19 Μαΐ 2008

Φορολογικός «Τειρεσίας»

Φορολογικό «Τειρεσία» με επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που «απασχόλησαν», κατά το παρελθόν, τις φορολογικές αρχές κατήρτισε η Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, στο αρχείο του οποίου περιλαμβάνονται παράλληλα και εταιρείες που καταγράφονται ως «υψηλού κινδύνου» εμφάνισης φοροδιαφυγής. Η μαύρη λίστα του «Τειρεσία» προωθείται ήδη στις φορολογικές αρχές της χώρας για να πράξουν τα... δέοντα και να συμβάλουν όσο μπορούν με την ελεγκτική τους δράση στην ενίσχυση των δημόσιων εσόδων. Σημειώνεται ότι για την κατάρτιση της λίστας αξιοποιήθηκαν πηγές πληροφόρησης του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες πληροφοριών EΣYE, ICAP κ.λπ.) αλλά και των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου (TAXIS, OΠΣT), ενώ από τον μακρύ κατάλογο δεν λείπουν και ονόματα μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.

Ποιους επέλεξε ο «Τειρεσίας»

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τις εντολές της Καραγιώργη Σερβίας, οι ελεγκτές θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε δεκατρείς κατηγορίες υποθέσεων που έχουν να κάνουν με:
- Επιχειρήσεις που βαρύνονται με κατηγορίες για έκδοση πλαστών ή εικονικών ή λήψη εικονικών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων.
- Επιχειρήσεις των οποίων οι παραβάσεις συνδέονται ευθέως με τα έσοδά τους και τη διαμόρφωση του αποτελέσματος αυτών.
- Επιχειρήσεις που βαρύνονται στο παρελθόν με μη απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.
- Επιτηδευματίες που αλλάζουν συχνά δραστηριότητες ή κάνουν παύση εργασιών.
- Εμπλεκόμενες εταιρείες σε υποθέσεις λαθρεμπορίας και νοθείας καυσίμων.
- Offshore εταιρείες που θεωρούνται επιτηδευματίες.
- Εταιρείες με υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις.
- Υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε ή ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ, τα οποία δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και παρά ταύτα δεν διαπιστώθηκε παράβαση.
- Εκκρεμείς υποθέσεις ειδικά των χρήσεων του 2000 και 2001, των οποίων ο χρόνος παραγραφής παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008.
- Υποθέσεις που ελέγχθηκαν από υπαλλήλους για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες ή άλλες πληροφορίες ή βάσιμες υπόνοιες για πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη νομιμότητα των ενεργειών τους.
- Επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες που ελέγχθηκαν τα τελευταία δύο έτη περισσότερες από μία φορές και στο δεύτερο ή επόμενο έλεγχο συμμετείχε ο ίδιος ή οι ίδιοι υπάλληλοι της ΥΠΕΕ.
- Υποθέσεις για τις οποίες τα αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν ότι δεν υπήρξαν φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις, αν και αφορούν σε τομείς που παρουσιάζουν συχνότητα παρατυπιών και αποφέρουν μεγάλα παράνομα κέρδη στους παραβάτες, σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών της ΥΠΕΕ.
- Τυχαίο δείγμα υποθέσεων για έλεγχο των προβλεπόμενων ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Ελεγχος-εξπρές εκκρεμών

Εξάλλου, διαδικασίες-εξπρές για τον έλεγχο χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων προτίθεται να εφαρμόσει, μέχρι το τέλος του έτους, η εφορία, με στόχο την περαίωση όλων των υποθέσεων που κινδυνεύουν με παραγραφή. Πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν στις χρήσεις 2000, 2001 και 2002, οι οποίες ύστερα από σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών παραγράφονται «όλες μαζί» το 2008. Παράλληλα, για τον έλεγχο όλων των υπόλοιπων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνει λεπτομερή κριτήρια (είκοσι τον αριθμό), προκειμένου οι έλεγχοι να είναι απόλυτα στοχευμένοι, να καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και να δρουν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η βεβαίωση και η καταβολή των προστίμων να πραγματοποιείται σε πολύ ταχύτερους χρόνους.
Ειδικότερα, οι ελεγκτικές διαδικασίες προβλέπουν λιγότερες επαληθεύσεις, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούνται, τα πραγματικά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόμενης επιχείρησης. Παράλληλα, καθορίζουν τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προκύπτουν από τον έλεγχο. Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο επιχειρήσεων περιλαμβάνονται τόσο οι γνωστοί παράγοντες, όπως ο συντελεστής καθαρών κερδών, τα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, η απώλεια βιβλίων, όσο και καινοτομικοί, όπως η νομιμότητα της σύστασης εταιρείας, ο έλεγχος των κοινοπραξιών, η αξιοποίηση τραπεζικών στοιχείων για διασταυρώσεις ακόμη και οι παρατηρήσεις ορκωτών λογιστών.

Κριτήρια επιλογής ελέγχου των εκκρεμών υποθέσεων

Αναλυτικότερα, οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών θα επιλέγονται για έλεγχο με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
- Οταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ.
- Οταν υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.
- Οταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.
- Οταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
- Σε περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.
- Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.
- Οταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα ή επί ελεύθερων επαγγελματιών δηλώθηκαν μεγάλα ποσά δαπανών.
- Οταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις.
- Οταν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών δεν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής, εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους.
- Οταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.
- Οταν, έστω και σε μία από τις εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους, δηλώθηκε ζημιά από την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.
- Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους.
- Οταν έγινε χρήση Αναπτυξιακών Νόμων.
- Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν τύχει απαλλαγής από τον ΦΠΑ, βάσει των διατάξεων της απόφασης 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993.
- Οταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εμφανίζονται υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
- Οταν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης εμφανίζονται δυσανάλογα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σε σχέση με τον συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών της.
- Οταν κατά τον χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία για επαναλαμβανόμενες αιτήσεις από άλλα κράτη - μέλη για αμοιβαία συνδρομή.
- Σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, με τα μεγαλύτερα εισοδήματα.
- Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.
- Αξιοποίηση στοιχείων που αποστέλλονται στις ΔΟΥ από οργανισμούς, τράπεζες, συνεταιριστικές οργανώσεις και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.