2 Μαΐ 2008

Πως γίνεται ο επιμερισμός του φόρου των κοινών δαπανών (prorata).

Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων,για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης (μη υποκείμενες η απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης),ο εκπιτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών.Το εκπιπτόμενο αυτό ποσοστό βρίσκεται με βάση ένα κλάσμα (prorata) το οποίο:
α).Στον αριθμητή περιλαμβάνονται οι φορολογητές εκροές + απαλλασσόμενες εκροες που δημιουργούν δικαίωμα προς έκπτωση και

β)Στον παρανομαστή περιλαμβάνονται ότι έχει περιληφθεί στον αριθμητή + οι απαλλασσόμενες εκροές που δεν δημιουργούν δικαίωμα προς έκπτωση.Επίσης στον παρανομαστή συμπεριλαμβάνονται και η μη συνδεόμενες με την τιμή των πράξεων επιδοτήσεις,μόνο στην περίπτωση που το κλάσμα έχει ήδη δημιουργηθεί από άλλη αιτία.

Δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρανομαστή τα ποσά που προέρχονται από:
-παραδόσεις παγίων της επιχείρησης
-αυτοπαραδόσεις
-ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
-πράξεις λήπτη
-επιστροφές φόρων
-παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα η από χρηματοδοτικές η πράξεις των περιπτώσεων κ,κα,κβ,κγ,κδ,κε της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ,εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις.