21 Μαΐ 2008

Το ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ

Λήγει από τις 10 Ιουνίου εφέτος η προθεσμία υποβολής του ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ για τους υπόχρεους που έχουν επιλέξει την περαίωση της χρήσης 2007 βάσει των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004. Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση υποβολής του παραπάνω σημειώματος και καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει, είναι όσοι επιτηδευματίες έχουν προβεί σε περαίωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης αυτής, με αναπροσαρμογή των ακαθαρίστων εσόδων τους (επιτηδευματίες με παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα).Δεν έχουν την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1032/2006 η υποβολή του Ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ, πραγματοποιείται στις Δ.Ο.Υ. ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκείμενου και ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ως εξής:
α) Την 10η ημέρα του έκτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2.
β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1, 2, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, 4.
γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3, 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, 6.
δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5, 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, 8.
ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7, 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, 0.
Έτσι για τη φετινή χρονιά οι ημερομηνίες υποβολής διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

10/6/2008

2

10/6/2008

3

11/6/2008

4

11/6/2008

5

12/6/2008

6

12/6/2008

7

13/6/2008

8

13/6/2008

9

17/6/2008

0

17/6/2008