηρείται για την ίδια δραστηριότητα στην έδρα η σε άλλο υποκατάστημα του ίδιου η συνεχόμενου κτιριακού χώρου.(δεύτερο εδάφιο της παρ.4 το άρθρου 9 του ΚΒΣ όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παραγράφου αυτής με την παράγραφο 16 του άρθρου 28 του Ν.3522/2006).