21 Μαΐ 2008

Νέες ρυθμίσεις για σύνταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Tη δυνατότητα ένταξης 15.000 εργαζομένων του Δημόσιου στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων δίνει το Υπουργείο Απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως και 7 χρόνια νωρίτερα, εάν υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης ενσήμων τους για την ένταξή τους στα ΒΑΕ εντός των επόμενων 3μηνών.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3660/2008 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α 1281/7 Μαΐου 2008) το μόνιμο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού, το οποίο απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής - εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών και οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, εφόσον έχουν συμπληρώσει οι μεν άνδρες το 58ο έτος της ηλικίας τους οι δε γυναίκες το 53ο έτος και έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) συντάξιμα έτη από τα οποία δώδεκα (12) έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές εκ των οποίων τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
Το ανωτέρω προσωπικό υπόκειται από τον διορισμό ή τη μονιμοποίησή του, στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς 4,3% επί του βασικού μισθού και επί του ποσού του επιδόματος ειδικής απασχόλησης.
Ακόμη το προσωπικό αυτό ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται αποκλειστικά εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, καταβάλλοντας την πρόσθετη ειδική εισφορά, αναδρομικά, για το χρονικό διάστημα από 8.4.1999 έως και την ημερομηνία της αίτησης και εφεξής.
Παράλληλα ο νόμος προβλέπει τα εξής:
«Σε όσους εργαζόμενους έχουν υπηρεσία πριν τις 8.4.1999 και απασχολούνται αποκλειστικά στις παραπάνω ειδικότητες χορηγείται για κάθε επτά (7) χρόνια πραγματικής απασχόλησης σε αυτές ένας (1) χρόνος πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.
Το επίδομα ειδικής απασχόλησης που καταβάλλεται υπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές.
Το ποσό της σύνταξης των εργαζομένων που θα παραμείνουν στην υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση του 58ου ή του 53ου έτους της ηλικίας, κατά περίπτωση, θα προσαυξάνεται κατά 0,35% για κάθε έτος ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς».
Εξπρές 21.5.2008