9 Μαΐ 2008

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΕΣ

Ποιας κατηγορίας βιβλία τηρούν;

Από 1.1.2003 παύουν να έχουν ειδική ένταξη στη Β΄ κατηγορία βιβλίων και εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους και όχι κατώτερη της δεύτερης. ΑΕ και ΕΠΕ τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

Έχουν υποχρέωση να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία;

Για τις προμήθειες και τα λοιπά δικαιώματά τους αντί να εκδίδουν Τ.Π.Υ., λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρημένες εκκαθαρίσεις σε ετήσια βάση.

Έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις (σ.κ.);

Οι παραπάνω, για τις λαμβανόμενες προμήθειες, υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις «πελατών».